ေက်ာက္ေရာဂါ

ေက်ာက္ေရာဂါသည္ တခါက လူသားတို႔ကို ေကာင္းစြာအႏၲရာယ္ျပဳခဲ့သည့္ ေရာဂါဆိုးႀကီးတခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 ၁၇၂၂-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာႀကီး ဒင္နီယယ္ဒီဖိုး (Daniel Defoe) သည္ ေရာဂႏၲရႏွစ္ မွတ္တမ္း-အမည္ျဖင့္ စာအုပ္တအုပ္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုစာအုပ္ထဲတြင္ ထိုေခတ္က ျမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္ လူအေျမာက္အျမား
ေသေက်ပ်က္စီးရသည့္ ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီး က်ေရာက္ပံုကို ေရးသားထားပါသည္။
                                        ေက်ာက္ေရာဂါဆိုသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လူသားတို႔ကို ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ ေရာဂါဆိုးႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအဒီ ၉၀၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါရွင္ေဆးဆရာတဦးသည္ ေက်ာက္ေရာဂါႏွင့္ ၀က္သက္ေရာဂါကို ေရွးဦးခြဲျခားသိရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္မတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ေက်ာက္ေရာဂါေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ အာရွတိုက္ႏွင့္ အာဖရိကတိုက္တို႔တြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကပ္မ်ား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရဖူးပါသည္။

၁၆၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပတိုက္၌ ေက်ာက္ေရာဂါ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္ လူဦးေရမွာ မ်ားစြာေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၆၆၆-မွ ၁၆၇၅-အထိ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီး က်ေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ရက္အင္ဒီယန္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေျမာက္အေမရိက တိုက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေက်ာက္ေရာဂါႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရမတိုးသျဖင့္ ဥေရာပတိုက္သား လူျဖဴမ်ား၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ရသည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းက ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးကို တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခါ အုပ္စိုးသူ ဂ်ပန္တို႔သည္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ထိုးႏွံေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေရာဂါဆိုးႀကီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ ယေန႔တိုင္ ဂ်ပန္ေခတ္ကို မီလိုက္ေသာ လူႀကီးအခ်ိဳ႔၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေက်ာက္ေပါက္မာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါေသးသည္။

ယခုအခါတြင္မူ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းကို ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးသျဖင့္ ေက်ာက္ေရာဂါဆိုးႀကီးသည္ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ အျပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၉-ခုႏွစ္၌ ေနာက္ဆံုးလူနာကို ေတြ႔ရျပီး ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါဆိုးႀကီးကို ယခုတိုင္ မေတြ႔မျမင္ရေတာ့ပါ။ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ၁၉၆၉-ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္ေရာဂါ ကင္းစင္ေသာႏို္င္ငံအျဖစ္ ကမၻာကို ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၉-ခု ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားလာသူမ်ားသည္ ေက်ာက္ေရာဂါကို ၾကားသာၾကားဖူးျပီး မျမင္ဖူးၾကေတာ့ပါ။

ဤသို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးသည္ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ၁၁-ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံ၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းကို ညီညီညြတ္ညြတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တႏိုင္ငံျပီး တႏို္င္ငံ ေက်ာက္ေရာဂါေဘးမွ ကင္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။

အာရွတိုက္တြင္ ေက်ာက္ေရာဂါေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားေသာႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို္င္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၇- ဒီဇဘၤာ ၁၄-ရက္ေန႔တါင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၌ ေနာက္ဆံုးေက်ာက္ေပါက္သူကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ထပ္မံမေတြ႔ရေတာ့ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ ေနာက္ဆံုးေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမွာ ဆိုမာလီႏိုင္ငံ မာကာျမိဳ႔မွ အလီမာလင္ (Ali Maalin)ဆိုသူျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၇၇-တြင္ ေက်ာက္ေရာဂါ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၇-မွ ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ ၃၃-ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံႀကီးက ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကင္းစင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။

ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ ေဆးကို ဦးစြာ အသံုးျပဳသူတို႔မွာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္တို႔သည္ ေရာဂါရွိသူထံမွ ျပည္ကိုယူျပီး လူေကာင္း၏လက္ေမာင္းကို အစင္းထင္ေအာင္ တခုခုျဖင့္ ျခစ္လိုက္သည္။ ထိုျခစ္ထားေသာ အနာထဲသို႔ ျပည္ကိုသုတ္ေပးလွ်င္ ေရာဂါကာကြယ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ တရုတ္တို႔၏နည္းမွာ ေရာဂါကာကြယ္သည္ထက္ ကူးစက္ခံရကာ ေသဆံုးဖို႔ အခြင့္အေရးပိုမ်ားပါသည္။

သိပၸံနည္းက် ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သူမွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆရာ၀န္တဦး ျဖစ္သူ အက္ဒ၀ပ္ ဂ်င္းနာ (Edward Jenner) (၁၇၄၉-၁၈၂၃) ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်င္းနားသည္ ဇာတိျမို႔ျဖစ္ေသာ ဘာကေလျမိဳ႔တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ကုသေနခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ သူေဆးခန္းသို႔ ႏြားေက်ာက္ (Cowpox) ေပါက္သူမ်ား မၾကာခဏ ေရာက္လာတတ္ပါသည္။ ႏြားေက်ာက္ဆိုသည္မွာ ႏြားမကို ႏို႔ညႇစ္စဥ္ ညႇစ္ေပးသူ၏လက္မွတဆင့္ ကူးစက္ခံရေသာ အနာကေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအနာကေလးမ်ားမွာ ေက်ာက္ေရာဂါေလာက္ မျပင္းထန္ဘဲ မၾကာမီ နဂိုအတိုင္း ျပန္ေကာင္းသြားတတ္ပါသည္။

ဂ်င္းနားသည္ ႏြားေက်ာက္ေပါက္ခံရေသာ ႏြားႏို႔သမမ်ားအား ေဆးကုရင္း ႏြားေက်ာက္ေပါက္ဖူးလွ်င္ ေက်ာက္ႀကီးမေပါက္ႏိုင္ဟု ၾကားသိရေလသည္။ အစပထမတြင္ ဂ်င္းနားသည္ ထိုအဆိုကို လက္မခံေခ်။ သို႔ေသာ္ ေနာင္တြင္ ရပ္ရြာ၌ ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ေၾကာင့္ လူအမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေက်ာက္ေရာဂါ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါႏြားႏို႔သမေလးမ်ားမွာ ေရာဂါအကူးမခံရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလာရေလသည္။

အခ်ိဳ႔ ႏြားႏို႔သမေလးမ်ားမွာ အကူးခံရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရျပန္ပါသည္။ ထိုအခါ ဂ်င္းနား၏စိတ္ထဲတြင္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္သြားေလသည္။ ဂ်င္းနားသည္ သူ႔သံယသကို ေသခ်ာေအာင္ ထပ္မံစစ္ေဆးေသာအခါတြင္ ႏြားေက်ာက္ေရာဂါမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းအနက္ တမ်ိဳးကသာ ေက်ာက္ႀကီးေရာဂါကို ကာကြယ္ေၾကာင္း သိရွိလာေလသည္။

၁၇၆၉-တြင္ ဂ်င္းနားသည္ ႏြားေက်ာက္ေပါက္ေနေသာ ႏြားႏို႔သမေလး၏အနာမွ ျပည္ကိုယူကာ အသက္ ၈-ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေက်ာက္ေဆးစမ္းထိုးလိုက္ေလသည္။ ၂-လအၾကာတြင္ ၄င္းကေလးအား ေက်ာက္ႀကီးေပါက္ေနေသာလူနာထံမွ ျပည္ကိုယူျပီး ထိုးေပးလိုက္ျပန္ ေလသည္။ ဂ်င္းနားႏွင့္ ကေလးမိခင္တို႔မွာ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ တထိတ္ထိတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကေလးမွာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္သည္အထိ ေက်ာက္ေရာဂါ ျဖစ္မလာ ေတာ့ပါ။ ဂ်င္းနား ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလျပီ။ ဂ်င္းနားသည္ ဤနည္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္လူေပါင္း ၂၃-ေယာက္ကို စမ္းသပ္ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ဲပန္ေလသည္။

၁၇၉၈-တြင္ ဂ်င္းနားသည္ ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူေတြ႔ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို စာတမ္းတေစာင္ ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ထိုစာတမ္းသည္ ေဆးပညာရွင္မ်ားကိုသာ မက သာမန္ အရပ္သားမ်ားၾကားတြင္ပင္ တမုဟုတ္ခ်င္း ေက်ာ္ၾကားသြားေလသည္။ လူအမ်ားအျပားကပင္ ဂ်င္းနားကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႔ကမူ လူအနည္းငယ္ စမ္းၾကည့္ရံုျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ျပီဟု မဆို္ႏိုင္ဆိုျပီး ဂ်င္းနားအားကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေလသည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်င္းနားသည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ေက်းရြာအႏွံ႔၊ ျမိဳ႔အႏွံ႔၊ ႏို္င္ငံအႏွံ႔ လိုက္လံရွင္းလင္းသင္ျပေပး ချံရာ ေနာ္ကဆံုးတြင္ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္သူတို႔ပင္ သူ႔နည္းကို လက္ခံလာၾကေလသည္။ ဂ်င္းနား၏နည္းကို အျခား ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသာမက တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္အေမရိက စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကပါ အလ်င္အျမန္ရယူခဲ့ၾကသျဖင့္ ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ႀကီးမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ လာခဲ့ေလသည္။

၁၈၀၃-ခုႏွဏ္တြင္ ဂ်င္းနားသည္ အဂၤလန္ျပည္၌ ေတာ္၀င္ဂ်င္းနားအသင္းကို ထူေထာင္၍ တကမၻာလံုး ေက်ာက္ေဆးထိုးႏွံေရးကို စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်င္းနား၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကပ္ေဘးႀကီး ကင္းေ၀းခဲ့ျပီျဖစ္ေပသည္။
ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ ဂ်င္းနားမွာ ၁၈၂၃-ဇန္န၀ါရီလ ၂၆-ရက္ေန႔တြင္ သူ႔ဇာတိ ဘာကေလးျမိဳ႔တြင္ပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတို႔ရွိ္ လံုျခံဳေသာဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ သိပၸံသုေတသနအလို႔ငွါ သိမ္းဆည္းေမြးျမဴထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

ကိုးကား

သန္းမင္းထြဋ္
(မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၁၀-ခု ဇူလိုင္လ)
Comments