ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕


ရန္ကုန္တိုင္းတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕မွ ကားလမ္းခရီးျဖင့္လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ဒလတံြေတးသြားရာကားလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ကြန္းၿခံကုန္း၊ေဒးဒရဲ ၿမိဳ႕မ်ားသြားရာလမ္းဖက္သို႔ ခဲြထြက္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္။

ေခၚတြင္ပံု

မြန္အေရးအသား “ကံမုတ္”၊ မြန္အသံထြက္ ေကာ့မု မွ ဆင္းသက္လာသည္။ ကံ (ေကာ့)သည္ ကၽြန္းျဖစ္သည္။ မုတ္(မု)ဟူသည္ အစြန္း (အငူ) ျဖစ္သည္။ အငူကၽြန္း၊ အငူကုန္းဟု ဆိုလိုသည္။

စီးပြားေရး

ဆန္စပါး၊ ကြမ္းရြက္၊ ကြမ္းသီးႏွင့္ ငါး၊ ပုဇြန္စေသာ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိသည္။ ေကာက္ရိုးမႈိ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းလည္းရွိသည္။

Comments