ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔

ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီသစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ေခၚ ရွမ္းျပည္အေရွ႔ပိုင္း အထူးေဒသ(၁)၊ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႔၏ ဥကၠဌမွာဖုန္ၾကားရွင္ျဖစ္ျပီး ဒု ဥကၠဌမွာ ဖုန္ၾကားဖူး ျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခဲြထြက္ကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ႏွစ္ ဧၿပီ(၂၈)ရက္ေန႔က စ၍ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႔စည္းရန္ နအဖ၏ ဖိအားေပးခံေနရသည္။

ကိုးကန္႔လူမ်ဳိး

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ဗကပက ခြဲထြက္ၿပီး ၅၊ ၃၊ ၈၉ ေန႔မွာ နဝတ (ယခု နအဖဟု အမည္ေျပာင္းထား) နဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခ့ဲၾကတယ္။ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ (၁) လို႔ နဝတက သတ္မွတ္ ေပးခဲ့တယ္။ ဗကပမွ ခြဲထြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူစဥ္ ကာလမွာ ေခါင္းေဆာင္ ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ ဖုန္က်ားရွင္၊ ဖုန္က်ားဖူး - ဖုန္ညီေနာင္နဲ႔ ရန္မိုအန္း၊ ရန္မိုလွ်ံ - ရန္ညီေနာင္တို႔ ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူစဥ္ သတ္မွတ္ ပိုင္းျခားေပးခဲ့တဲ့ ေဒသေတြကေတာ့ သံလြင္ အေရွ႕ျခမ္း၊ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းေျမာက္ျခမ္း၊ ဟိုပန္၊ပန္လံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အပ ကိုးကန္႔ ေဒသနဲ႔ သံလြင္ အေနာက္ျခမ္း မြန္ဂို၊ မံုရာ၊ မံုက်ီး ေဒသတို႔ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ ဖုန္ညီေနာင္နဲ႔ ရန္ညီေနာင္တုိ႔ အၾကား မေက်လည္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ရန္ညီေနာင္ ရန္မိုအန္းနဲ႔ ရန္မိုလွ်ံတို႔က ဝ အကူအညီ ယူၿပီး ဖုန္က်ားရွင္နဲ႔ ဖုန္က်ားဖူး တို႔ကို ျဖဳတ္ခ် အာဏာ သိမ္းခ့ဲတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဖုန္ညီ အကို ျဖစ္တဲ့ ဖုန္က်ားရွင္နဲ႔ ဖုန္က်ားဖူးတို႔က ဗကပ (၈၁၅) အကူအညီ ယူၿပီး ရန္ညီေနာင္ကို ျဖဳတ္ကာ ကိုးကန္႔မွာ အာဏာ ျပန္သိမ္းခဲ့တယ္။ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာလည္း မံုဆာလ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး မံုးကိုးေဒသ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (Mongko Defense Army - MDA) အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ မံုးကိုးေဒသမွာ ႀကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့ ရန္ညီေနာင္ အုပ္စုကို တိုက္ခိုက္ ေမာင္းထုတ္ၿပီး မံုးကိုးေဒသကို အာဏာ သိမ္းလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုအခါ ကိုးကန္႔ေဒသကို ဖုန္ညီေနာင္ ျဖစ္တ့ဲ ဖုန္ၾကားရွင္နဲ႔ ဖုန္ၾကားဖႈတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္လုိက္ၿပီး၊ ေလာက္ကိုင္ေဒသမွာ အေျခခ်ပါတယ္။ ဖုန္ညီေနာင္တုိ႔ ေအာက္မွာ အင္အား ၁,၃ဝဝ ေလာက္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ရွိပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး (PEACE AND DEMOCRATIC FRONT - PDF) အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္တယ္။ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း မံုးကိုး၊ မံုက်ီး၊ မံုရာေဒသကို မံုဆာလ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ မံုးကိုးေဒသ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ ရယူထားပါတယ္။ ရန္ညီေနာင္ ျဖစ္တဲ့ ရန္မိုအန္း၊ ရန္မိုလွ်ံနဲ႔ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ကေတာ့ နဝတထံမွာ လက္နက္ ခ်လိုက္ရၿပီး၊ ရဲ အျဖစ္ နဝတက အသြင္ေျပာင္းေပးကာ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ အေျခခ် ေပးခဲ့တယ္။

အင္အားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမ်ိဳးစုမ်ား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (အမ္အဲန္ဒီေအ)

တပ္မဟာ (၅) ခု၊ တပ္မဟာ တခုလွ်င္ တပ္ရင္း ႏွစ္ရင္း၊ အင္အား စုစုေပါင္း ၁,၃ဝဝ ေယာက္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး ( PEACE AND DEMOCRATIC FRONT - PDF) အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္တယ္။

ကိုးကန္႔ အထူးေဒသ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ -

 • ၁။ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ - ဒု-ဥကၠ႒ (စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
 • ၂။ ဦးဖုန္ၾကားဖႈ - ဒု-ဥကၠ႒ (ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
 • ၃။ ဦးပယ္ေစာက္ခ်ိန္ - ဒု-ဥကၠ႒ (ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
 • ၄။ ဦးရန္က်ံဳးေဝ - ဒု-ဥကၠ႒ (ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
 • ၅။ ဦးက်န္တ့ဲဝင္ - ဒု-ဥကၠ႒ (ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
 • ၆။ ဦးလီက်ံဳးခ်န္ - ဒု-ဥကၠ႒ (ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
 • ၇။ ဦးဖုန္တာ႐ႊင္ - ဒု-ဥကၠ႒
 • ၈။ ဦးလိွ်ကြယ္ရွီး - အတြင္းေရးမွဴး
 • ၉။ ဦးေဝေရွာက္ရင္ - အဖြဲ႕ဝင္ (စစ္ဦးစီးမွဴး)
 • ၁ဝ။ ဦးစစ္ဆန္း - အဖြဲ႕ဝင္ (စစ္ဦးစီးမွဴး)
 • ၁၁။ ဦးေက်ာက္က်ိယြင္ - အဖြဲ႕ဝင္ (ခ႐ိုင္မွဴး)
 • ၁၂။ ဦးလီဝင္ျမင့္ - တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး
 • ၁၃။ ဦးေဟာ္ခ်န္း - ဒု-ၿမိဳ႕နယ္မွဴး (ပါစင္ေက်ာ္)
 • ၁၄။ ဦးလွ်ံထြဲကန္ - ဒု-ၿမိဳ႕နယ္မွဴး (တာေ႐ႊထန္)

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန

ကိုးကန္႔ေဒသ တစ္ခုလံုးကို စစ္အစိုးရက အၿမဲတမ္း ဗ်ဳဟာႏွစ္ခုျဖင့္ (ေရွ႕တန္း တပ္မ) (၁၉၉၈ ခုႏွစ္က တပ္မ(၉၉)/ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က တပ္မ (၁ဝ၁)) ဝင္ေရာက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး နအဖ အမည္ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္/စက္တင္ဘာလက စတင္ကာ ဒကစ ေလာက္ကိုင္ အေျခစိုက္ အပါအဝင္ ထလတ (၂၉) က ခ်ဳပ္ကို္င္ထားတာ ေတြ႕ရပါသည္။ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ အျဖစ္ အဆင့္ တိုးလိုက္တာ ေတြ႕ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမေတြ႕ရေတာ့ဘဲ ဘာမွ် မလုပ္နိုင္ေတာ့ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ ေဒသ အတြင္းမွာ ခစအ/ မစအ (ခ႐ိုင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕/ ၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕) လို႔ နာမည္ ေပးထားသည့္ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ နအဖက ဆိုပါသည္။ လက္နက္ခ်ရန္၊ အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖက ဖိအားေပးျခင္း ခံေနရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚ ေနပါသည္။ စီးပြားေရးအရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ေနတာကို ေတြ႕ေနရေသးသည္။ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ထြက္ရိွေနတာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိုးကုတ္ ေက်ာက္တြင္းေတြမွာ အမ်ားပိုင္ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဖားကန္႔တြင္လည္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြ ဖက္စပ္ လုပ္တာေတြ လုပ္ေနသည္။

Comments