ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး(ေကအင္ယူ)


ကရင္ အမ်ဳိးသား အလံေတာ္
ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး အလံေတာ္
တည္ေထာင္ေသာႏွစ္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္
ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီး
ေကအင္ယူ၏ ဖခင္ ေစာဘဦးၾကီး
မန္းဘဇံ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ဆိုသည္မွာ ေကအင္ယူ Karen National Union (KNU) ျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအရံုး၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မွာ ယခင္က ေကအင္ဒီအို(Karen National Defense Organization (KNDO) ယခုကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္(ဒီေကဘီေအ)Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) ေကအင္ယူ မွ ခြဲထြက္သြားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းျဖစ္သည္။ (ဒီေကဘီေအ)သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ႀကီးစုိးသည့္ (ေကအင္ယူ)မွ ၁၉၉၅ တြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေကအင္ယူမွခြဲထြက္သြားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ေခါင္းေဆာင္ေသာေကအင္အယ္လ္ေအျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီျဖစ္သည္။လက္ရွိKNU ဥကၠဌမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာမလာေဘာ ျဖစ္ျပီး ဒု ဥကၠဌ မွာေစာေဒးဗစ္တာကေပါ ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖိုးတို႔ ျဖစ္သည္။


ေဒါကလူ

လက္ရွိေကအင္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာမလာေဘာ

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ပထမဦးဆံုး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေရး အဖြဲ႔အစည္းမွာေဒါကလူ ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ တီးသံျပာက စတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါကလူမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Karen Central Advisory Board (K.C.A.B) အား ဖြဲ႔စည္းလုိက္၏။ ကရင့္ဗဟိုအၾကံေပး အဖြဲ႔တြင္ ေဒါက္တာဆာစံစီဖုိး၊ ေစာဘေမာင္၊ ေစာသာဒင္တုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၉၄၅ တြင္ (K.C.A.B)အား (K.C.O)Karen Central Organizationဟူ၍ အသြင္ေျပာင္းလုိက္ၾက၏။ ထုိအဖြဲ႔တြင္ ေစာသာဒင္၊ ဆရာသာထုိ၊ ေစာဘဦးၾကီး ပါဝင္ၾက၏။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ (K.C.O) ကိုယ္စားအဖြဲ႕တဖြဲ႕သည္ အဂၤလန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕တြင္ ေစာဘဦးၾကီး၊ ေစာသာဒင္၊ ဆစ္ဒနီလူနီႏွင့္ ေစာဖုိးခ်စ္ တို႔ပါဝင္ၿပီး၊ သီးျခား ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက အရွိန္အဟုန္ႏွင့္……။

ေကအင္ယူ

ေကအင္ယူတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ KNU (Karen Nation Union)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကအင္ယူအား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ KNA ေခၚ ေဒါကလူ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၊ ဗုဒၵဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (BKNA) ၊ ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႔ (KCO) ႏွင့္ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႕ (KYO) ေလးဖြဲ႔အား ေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး KNU ၏ ဥကၠ႒မွာ ေစာသာဒင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ပဲခူးတြင္ ေကအင္ယူ မွ ၾကီးမႉးၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား ညီလာခံတရပ္အား က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံက …. `ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ´ စာခ်ဳပ္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ကရင္လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားႏွင့္အညီ ကရင္အမတ္ဦးေရ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ ကရင္အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ မဲဆႏၵေျမ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ ကရင္စစ္တပ္ သီးသန္႔ထားရွိခြင့္ေပးရန္၊ သီးျခားကရင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ခြင့္ေပးရန္ စသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို ညီလာခံက ခ်မွတ္ၿပီး လန္ဒန္ရွိ ေဒါင္းနင္းလမ္း ေနအိမ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾက၏။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မလုိက္ေလ်ာပါက ေကအင္ယူ အေနႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါင္းနင္းလမ္းသို႔ ေတာင္းဆုိသည့္စာတြင္ ပါရွိ၏။

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေရွ႕သို႔….. ေရွ႕သို႔ …. တုိး၍ …..။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား တဖက္က ေဒါင္းနင္းလမ္းသို႔ ရာဇသံပို႔ထားသကဲ့သို႔ တဖက္တြင္လည္း ကရင္လူထုအား ခ်ျပရွင္းျပၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္ကထုတ္ေဝခဲ့ေသာသုဝ႑တုိင္း ဂ်ာနယ္တြင္…. ေဒါကလူ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးအေၾကာင္းကိုသိရွိႏိူင္သည္။ဂ်ာနယ္က …အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး…..၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွင္သန္ႏုိးၾကားေရးတို႔ ေဖာ္ျပ၏။၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ၏။ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း ၂၅၅ ေနရာ သတ္မွတ္၏။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား လူမ်ဳိးမေရြး အေထြေထြ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ၁၈၂ ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး ….ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ၂၆ ေနရာ …ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ၂၄ေနရာ ….ကခ်င္ ၇ ေနရာ၊ ခ်င္း ၈ ေနရာ၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပားမ်ားက ၄ ေနရာ၊ ကရင္နီ ၂ ေနရာႏွင့္ သံလြင္ခ႐ိုင္အတြက္ ၂ ေနရာ ဟူ၍ သတ္မွတ္သည္။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေကအင္ယူ မွမဝင္၊ သပိတ္ေမွာက္ၾက၏။ လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွစ၍ ၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ေကအင္ယူ …ကရင့္အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ေသာ …ကရင္လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားႏွင့္အညီ ကရင္အမတ္ဦးေရအား သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ….ကရင္အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ဟူ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက၏။ ေတာင္းဆိုခ်က္အား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္လည္း ပါ၏။ ေဒါင္းနင္းလမ္းက မည္သို႔မွ် အေၾကာင္း မျပန္ၾကားခဲ့။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေကအင္ယူ မွ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ျဖစ္၏။

ေကအင္ယူ အတြင္း၌လည္း…. ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲၾက၏။ မန္းဘခိုင္ႏွင့္ ေစာစံဖုိးသင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္လိုၾက၏။ ေစာဘဦးၾကီးႏွင့္ မန္းဘဇံက ေရြးေကာက္ပြဲအား မဝင္လုိ….။ ေနာက္ဆံုး ….ေကအင္ယူ အတြင္းမွ KYO ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾက၏။

ေကအင္ဒီအို

မၾကာ မွီတြင္…… KNDO ဖြဲ႔စည္းသည္။ ကရင့္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္။၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ KNDO ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ မန္းဘဇံျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ဆင္ေရးမႉးႏွစ္ေယာက္ ရွိ၏။ ေစာဟန္တာသာေမႊးႏွင့္ ေစာစုိင္းေက ျဖစ္သည္။ KNDO စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်းနယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ဗဟို ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့၏။ တႏိုင္ငံလံုး၌ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၂ဝ ထားရွိ၏။ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကရ၏။ လက္နက္ကိုင္တပ္သား အင္အားက ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိ၏။

အင္းစိန္ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံက `စေကာေမာေလး´ ျဖစ္သည္။ KNDO တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ၿပီးသူတို႔ကို သင္တန္းေပး၏။ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္း ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာက ဗိုလ္ၾကီး စေကာေလးခို ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတြင္ ကိုလုိနီေခတ္အေျခအေန၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္ကာလ၊ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းပို႔ခ်၏။

ေကအင္ယူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလသည္ ၉၅ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အႏုိင္ရခဲ့၏။ အႏုိင္ရ ဖဆပလ လက္သို႔ ေဒါင္းနင္းလမ္းအစိုးရက အာဏာအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေန႔ရက္မ်ား သတ္မွတ္ၾက၏။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ….။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈက တဆင့္တက္၍ လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္၊ ပဲခူး၊ သာယာဝတီ၊ မအူပင္၊ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဟသၤာတ၊ ဖ်ာပံု၊ ဟံသာဝတီ၊ ေတာင္ငူ၊ သထံု၊ က်ဳိကၡမီႏွင့္ ကရင္နီနယ္မ်ား၌ ကရင္လူထု ၄ သိန္းခြဲေက်ာ္ ဆႏၵျပၾက၏။

``ကရင္ျပည္ …. ခ်က္ခ်င္းေပး´´

``ကရင္ တက်ပ္ …. ဗမာတက်ပ္ …. ခ်က္ခ်င္းျပ´´

``လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း …. အလုိမရွိ´´

`` ျပည္တြင္းစစ္ …. အလိုမရွိ´´

ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားက ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားရွိသည့္ ေနရာတုိင္း၌ ေဝစီ၍ေန၏။ လမ္းမမ်ားတြင္မူ …. ဆႏၵျပသူမ်ားက လႈိင္းလံုးၾကီးမ်ားသဖြယ္….။KNU က ေၾကြးေၾကာ္၍ ေတာင္းဆိုသည္။ ဖဆပလ အစုိးရက မလိုက္ေလ်ာ….။ အေျခအေနက ေရြးလမ္းမဲ့ေန၏။

ေစာဘဦးၾကီး၏သစၥာေလးရပ္

 1. လက္နက္ခ်အညံ့ခံျခင္း အလွ်င္းမေျပာရ။
 2. ကရင့္လက္နက္ ကရင္ေတြကိုင္ထားရမယ္။
 3. ကရင္ျပည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနွင့္ ျပီးျပည့္စံုရမည္။
 4. ကရင့္က်မၼာ ကရင္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၏ အစ

ကရင့္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စ၏။ထုိစဥ္က …..သမိုင္း၊ ခဝဲၿခံႏွင့္ အင္းစိန္တုိ႔၌ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ျဖန္႔ထားမႈ အေျခအေနကား….. အင္းစိန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သမုိင္းလမ္းဆံုတြင္ ဖဆပလအစိုးရ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္သား ၂ဝဝဝ ခန္႔ ခ်ထား၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္က …. ထုိေဒသရွိ KNDO ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားထံမွ လက္နက္သိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳ႕ကုန္းတြင္ KNDO ႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီး သာေအးေက်ာ္၏ U.M.P တပ္ဖြဲ႔အင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ မဂၤလာဒံုတြင္မူ တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္မွ ဗိုလ္မႉးေအာင္စိန္ ဦးစီးသည့္ ကရင့္လက္နက္ကိုင္တပ္ခြဲ ႏွစ္ခြဲ ရွိ၏။ ၿပီးလွ်င္ … ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္ရင္း ၂ မွ တပ္စုတစုသည္လည္း သမိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိေန၏။

ပထမဆံုးတုိက္ပြဲ

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွ် ရွိမည္။ သမိုင္းလမ္းဆံု၌ ဖဆပလအစုိးရ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ စစ္ရဲတပ္ရင္း ၂၁ က သမိုင္းခဝဲၿခံရွိ KNDO တပ္မ်ားကို တုိက္၏။ KNDO မ်ားကလည္း ျပန္၍ ခုခံ၏။ တုိက္ပြဲက ျပင္းထန္သည္။ ထိုသတင္းအား မဂၤလာဒံုရွိ ဗိုလ္မႉးေအာင္စိန္ ၾကား၏။ သူႏွင့္အတူ သူူ ဦးစီးသည့္ အေျမာက္တပ္ တတပ္လံုး အင္းစိန္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး KNDO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ၾက၏။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ KNDO တုိ႔က အင္းစိန္ကို သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့၏။ ဤတြင္ အင္းစိန္တုိက္ပြဲ စေတာ့၏။ မုန္တိုင္းက ဆင္ေလၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ ေသြးမုန္တုိင္း….။

ေတာခိုၾကျပီ

ဖဆပလအစုိးရက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စမစ္ဒြန္း အပါအဝင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အရာရွိၾကီးမ်ားအား ရာထူးမွ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္၊ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့၏။ ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္က ကရင္႐ိုင္ဖယ္ တပ္ရင္းမ်ားအား လက္နက္သိမ္း၏။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက အသိမ္းမခံ….။ ကရင္႐ိုင္ဖယ္ တပ္ရင္း (၁)၊ တပ္ရင္း (၂) တို႔ ေတာခိုၾက၏။ ကရင့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုက္ၾက၏။ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက သ.န.က ၅ ကို ရခိုင္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္ေခၚၿပီး အင္းစိန္စစ္မ်က္ႏွာသို႔ ပို႔၏။

အင္းစိန္တိုက္ပြဲက ျပင္းထန္၏။ ေန႔ေန႔ညည ေသနတ္သံ၊ ယမ္းေပါက္ကြဲသံတို႔ႏွင့္ ဆူဆူညံညံ….။ မီးခိုးလံုးၾကီးမ်ားက ေကာင္းကင္တြင္ အလိမ့္လိမ့္….။

က်ဳိက္ကလား….။ ခဝဲၿခံ၊ ေစာဘြားၾကီးကုန္း စစ္္္မ်က္ႏွာ…။ ထိုမွ…ေစာဘင္ဆင္ၿခံ….။ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း….။ ဦးစကၠိန္ေက်ာင္း….။ ၿပီးလွ်င္…. မင္းဓမၼေတာင္ကုန္း….။ ႏြားထုိးကုန္း….။ တ႐ုတ္သခ်ဳိင္း….။ ပြိဳင့္ ၁၁၂ အိမ္နီၾကီး ေတာင္ကုန္း…။ စစ္မ်က္ႏွာတုိင္း၌ ႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုးမ်ား၏။ ေပးဆပ္ၾကရမႈမ်ားက အေသြး၊ အသား၊ အသက္မ်ား….။ ဤသည္မွာ ႏွစ္၆ဝေက်ာ္ ၾကာေနသည့္ စစ္ပြဲၾကီး ၏အစပထမ….။ ။

အရွံဴး၏အစ

အင္းစိန္မွ သူတို႔ ဆုတ္ခဲ့ၾက၏။ အင္းစိန္တုိက္ပြဲက သူ႔အတြက္ ပထမဆံုးတုိက္ပြဲ….။ ပထမဆံုး အေတြ႔အၾကံဳ…။ အင္းစိန္မွ ဆုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္…ၾကာအင္းေဇာင္းတြင္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး ထုိင္ၾက၏။ တာဝန္ခြဲေဝၾက၏။ ေစာဘဦးၾကီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိင္းေကတုိ႔က အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္သို႔ သြားမည္။ မန္းဘဇံႏွင့္ ေစာဟန္တာသားေမႊးက ဧရာဝတီတုိင္း ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသို႔ သြားၾကရမည္။

ထုိစဥ္က… မန္းဘဇံသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအတြက္ လမ္းစဥ္သစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အား ရွာေဖြေနစဥ္ကာလ ျဖစ္သည္။ အင္းစိန္မွ ဆုတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးက တျဖည္းျဖည္း ဆုပ္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ CAS (K) ဟုေခၚသည့္ CIVIAL AFFAIR SERVICE (KAWTHOOLAI) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့….။ CAS (K) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တဗုိလ္တမင္း ဆန္လာေစၿပီး ညီညႊတ္မႈကို ထိခိုက္လာေစ၏။

ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရားမ်ား

အေရွ႕တုိင္းတြင္ ေစာဘဦးၾကီးက က်ဆံုးခဲ့ၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္မႈ၌ မန္းဘဇံႏွင့္ ေစာဟန္တာသာေမႊးသာ ရွိေတာ့၏။ ဤတြင္ မန္းဘဇံႏွင့္ ေစာဟန္တာသားေမႊး တုိင္ပင္ၾကရၿပီ။ စဥ္းစားၾကရၿပီ။ ေရွ႕အတြက္ ….ဘယ္လိုလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္မည္နည္း….။ ေလ့လာၾက၏။ တ႐ုတ္ျပည္သစ္၏ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကလည္း ေအာင္ပြဲခံထားသည္မွာ ပူပူေႏြးေႏြးပင္ ရွိေသး၏။ `ေမာ္စီတုန္း´၏ တ႐ုတ္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးကို သူတုိ႔ ေလ့လာၾက၏။ စာေစာင္မ်ား ဖတ္ၾက၏။ သေဘာတရားေရးမ်ား ေလ့လာၾက၏။ ေမာ္စီတုန္း၏ အေတြးအေခၚ…. မက္စ္၊ လီနင္ဝါဒ ….တို႔ကို ဖတ္ၾက၊ မွတ္ၾက၊ ေတြးေခၚၾက၏။ ထိုထုိေသာ သေဘာတရားမ်ားမွ ကရင့္လူအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ သေဘာတရား ထုတ္ၾက၏။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လမ္းစဥ္ ၾကံဆၾက၏။

KPLA တပ္ရင္း (၁) ၏ တပ္ရင္းမႉးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ ျဖစ္သည္။ တပ္ခြဲ (၁) တပ္ခြဲမႉးက ဗိုလ္တင္ဦး (ယခုကြယ္လြန္၊ KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠ႒၊ ဖူးတာအဲ့) ျဖစ္သည္။ ခြဲႏွစ္ခြဲမႉးက ဗိုလ္ၾကီးစလြယ္ ျဖစ္၏။

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္း

၁၉၆၉ ခုႏွစ္…..ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး…..။ ထုိစဥ္က…. သူသည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတိုင္း တပ္မဟာ (၃) ၏ တပ္မဟာမႉးမွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ တပ္မဟာတြင္ …. တပ္ရင္း (၆)၊ တပ္ရင္း (၇) ႏွင့္ KPLA တပ္ရင္း (၂) ရွိ၏။ တပ္မေတာ္က ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္းအား ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆို႔၍ ျဖတ္ေလးျဖတ္၊ ျဖတ္၏။ လူထုႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား အဆက္အသြယ္ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္၏။ လူထုမွာလည္း မသက္သာ….။ အထိနာ၏။ ထိုစဥ္က …. သူ၏ တပ္မဟာ႐ုံးသည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သိလႅာတြင္ အေျချပဳထား၏။ ရန္သူ၏ စစ္ေရးအေျခအေနအရ … သိလႅာဂြင္အား ပိတ္ဆို႔၍ ပိုက္စိတ္တုိက္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္လိမ့္မည္။ ဤအတြက္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းက …. ေကအင္ယူတပ္ႏွင့္ KNUP ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေခၚ၍ ေဆြးေႏြး၏။ ေဒသခံတပ္မႉးအခ်ဳိ႕က မထြက္ခ်င္….။ ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ ဒီေဒသအတြင္းမွာပင္ ေနၿပီး ရန္သူအား ခုခံခ်င္ၾက၏။ တပ္ရင္းမႉးကိုလည္း သူေျပာ၏။

သို႔ႏွင့္…. ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းကသူ၏ တပ္မဟာ႐ုံး စစ္ေၾကာင္းအား အင္အားထပ္ျဖည့္ၿပီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ သိလႅာမွ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ကူးၾက၏။ တပ္မေတာ္မွ ဝိုင္းပတ္၍ ပိတ္ထားသည္အား တိုက္ၿပီး ေဖာက္ထြက္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္ က်က်န္ရစ္ခဲ့၏။ အေလာင္းပင္ ျပန္၍မေကာက္ႏုိင္ခဲ့….။

အေရွ႕တုိင္း ပဲခူး႐ိုးမ

ထုိစဥ္က …. အေရွ႕တုိင္း ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘိုျမ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊဆုိင္း၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး ကစယ္ဒိုႏွင့္ ဖဒိုသာျပည့္က KNUP မွ ခြဲထြက္သြားၾကၿပီး၊ ကရင့္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲအား သီးျခားေဆာင္ရြက္၍ ေနၾက၏။ KNUP ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း၌လည္း KNUP အား အလုပ္သမားပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္လိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေက်ာ္ျမသန္း အစုႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးပါတီအျဖစ္ႏွင့္ ဒုတိယလမ္းစဥ္အတုိင္း ခ်ီတက္လိုသည့္ မန္းဘဇံ အစုအၾကား သေဘာတရားေရးအရ ျငင္းခုန္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကရင့္အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ားအၾကား ညီညႊတ္ေရးက ၿပိဳကြဲလ်က္ရွိသည္။ ဘံုရန္သူအား စုေပါင္းတုိက္ႏုိင္သည့္ ညီညႊတ္သည့္ ကရင့္အမ်ဳိးသား အင္အားစု တည္ေဆာက္ရန္လို၏။ ဤအတြက္ KNLC ႏွင့္ KNUP ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္လိုေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ သေဘာေပါက္နားလည္ၾက၏။

မန္းဘဇံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတို႔ ` ခိုမူဒဲ´တြင္ ပထမဦးစြာ ေတြ႔ဆံုၾက၏။ ညီညႊတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾက၏။ သေဘာတူညီခ်က္က မရေသး….။ ထပ္ေတြ႔ၾက၏။ `မူသယ္´ ၊ ` ေသြးဘိုးထာ´၊ ` ပယ္ေကာခီး´ ရြာမ်ားတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု၍ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ ညီညႊတ္ေရးအတြက္ လမ္းစကေပၚၿပီ။

ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္` ထုိဒိုပေလာ´ တြင္ ေတြ႔ဆံုၾကျပန္၏။ KNUP မွ မန္းဘဇံ၊ ဗိုလ္သန္းေအာင္ (KNU ဒု-ဥကၠ႒ ကြယ္လြန္) ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ (KNU တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး (၁) ကြယ္လြန္)၊ ပဒိုဘသင္ (KNU ဥကၠ႒ ကြယ္လြန္) ၊ ပဒုိေဂဒြဲႏွင့္ ပဒို ေဘာယူေဖာ္ တက္ေရာက္ၾက၏။

ကရင့္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔စည္းျခင္း

ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုးအမွတ္တံဆိပ္
ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္လက္ေမာင္းတံဆိပ္

ညီညႊတ္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာဘိုျမက သူ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ KNLC အား ဖ်က္သိမ္းမည္။ မန္းဘဇံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက KNUP မွ ႏုတ္ထြက္ၾကမည္။ ၿပီးလွ်င္ …. KNUF ဖြဲ႔စည္းၾကမည္။ KNUF ဟူသည္ကား…. ကရင့္အမ်ဳိးသား ညီညႊတ္ေရးတပ္ဦး….။ လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုမူ KNLA ဟူ၍သာ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသြားမည္။ မၾကာ…. KNUF အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး KNU ကရင့္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးဟူ၍ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾက၏။

တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ၾကီးမ်ား

တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအရ ထုိးစစ္ၾကီးမ်ား ဆင္လာမႈက ဆက္တုိက္ပင္….။ ေရႊလင္းယုန္ စစ္ဆင္ေရး၊ မုိးဟိန္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚအား ထုိးစစ္ဆင္၏။ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္ ၁.၂.၃.၄.၅.၆ ……။ မိုးဟိန္းအဆင့္ ၁.၂.၃…..။ ရန္သူ၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔သည္ လူထုႏွင့္ အဆက္မရ….။ ေနာက္ဆံုး …. ေကအင္ယူတို႔ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္းမွ ဆုတ္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္လည္း ပါ၏။ အင္အားက ၁ဝဝ ေက်ာ္မည္။ ရဲေမ ၃-၄ ေယာက္လည္း ပါ၏။

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚမွသည္ …. ပဲခူး႐ိုးမသို႔

လႈိင္ျမစ္ကို ကူးၾက၏။ “ည” တြင္ ကူးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ လႈိင္ျမစ္ကို ကူးၾကရၿပီးေနာက္ ေတာလမ္းအတုိင္း ဆက္၍ ခ်ီၾကသည္။ ေနထြက္လာၿပီဆိုလွ်င္ … နားၾက၏၊ အိပ္ၾက၏။ ေတာထဲ၌ပုန္း၍ အိပ္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးက လူျမင္ခံ၍ မျဖစ္ …..။ သတင္းလံုၿခံဳမႈအား မ်က္လံုးအိမ္သဖြယ္ ထိန္းသိမ္းထားၾကရသည္။ ည ေရာက္လွ်င္ ခရီးထြက္။ ေန႔ဆိုလွ်င္ …. အနားယူအိပ္စက္ၾကႏွင့္ …… ၃ ရက္ခန္႔ခ်ီခဲ့ရာ … “အမလြတ္” ရြာသို႔ ေရာက္သည္။ “အမလြတ္” ရြာတြင္ပင္ သူတုိ႔ နားၾက၏။ လူထုက ေကာင္း၏။ သူတုိ႔ကို ဝက္ေပၚ၍ ေကြ်း၏။ ၃ ရက္လံုးလံုး ထမင္းမစားခဲ့ရ။ လမ္းတြင္ အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ႏွင့္ လာခဲ့ၾကရသည္။ “အမလြတ္” ရြာတြင္ သူတုိ႔ ၂ ရက္မွ် နားၾက၏။ အမလြြတ္ရြာက ေမွ်ာ္၍ၾကည့္လွ်င္ ပဲခူး႐ုိးမၾကီးကို ျမင္ရ၏။ ည …. ညတြင္မူ သာယာဝတီ၊ သံုးဆယ္ဘက္မွ မီးေရာင္မ်ား ျမင္ရ၏။ ေနာက္တေန႔ ညတြင္ သူတုိ႔ “အမလြတ္” မွ ထြက္ၾက၏။ “အမလြတ္” ရြာမွ ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ျပည္-ရန္ကုန္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းကုိ ကူးၾက၏။ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းက မ်ဥ္းၿပိဳင္ ….။ ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းအား သူတုိ႔ သတိထား၍ ကူးၾကရ၏။ သူ႔အဖြဲ႔ကို အရင္ကူးေစ၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. ဗိုလ္မႉးေမာင္ခ်စ္၊ ဗိုလ္မႉးျမရင္…..၊ ဗိုလ္မႉးျမသိန္း….၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ျမေမာင္….။လမ္း၏ တဖက္တြင္ ကိုင္းေတာၾကီး ရွိသည္။ ကိုင္းေတာၾကီးအတြင္း ကိုယ့္လူကိုယ္ စစ္ၾကရ၏။ လူစံုမွ သူတို႔ ဆက္ထြက္ၾက၏။ ကိုင္းေတာအတြင္းမွ သူတို႔ တိုးထြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ …. လယ္ကြင္းျပင္ၾကီးအတြင္း ေရာက္၏။ ကြင္းျပင္ၾကီးက တေမွ်ာ္တေခၚ …. က်ယ္ျပန္႔လွ၏။ ဤခရီး ဆံုးလွ်င္မူ ….. အေရွ႕တြင္ ပဲခူး႐ိုးမ ….။

ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းက ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း၏ စစ္ဆင္ေရးမႉး တာဝန္ယူရ၏။ တဖက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရသည္။ ယခင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတိုင္းတြင္ ရွိစဥ္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ရ၏။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္း ခ႐ိုင္အမွတ္ (၂) ႏွင့္ အမွတ္ (၃) တို႔တြင္ ပို႔ခ်ခဲ့၏။ ခ႐ိုင္အမွတ္ (၂) က ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ အမွတ္ (၃) ခ႐ိုင္က ဟံသာဝတီခ႐ိုင္ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးမႉးတာဝန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရသည့္ တာဝန္မ်ား ရွိလာသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးစာေပမ်ားအား ေလ့လာဆည္းပူးရ၏။ ႏိုင္ငံေရးတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း၏ လက္ဦးေခါင္းကိုင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးက မန္းဘဇံျဖစ္၏။ သင္တန္းတြင္ …. မန္းဘဇံ၏ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး သင္ၾကားခ်က္…။ ကြန္ျမဴနစ္မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္စာတမ္း …. စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်၏။ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားကို “ေတာင္ညဳိစခန္း” တြင္ ဖြင့္လွစ္၏။

အထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္

၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြငဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက “အထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္” တခုကို ဖြဲ႔၏။ “ဗဟုိ႐ိုးမ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္” ဟုလည္း ေခၚသည္။ ပဲခူး႐ိုးမရွိ KNUP ၊ BCP ႏွင့္ မဒညတကို စစ္ဆင္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးၾကီးခင္အုန္း ….. ဗိုလ္မႉးၾကီးသန္းတင္ကို ဌာနခ်ဳပ္မႉးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပး၏။ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္က ပဲခူး႐ိုးမ စစ္ဆင္ေရးအား “ေအာင္စုိးမိုး စစ္ဆင္ေရး” ႏွင့္ စ၏။

ပဲခူး႐ိုးမ ေတာင္ေပၚတြင္ ရြာေပါင္း ၃ဝ မွ် ရွိ၏။ ျဖဴးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚရြာ ၇ ရြာ၊ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းဖ်ားတြင္က ေတာင္ေပၚရြာ ၁၄ ရြာ၊ ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚရြာ ၉ ရြာ ရွိၾက၏။ ထုိရြာမ်ားကို ေတာင္ေပၚမွ ေျမျပန္႔သို႔ အတင္းအဓမၼ ရြာလံုးကြ်တ္ ေျပာင္းေရႊ႔၏။ ေတာင္ေျခရွိ ရြာမ်ားမွ လူထုကိုလည္း ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ခြင့္မျပဳ….။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္၏။ ပဲခူး႐ိုးမၾကီးက သီးသန္႔ ကန္႔သတ္နယ္ေျမျဖစ္၍ ေနသည္။ ဤတြင္ …. “ေအာင္စိုးမုိး” စစ္ဆင္ေရး စ၏။ ပဲခူး႐ိုးမခုခံစစ္၌ အမ်ဳိးသမီး ရဲေမမ်ားသည္လည္း ရြြတ္ရြတ္ခြ်ံခြ်ံ …. ရဲရဲဝံ့ဝံ့ႏွင့္ တုိက္ပြဲဝင္ၾက၏။ KNUP မွ နမ့္က်င္ေရႊ (ယခုကြယ္လြန္၊ ပဒိုမန္းရွာ၏ ဇနီး) BCP မွ (ေဒၚ) ညိဳ (သခင္ခ်စ္သမီး)၊ (ေဒၚ)ခင္စိုးဝင္းႏွင့္ နန္းတင္ေရႊမွာ နာမည္ၾကီး အမ်ဳိးသမီး တုိက္ခိုက္ေရးမႉးမ်ား ျဖစ္သည္။

ရႈိးလူ ကြန္ကရက္

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မန္းဘဇံ ဦးေဆာင္ၿပီး “ရႈိးလူ” ကြန္ကရက္ကို က်င္းပခဲ့၏။ “ရႈိးလူ” ကြန္ကရက္မွ ညီညႊတ္ေရး သေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္းတြင္ အေျချပဳရွိေနၾကသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေကာ္ထူး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမသန္း) ေခါင္းေဆာင္သည့္ KNUP ႏွင့္ KNU ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ “ေအာင္စုိးမိုး” စစ္ဆင္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္၍ တုိက္၏။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ BCP ဥကၠ႒ သခင္ဇင္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး သခင္ခ်စ္တုိ႔ တုိက္ပြဲအတြင္း သူရဲေကာင္း ပီသစြာႏွင့္ က်ဆံုးခဲ့၏။ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ “ဖြတ္က်ား” ေခ်ာင္းအနီး တိုက္ပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ဖြတ္က်ားေခ်ာင္းက ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းအတြင္း စီးဝင္သည့္ ေခ်ာင္းလက္တက္တခု ….။

ပဲခူး႐ိုးမမွ ဆုတ္ခြာျခင္း

၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သူတုိ႔ ပဲခူး႐ိုးမမွ ဆုတ္ခဲ့ၾကရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္လည္း ပါ၏။ အျခား KNUP မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါသည္။ သူတုိ႔ …. ပဲခူး႐ိုးမမွ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ဘက္သို႔ ဆုတ္လာၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ကတည္းမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားသည့္ ဆရာၾကီးစေကာလယ္ေတာတုိ႔၏ ေျမာက္ပိုင္းခ်ီ အဖြဲ႔သည္လည္း ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး ဖာပြန္ခ႐ိုင္ “ ဒူးဒါးေဂး” ရြာတြင္ ပဲခူး႐ိုးမမွ ဆုတ္လာၾကသည့္ သူတုိ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆံုၾက၏။ KNUP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ “ဒူးဒါးေဂး” ရြာတြင္ပင္ ပါတီကြန္ကရက္ကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ၾကသည္။ ဤကြန္ကရက္က KNUP ၏ ဆ႒မေျမာက္ ကြန္ကရက္ျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ …. KNUP ၏ ေနာက္ဆံုးေသာ ကြန္ကရက္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤကြန္ကရက္တြင္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ KNUP ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ KNU အတြင္း၌ တေပါင္းတစည္းတည္း ပူးေပါင္း၍ ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးၾက၏။ KNUP ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ သေဘာမတူသူတုိ႔ အခ်ဳိ႕ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ …. ကြန္ကရက္တြင္မူ အမ်ားစုက ဆႏၵျပဳသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾက၏။

`ဒူးဒါးေဂး´ ကြန္ကရက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ….. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ `မာနယ္ပေလာ´ သို႔ တက္ခဲ့၏။ `မာနယ္ပေလာ´ မွသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးခရီး သူ … ဆက္၍ ခ်ီမည္။ မာနယ္ပေလာသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ….. ေရွ႕တန္းခံကတုတ္တခုျဖစ္သည့္ `ဝမ္းခခံတပ္´ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းသည္KNLA အထူးတပ္ရင္း ၁ဝ၁ ၏ အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္ျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူေန၍ ခုခံစစ္ ဆင္ႏႊဲ၏။ တဖက္တြင္မူ KNU ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးအျဖစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ KNU ၏ ၁ဝ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ကို `မာနယ္ပေလာ´ တြင္ ျပဳလုပ္၏။ ကြန္ကရက္မွ သူ႔ကို ကရင့္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (KNDO) ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းကို တာဝန္ေပးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းဦးစီးကြပ္ကဲရသည့္ KNDO တပ္ရင္းမ်ားက KNU ၏ ခ႐ိုင္တုိင္းတြင္ တပ္ရင္း တရင္းစီ ရွိၾက၏။

က်ရွဴံးျခင္း

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ `ဝမ္းခစခန္း´ က်၏။ ဝမ္းခက်ၿပီးသည့္ေနာက္ သူသည္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့၏။ KNDO ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္မ်ားအား တတ္ၾကြထက္သန္စြာ ထမ္းေဆာင္ဆဲ….။ စခန္းသစ္ႏွင့္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၏ အေျခခံစခန္းမ်ား က်ခဲ့ရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေနအိမ္တြင္ မိသားစုႏွင့္ အေနမ်ားလာ၏။၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္မွ အနားယူလုိက္ရ၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာကို သူ၏ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မန္းေက်ာ္ေဖသုိ႔ လႊဲေပးခဲ့၏။ ထိုသို႔ျဖင့္ KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္မွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မန္းေက်ာ္ေဖျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္း မရိွေသးသည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU) သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္ ကုိ လက္လႊတ္ရၿပီး ေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္း အင္အား ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း KNU ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာဘုိျမကြယ္လြန္ျခင္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဖဒုိမန္းရွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ႀကံခံရျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ KNU၏ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ အမ်ားအျပား ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ေအာက္ေျခတပ္တခ်ဳိ႕ စစ္အစုိးရႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းျခင္းတုိ႔ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရခ့ဲေပ။ KNU သည္ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈအရိွဆုံးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ တဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနသည္မွာ ရာစုႏွစ္တဝက္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ လူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဂ်ာ္နီ

ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၏ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားမွာ-

 1. တပ္မဟာ (၇) ဘားအံခ႐ိုင္ ေဒသ(တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္နီ)ဘားအံခရုိင္ အတြင္းရိွ တပ္မဟာ ၇ နယ္ေျမမ်ားသည္ KNLA ၏ အေရးအပါ ဆုံးေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္နီသည္ ၂ဝဝ၇ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ၿပီး တပ္မဟာမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ေပး ခံခ့ဲရသည္။
 1. တပ္မဟာ (၄)
 2. တပ္မဟာ (၅)
 3. တပ္မဟာ (၆)
 4. တပ္ရင္း (၁၆)

အထူးတပ္ရင္းမ်ား

 1. ဗဟိုအထူးတပ္ရင္း၂ဝ၁၏တပ္ရင္းမွဴးမွာဒု ဗုိလ္မႉးၾကီး ဘူးေဖာ
 2. ဗဟိုအထူးတပ္ရင္း၂ဝ၂

KNU ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား

အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။KNU ၏ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီး အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအပါအ၀င္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔၂၀၀၈ ခုႏွစ္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယင္း ကြန္ဂရက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ကရင္တိုင္းရင္းသား တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလ့လာသူ မ်ားက ႀကိဳဆုိလက္ခံၾကေသာ္လည္း တျခားေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ အသက္အ႐ြယ္ အလြန္ ႀကီးရင့္ ေနၿပီး တက္ႂကြမႈ မရွိဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာမလာေဘာအား KNU ဥကၠဌ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ သမီးျဖစ္သူ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကို အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ယခု ကြန္ဂရက္က ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

အေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ တျခားေသာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွာ ေစာေဒးဗစ္တာကေပါ ဒု ဥကၠဌ၊ ဗိုလ္မႉး ေစာလွေငြႏွင့္ ေစာေဒါေလမႉး တို႔ကို တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁)ႏွင့္(၂) အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္ အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူး ေစးဖိုး၊ ေစာေဒးဗစ္ေထာ၊ ေစာေရာ္ဂ်ာခင္၊ ဖဒိုအားတိုး၊ ဖဒို ေဟးဆာ၊ ေစာလားေစး တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ၾကသည္။

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳရင့္ သည့္ ယခင္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဖဒို မန္းရွာ ၏ ေနရာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည္။ေနာ္စီဖိုးရာစိန္သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေနေသာအဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္း အ႐ုံးအဖြဲ႔(KWO)တြင္လည္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသူ ျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ (Perdita Huston Human Rights Award) ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းကလည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုအတြက္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကုိ အဆို တင္သြင္း ခဲ့ေသးသည္္။

ယခု ဥကၠဌျဖစ္လာေသာ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တာမလာေဘာသည္ ယခင္က ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KNLA)၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဘိုျမႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တဦးလည္းျဖစ္သည္။

KNU ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိွ ကရင္ ရြာသား ၃၀၀၀၀ ခန္႔ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ KNU သည္ ျမန္မာအစိုးရကို လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။KNU သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သည္အထိ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို လဲလွယ္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္မူ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႔(DKBA)သည္ KNU အဖြဲ႔မွ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU ဥကၠဌ ေစာဘိုျမသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္သည္ တပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ KNU တပ္မဟာ ၇ မွခြဲထြက္ကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့ၿပီး ယင္းခြဲထြက္အဖြဲ႔ကို KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ KNU အဖြဲ႔က စစ္အစိုးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ကိုရပ္ဆိုင္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ KNU မွ ခြဲထြက္သည့္အဖြဲ႔မ်ားျပားလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အဖြဲ႔အတြင္းတြင္ လုပ္ႀကံမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာကာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဖဒုိမန္းရွာသည္လည္း ၂၀၀ဂ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန႔က ေနအိမ္၌ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရမႈ ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရသည္။တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္အေျဖရွာရမည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ KNU အေနႏွင့္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း KNU ဒု ဥကၠဌ အသစ္ ေစာေဒးဗစ္တာကေပါ က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို လက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ တိက်ေသခ်ာေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေအာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“အမွန္တကယ္သာ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေတြ႕ဆုံဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ”ဟုလည္း ေဒးဗစ္တာကေပါ က ေျပာသည္။

ေနာက္ဆံုးလက္ရွိအေျခအေန(၁၈.ဝ၆.၂ဝဝ၉)

အစိုးရတပ္ႏွင့္ သူတို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္ ေျပာက္က်ား တပ္မ်ားအၾကား အလြန္ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၎တို႔၏ အမာခံစခန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး - KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - KNLA သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ သူတို႔၏ အေျခခံစခန္းမ်ားကို အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတး၍ ခုခံကာကြယ္ေနသည္ထက္ ေျပာက္က်ားနည္းဗ်ဴဟာသို႔ ေျပာင္းလဲတိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု KNLA တပ္မႉး ေဂ်ာ္နီက ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာသည္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တပ္မဟာ ၇ အေျခခံစခန္းကေန ဆုတ္ခြာရလို႔ က်ေနာ္တို႔ ႐ံႈးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ နည္းဗ်ဴဟာအရ ျပန္လည္ေနရာယူ တပ္စြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကိုယ့္ကရင္အခ်င္းခ်င္း ဒီစစ္ပြဲမွာ မသတ္ခ်င္ပါဘူး ဟု သူက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေလ့လာသံုးသပ္သူ အမ်ားအျပားကမူ ယင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရကို လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ မွ် တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့ေသာ KNLA အတြက္ နိဂံုး၏ နိဒါန္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ KNU ႏွင့္ KNLA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ တိုက္ပြဲ အဆံုးသတ္သြားရန္ အေဝးၾကီး လိုေသးေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ဆံုး ခါးသီးတဲ့ အဆံုးသတ္ထိ တိုက္ပြဲဝင္သြားမယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာလမ္း မရွိဘူး။ ဆက္တိုက္ရမွာပဲ။ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းတိုင္းကို ဆက္ထိန္းသြားမယ္ ဟု KNU ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒးဗစ္သာကေပါက ေျပာသည္။

ဘာေတြ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိတယ္။ က်ေနာ္တို႔သာ ဆက္မခုခံရင္ ျမန္မာစစ္တပ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆက္က်ဴးလြန္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမေတြကို သိမ္းမယ္၊ က်ေနာ္တို႔သယံဇာတေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္ ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။ျမန္မာစစ္တပ္က ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ားအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသား ကရင္ရြာသူရြာသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခုိလံႈခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုင္းနယ္စပ္အနီး စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္ေနျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ကရင္ေက်းရြာသား ၄၀၀၀ ေက်ာ္သည္ သူတို႔၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္ဟု ေဒသတြင္းရွိ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ား၏ အေျပာအရ သိရသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အစုိးရအား ေထာက္ခံေသာ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ - DKBA တို႔သည္ KNLA ကို အၿပီးသတ္ဖ်က္ဆီးရန္ ေနာက္ဆံုး ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တေနရာတြင္ အဓိက ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈၾကီးတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ KNLA ကို ထိုးစစ္အရွိန္ျမႇင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္း၏ အားအေကာင္းဆံုး တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တပ္မဟာ ၇ ကို အဓိကထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ဤသို႔ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထိုးစစ္ဆင္လာသည္ကို တပ္မဟာ ၇ သည္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္၍ ခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရးမွာ ေျပာင္းလဲသြားရေတာ့မလို ျဖစ္ေနသည္။ က်ေနာ္တို႔ က်ေနာ္တို႔နယ္ေျမကို ထိန္းမထားႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ခြာေပးရမွာပဲ။ မလိုအပ္ဘဲ က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြ အေသမခံႏိုင္ဘူး ဟု သာကေပါက အေလးေပးေျပာၾကားသည္။

ယခုရက္သတၱပတ္ကုန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံမွ ေနာက္ထပ္ အင္အား ၃၀၀ ကို DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေခၚယူ အင္အား ျဖည့္တင္းထားသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တြဲတိုက္ေနေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႔အင္အားမွာ ၆၀၀ ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကရင္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။KNLA ကို အေျချပဳတ္သြားေအာင္ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္တိုက္ဖို႔ သူတို႔ ရည္ရြယ္တာ ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ထိုင္းစစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။ ဒီတုိက္ပြဲထဲမွာ ဝင္တိုက္ေနတာ ျမန္မာစစ္တပ္က တပ္ရင္း ၆ ရင္း ရွိတယ္။ အင္အား ၂၀၀၀ ေလာက္က တဝက္စီခြဲၿပီး တပ္မဟာ ၇ နယ္ေျမရဲ႕ ေျမာက္ဘက္စြန္းနဲ႔ ေတာင္ဘက္စြန္းကေန တိုက္ေနတာ ဟု သူက ဆုိသည္။

ဒါေပမဲ့ အင္အား ၉၀၀ ရွိတဲ့ DKBA တပ္ဖြဲ႕က ဒီတိုက္ပြဲမွာ အခံရဆံုးပဲ။ သူတို႔က ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္တိုက္ရတာ။ ဗမာစစ္တပ္က တဖက္တခ်က္က ေထာက္ပို႔ အကူအညီပဲ ေပးတာ ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

တပ္မဟာ ၇ သည္ KNLA ၏ အင္အားအၾကီးမားဆံုးႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈ အေကာင္းဆံုးတပ္ ျဖစ္သည္။ ပို၍ အေရးပါသည္မွာ KNLA ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ရွည္လ်ား၍ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နယ္ေျမကို ထိန္းထားသည့္ တပ္ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု သူတို႔ဆုတ္ခြာသြားရလွ်င္ အျခား ကရင္အမာခံနယ္ေျမ ႏွစ္ခုမွာ တသီးတျခားစီ အျဖတ္ခံထားလိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူ အဝိုင္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္ဟု ေဒသတြင္းရွိ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။KNU သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုရေသးသည့္ လက္တဆုပ္စာမွ်သာ က်န္ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအနက္ တခုျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက DKBA ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ကို KNU လက္ထဲကေန လုယူၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့မွာက သံသယ ျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး ဟု ျမန္မာ့စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဦးဝင္းမင္းက ေျပာသည္။ဤသို႔ KNLA ကို တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ စစ္အစိုးရက ေနာက္ႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ထားရွိမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို လက္နက္ျဖဳတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အမ်ားစုက ပယ္ခ်ထားၾကၿပီး၊ DKBA ကမူ ထိုသို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။ KNLA လႈပ္ရွားနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ထုိင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ တပ္စခန္း ၁၀၀ အနက္ ၃၀ ခန္႔ကို ျမန္မာစစ္တပ္က DKBA သို႔ လႊဲမေပးမီ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္အတြင္း ပိတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ ဖရီးဘားမားရိန္းဂ်ားအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

သူတုိ႔က KNU ကို အျပတ္ရွင္းပစ္ခ်င္တာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ကရင္ေတြအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ေျပာတာကိုး ဟု သာကေပါက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။ သူတို႔ မလိုခ်င္ဆံုးက တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုး က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္ကို ပါသြားမွာကိုပဲ ဟု သူက ဆိုသည္။

ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔၏ စစ္ဆင္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ ျပဳလုပ္လာႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာမွာကိုႏွင့္ အေျမာက္က်ည္မ်ား က်လာမည့္အေရး ပူပန္ေနၾကရသည္။တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနလွ်င္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား လံုၿခံဳရာထိုင္းဘက္ျခမ္းသို႔ ထြက္ေျပးခုိလံႈလာရမည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုထိ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၇ ရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပး ခုိလံႈလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း က်ေရာက္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ ရွိေနေသာ ေက်းရြာေပါင္းမွာ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။တုိက္ပြဲေတြသာ ဆက္ျဖစ္ရင္ အနည္းဆံုး ရြာသား ၈၀၀၀ ေက်ာ္ နယ္စပ္ျဖတ္ၿပီး ေျပးလာရဦးမွာပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ စစ္သားေတြလက္ထဲမွာ ေသမွာပဲ ဟု KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေျပာသည္။

KNU တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္ သိမ္းပိုက္ခံရ

စစ္အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕႔ႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕ (DKBA) ပူးေပါင္းတပ္မ်ားက ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၏ အဓိက တပ္စခန္းျဖစ္ေသာ တပ္မဟာ(၇) ဌာနခ်ဳပ္ကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က သိမ္းပိုက္လိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားက ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU) လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္ ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ၊ ၁၈ ရက္မ်ားကတည္းက စတင္၍ ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ ေနခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KNU တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗုိလ္မႉး ေစာလွေငြ ကေျပာသည္။

ယခုအခါ KNLA တပ္မဟာ (၇) တြင္ တပ္စခန္း တခုတည္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ KNLA တပ္မ်ားအေနႏွင့္ ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ေရး နည္းကို က်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆုိသည္။ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္ကို စတင္တိုက္ခိုက္သည့္ တိုက္ပြဲတြင္ DKBA ဘက္က ၇ ဦးခန္႔ က်ဆုံးမႈရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဗုိလ္မႉး ေစာလွေငြ က ဆုိသည္။ထို႔အျပင္ KNLA တပ္ရင္း ၂၁ ၊ ၂၂ ႏွင့္ ၁၀၁ တပ္စခန္းမ်ား က်ဆုံးခဲ့ရၿပီး တပ္ရင္း ၂၀၂ ၏ တပ္စခန္း တခ်ိဳ႕ကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္း KNLA တပ္မဟာ (၇) က်ဆုံးျခင္းအတြက္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ ျမန္မာအတိုက္အခံအဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဗုိလ္မႉး ေစာလွေငြ က ေျပာျပသည္။

Comments