ေက်ာက္ေခာတ္

ေက်ာက္ေခတ္ဆိုသည္မွာ လူသားတို႔ေက်ာက္တုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးအား လက္နက္ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသုံးႃပုခဲ့ေသာ သမိုင္းမတုိင္မွီေခတ္ကို ေခၚသည္။ ေက်ာက္ေခတ္၌ ေက်ာက္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ကိရိယာမ်ားအား မတူညီေသာေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား အသုံးႃပု၍ ႃပုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သစ္၊ အရိုး၊ တိရစၧာန္အခြံမ်ားအားလည္း အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ား၌ ရႊံ႔ကဲ့သို႔ေသာ ေျမမ်ားအသုံးႃပူ၍ အိုး၊ခြက္စေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္ေခတ္မွ တီထြင္မူ႔တစ္ခ်ိဳ႔သည္ ေနာက္ထပ္ေပၚလာသည့္ ေၾကးနီ၊ေၾကး၀ါ ေခတ္ႏွင့္ သံေခတ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္ေခတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂.၅သန္းမွ အစႃပု၍ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔က ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့သည္။ သမိုင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားက ထိုကဲ့သို႔အဆိုႃပုထားေသာေၾကာင့္လူသားစတင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်ိန္မွစတင္တြက္ေသာ္ ၉၉.၈% မွ်ေသာအခ်ိန္၌ လူတို႔သည္ လက္နက္ကိရိယာ မ်ားႃပုလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ေက်ာက္ေခတ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ေခတ္သည္ အျခားေသာ ေၾကးေခတ္၊သံေခတ္မ်ားထက္ လူ႕သမိုင္းတြင္သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဳေရးထြန္းကားလာၿပီး ေၾကး၀ါကဲ့သုိ႔ေသာ သတၱဳမ်ားအား အသုံးခ်လာႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ေက်ာက္ေခတ္ကုန္ဆုံးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္အား သမိုင္းဦးေခတ္ဟုေခၚသည္။ ကမ ၻာ့ေနရာအခ်ိဳ႔၌မူ ေက်ာက္ေခတ္သည္ ထို႔ထက္ေနာက္က်၍ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ေက်ာက္ေခတ္ လက္နက္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေက်ာက္ေခတ္သမိုင္း

ေက်ာက္ေခတ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္၌ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကေတြ႔ ရွိခ်က္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၁သန္းႏွင့္ ၂၅သန္းၾကား မိုင္ယုိဆင္းယုဂ္ကပ္ကာလတြင္ လူရွိေနမည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ သန္းက ပလိုင္စတိုဆင္းယုဂ္ကပ္ အတြင္းလူေနထိုင္ခဲ့မည္ဟု ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ဆက္လက္၍ သုေတသနႃပုလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္အညာေဒသ မ်ားမွ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေခတ္ကိရိယာမ်ားသည္ စနစ္တက်တူးေဖၚရာမွ ရရွိလာျခင္းမဟုတ္ပဲ ေဒသခံမ်ားကလာပို႔ျခင္း၊ ေရတိုက္စားျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ေျမတူးေဖၚရာမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ေရငံႁမို႔နယ္ ေညာင္ၾကတ္-ေရပုတ္သြားၿမဲလမ္းေဘးရွိ ဗဒလင္းဂူ၌ ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား၏ လက္ရာ နံရံပန္းခ်ီမ်ားအား ၁၉၆၀ တြင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပန္းခ်ီဆြဲရာ၌ ေျမနီကို ပန္းခ်ီေဆးအျဖစ္အသုံးႃပုခဲ့ၾကသည္။ နံရံပန္းခ်ီကားမ်ားမွာ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ဟု ယူဆရေသာပုံ၊ ေနဟုယူဆထားေသာပုံႏွင့္ တိရစ ၧာန္ပုံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုပုံမ်ားအားလုံးအား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀၀ ၾကားေနထိုင္သြားၾကေသာ ေက်ာက္ေခတ္မုဆိုးမ်ား၏ လက္ရာမ်ား ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေက်ာက္ေခတ္အပုိင္းအျခားမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ၀၀၀ မွ ၁၂၀၀၀ ၾကားအား ေက်ာက္ေဟာင္းေခတ္ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းဟုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ မွ ၉၀၀၀ ၾကားအား ေက်ာက္လယ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ၾကားအား ေက်ာက္သစ္ေခတ္ေက်ာက္ေခတ္သစ္ဟုလည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေခၚအေ၀ၚမ်ားမွာ အေနာက္ အာရွေဒသအတြက္သာျဖစ္၍ အျခားေနရာေဒသမ်ားအတြက္မူ သီးျခားႏွစ္အပိုင္းအျခားမ်ားလည္း ရွိမည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေ႔ရွေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀၀၀ မွ ၄၂၀၀၀ ထိအား ေက်ာက္ေခတ္ကာလဟ ုေခၚသင့္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၄၂၀၀၀ မွ ၂၂၀၀၀ ထိကာလာအား သစ္သား ကာလဟုေခၚသင့္ေၾကာင္း သမိုင္းဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ေျပာခဲ့သည္။

ထိုသစ္သားကာလ၌ ေရွးေက်ာက္ေခတ္ လူသားမ်ားသည္ သစ္၊၀ါး ႏွင့္ ေက်ာက္လက္နက္ကိရိယာမ်ားအား ေပါင္းစပ္၍ အသုံးႃပုလာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ရာသီဥတု တိုက္စားေသာဒဏ္ေၾကာင့္ သစ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ ထားေသာ ေက်ာက္လက္နက္ အနည္းငယ္မွ်သာ အေထာက္အထားျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၀၀၀ မွ ၁၁၀၀၀ ထိကာလအား ေဒသစြဲကာလဟုေခၚသင့္ေၾကာင္းလည္း ဆရာႀကီး ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ကာလ၌ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေဒသအတြင္းတြင္သာေန၍ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ကာလတြင္ လူတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအား အနည္းငယ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ေက်ာက္လက္နက္ကိရိယာမ်ားအားလည္း အနည္းငယ္ေခ်ာေအာင္ ေသြးတတ္လာၾကသည္။ အိုးမ်ားအားလည္း စတင္ႃပုလုပ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဂူအတြင္း၌သာ ဆက္လက္ေနထိုင္၍ အမဲလုိက္ျခင္း ကိုပင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေလာက္မွစတင္ကာ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ လြင္ျပင္မ်ားသို႔ ေက်ာက္ေခတ္ လူသားမ်ား ဆင္းသက္လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားေကာင္းလာၿပီး ေရွးဦး သမိုင္းကာလအထိ ယဥ္ေက်းမူ႔မ်ားတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဤသည္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္သက္ဆိုင္ဆီေလ်ာ္ေသာ ေက်ာက္ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားျဖစ္သည္။

Comments