ကိုရီးယားပဲေခါက္ဆြဲျပဳလုပ္နည္း

အသံုးျပဳရန္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

(၁) ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပဲေခါက္ဆြဲတစ္ထုပ္၀ယ္ပါ

(၂)ေရသင့္သလို

(၃)ေခါက္ဆြဲျပဳတ္သည့္အိုးႏွင့္ မီးဖိုတလံုး

(၄)စားသံုးရန္ပန္းကန္ႏွင့္ တူတေခ်ာင္း

ျပဳလုပ္နည္း

မီးဖိုေပၚတြင္ေခါက္ဆြဲျပဳတ္သည္.အိုးကိုတင္ပါျပီး ျပီးရင္ ေရအနည္းငယ္ထည္.ပါ...ေရမ်ားဆူလာလွ်င္အသင္.၀ယ္ထားေသာေခါက္ဆြဲထုပ္ကိုေဖာ္ထည္.ပါ....အဖံုးပိတ္ျပီး (၃)မိနစ္ေလာက္ထားပါ။

ေခါက္ဆြဲမ်ားႏူးလာလွ်င္ေရဆစ္ျပီး ပန္းကန္ထဲထည္.ပါ ။ ျပီးလွ်င္ ေခါက္ဆြဲထုတ္ထဲတြင္ပါေသာ ပဲနွစ္ရည္ထည္.ျပီး တူႏွင့္သမေအာင္ေမႊေပးပါ။

ျပီးလွ်င္ စားခ်င္သဖြယ္ ကိုရီးယားပဲေခါက္ဆြဲကိုရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

(မွက္ခ်က္..လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္စားသံုးႏိုင္ပါသည္)

Comments