ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္

ကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္ (Computer program၊ software program သုိ႔ program ဟုလည္းေခၚ) သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ပရုိဂရမ္မ်ားလုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္ သည္ central processor က ထုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ execute လုပ္ပါမွ run သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပရုိဂရမ္ တစ္ခုသည္ အျခားပရုိဂရမ္ တစ္ခုကုိ လူမလုိပဲ ဆက္သြယ္ၿပီး run ႏုိင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္ မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္ executable ပရုိဂရမ္မ်ား သုိ႔ ၄င္း၏ source code မ်ားသည္ ျဖစ္ၾကသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ source code မ်ားကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ computer programmer မ်ားက ေရးသားေလ့ရွိသည္။ Source code ကုိ imperative programming သုိ႔ declarative programming ေဆာင္ေသာ programming language တုိ႔ျဖင့္ေရးသည္။ Source code ကုိ compiler မ်ားက executable file အျဖစ္ေျပာင္းေပးသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း interpreter သုိ႔ hardware တြင္ထည့္ထားေသာ interpreter ၏ အကူအညီျဖင့္ central processing unit မွ execute လုပ္ႏုိင္သည္။

Comments