က်ဳိက္ကမာစိန္ေစတီ

က်ဳိက္ကမာစိန္ေစတီသည္ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းေထာင့္ တြင္ရွိၿပီး ယခုအခါ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ကြယ္ေနသည္။

က်ဳိက္ကမာစိန္ေစတီဟူသည္မွာ မြန္ဘာသာအားျဖင့္ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဳိက္=ဘုရား၊ ကမာ=ေရကန္၊ စိန္=ဆင္ဟု အဓိပ္ၸါယ္ရ၏။ ““ဆင္က်ကန္ေစတီ”” ဟု ဖြင့္ဆိုရမည္ျဖစ္၏။ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ယြန္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းအနီး အရပ္၌ တည္ရွိေသာ ေစတီေတာ္အား ဆင္မ်ားေရေသာက္ ဆင္းသက္ၾကသည့္ ေရကန္ႀကီးရွိသည္ကို အစြဲျပဳ္ ““က်ဳိက္ကမာစိန္ ဘုရား”” ဟု ေခၚတြင္ေၾကာင္း အမွတ္အသားရွိ၏။

သကၠရာဇ္(၁၁၄၃) ခုႏွစ္ နန္းတက္သည့္ အမရပူရနန္းစံ ဘိုးေတာ္မင္း၏ ငယ္ကၽြန္ရင္း၊ ဦးေက်ာ္ေ႐ြး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀န္ျဖစ္ေသာအခါ က်ဳိက္ကမာစိန္ေစတီအား ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပဳျပင္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ဳိက္ကမာစိန္ေစတီသည္ ထံုးျဖဴျဖဴ ေစတီျဖစ္သျဖင့္ ထံုးသကၤန္းေရာင္ျဖဴျဖဴက ၾကည္ညိဳဖြယ္အဆင္း ေဆာင္သျဖင့္ ““ဘုရားျဖဴေစတီ”” အျဖစ္လည္း ထင္ရွားခဲ့၏။
Comments