ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၏ စြမ္းအင္

နယူးေယာ.မွ ေဒါက္တာ ေဟာ၀ဒ္ဒီစတင္း ဂဲလ္ ဆိုသူသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားတြင္ ေလာကဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ား ခိုေအာင္း၍
ထိုေရာင္ျခည္မ်ားသည္ အပူျဖာျခင္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္. ၀တ္ဆင္ သူ၏ ခႏၱာကိုယ္ အတြင္းသို. ေရာဂါ
မ်ားကို ကုစားႏိူင္ေသာ စြမ္းအင္ရွိေႀကာင္း ႏွင္. ၄င္း တို.၏ အပူျဖာကိန္း
ကို သိပၸံနည္းက်လက္ေတြ. စမ္းသပ္ေတြ.ရွိရသည္မွာ -
(၁) ပတၱျမား ၊နီလာ ၊ ပုလဲ ၊ျမ ၊ေျမာ(အရပ္အေခၚေႀကာင္) = ၇၈၀၀၀ ယူနစ္
(၂)သႏၱာ = ၆၅၀၀၀ ယူနစ္
(၃)ဥသဖယား = ၅၀၀၀၀ ယူနစ္
(၄)စိန္ = ၈၀၀၀၀ ယူနစ္ ရွိေႀကာင္းေတြ.ရွိရပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တို.၏ အေသြးအေရာင္သည္ လူတို.၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လွဳံေဆာ္မွဳကို
ျဖစ္ေစသည္။ေသြးနီေရာင္ရွိေသာ သႏၱာေက်ာက္သည္ အမ်ိဳးသား မ်ား အားေယာက်ၤား
ပီသေသာသတၱိ ကိုႏိွဳးဆြေပးျပိး အ၀ါေရာင္ ရွိေသာ နီလာသည္ ေယာက်ၤား တို.၏
စြမ္းပကား က်ဆင္းမွဳကို ကုစားေပးႏိူင္သည္ ဟုဆို၏ ။
ျမသည္ အမ်ိဳးသမီးတို.၏ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းမွဳကို ျမင္.တင္ႏိူင္ျပိး စိန္ ၊ ျမ ၊ပုလဲ
ႏွင္. အ၀ါေရာင္ ရွိေသာ နီလာသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အဖို. ႏွလံုးေရာဂါ
ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ အထူးအာနိသင္ ထက္ျမက္ေသာ ေဆးတစ္ပါး ဟု အယူရွိႀကျပန္သည္။
သႏၱာေက်ာက္သည္ ထူးျခားေသာ ပီယ သိဒၶိ မ်ား ျပီးေစသည္ ဟု ယူဆႀကသည္။အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအဖို. အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းေစသည္။ ထို.အျပင္ ေသြးတိုးေရာဂါ ၊
မီးယပ္ေရာဂါ မ်ားပင္ေပ်ာက္ေစသည္ ။ ျဖစ္ေလ.ရွိေသာ ေရာဂါ
အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာအနက္ ရာခိုင္ႏူန္း ၃၀ ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္ ဟုဆိုႀကသည္။
စိန္သည္ လာဘ္ အရြင္ဆံုး ရတနာျဖစ္ျပီး ခ်စ္သူတို.၏ အခ်စ္ကို ပိုမို နက္ရွဳိင္းေစသည္ ။
ပတၲျမားသည္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၌ အက်ိဳးျပဳေစသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
၊ေအာင္ျမင္ေရးတို.ကိုေပၚေပါက္ေစသည္။အႏၱရာယ္ ကိုႀကိဳတင္ သတိေပးႏိူင္သည္
ဟုယူဆႀကသည္။
ပုလဲကို က်က္သေရ ၊အခ်စ္ ၊အိမ္ေထာင္ သာယာေရး တို.အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဆာင္ႀကသည္။ ပုလဲကို ေငြႏွင္.လက္၀တ္ရတနာ
ျပဳလုပ္သင္.သည္ဟုဆိုသည္။
ျမသည္ အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ အတြက္ အက်ိဳးေပးသည္.ရတနာျဖစ္သည္။ျမ သည္ အလွဘုရင္မ ကလီယိုပါထရာ စြဲလမ္းခဲ.ဖူးသည္.
ရတနာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစေသာ ေက်ာက္တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ စြဲလန္းႀကသည္။
Comments