ကေမၻာဇဘဏ္လိမီတက္ကေမၻာဇဘဏ္လိမီတက္(KBZ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္ တခု ျဖစ္သည္ ။ ကေမၻာဇဘဏ္ကို ဂ်ဴလုိင္လ ၁ရက္ ၁၉၉၄ တြင္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ ႔ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္ ။ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ျမန္မာဘီလီယံအဖြဲ ႔၏ စီးပြါးေရးအစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ျပီး တည္ေထာင္ခဲ႔သူမွာ ေအာင္ကို၀င္း (ေခၚ) ဆရာေက်ာင္း ျဖစ္ျပီး
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားလည္း ပါ၀င္၍ ဦးေမာင္ေအး mining industry and is regarded to be close to former SPDC Deputy-Chairman Maung Aye.ကေမၻာဇဘဏ္ KBZ is one of few banks in Myanmar that offers အေႀကြး၀ယ္ကဒ္ျပား(credit card) ႏွင္႔ and remittance services.[2] ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ကေမၻာဘဏ္မွ
ျမန္မာ အင္တာေနရွင္နယ္ ေလေႀကာင္းလိုင္းကို ၏ ရွယ္ယာ ၈၀ % ကို၀ယ္ယူ ခဲ႔ျပီး ကေမၻာဇ ေလေႀကာင္းလိုင္း
အျဖစ္ စတင္ေျပးဆြဲခဲ႔သည္။

ေဆာင္ပုဒ္
သဒၶါထက္သန္ ျမန္မာအားမာန္ ကေမၻာဇဘဏ္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ကေမၻာဇဘဏ္ လိမီတက္ (ရုံးခ်ဳပ္)
အမွတ္ ၆၁၅/၁ ၊ ျပည္လမ္း ၊ကမာရြတ္ျမိဳ ႔နယ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၅၃၈၀၇၅(၇၆)  ၊ ၀၁-၅၃၈၀၇၈(၈၀)
Fax : ၀၁-၅၃၈၀၆၉(၇၀)

ကေမာၻဇFC ေဘာလံုးအသင္း

Scholarship

KBZ education fund offers need-based scholarships to the students wishing to go to following educational institutions and courses in Myanmar:
• Institute of Medicine
• University of Dental Medicine
• Military Institute of Medicine
• Technological Universities
• Institute of Marine Technology
• Institute of Nursing
• University of Computer Studies
• Bachelor of Education (B.Ed)

Those interested in enrolling in this program should submit a completed “Scholarship Application Form” and attestations from their rector or principal of their respective educational institution either a soft copy to scholarship@kbzbank.asia or a hard copy addressed to

                    Scholarship Committee
                    KBZ Head Office,
                    615/1 Pyay Road,
                    Kamaryut, Yangon.
                    Ph: 538075,76,78,79,80.

After the application has been processed, our committee will contact the applicant with our decision.

စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Jades and Gems
» Banking
» Trading (Export and Import)
» Agriculture

Home | Contact us | Site map
   
    KBZ Staff Login     
   

    * About KBZ
    * Services
          o Savings Deposit Account
          o Current Account
          o Fixed Deposit Account
          o Loans
          o Safe Deposit Locker
          o Remittance
    * Gallery
    * Scholarship
    * Business Lines
    * Corporate Directory
    * FAQ

       
    i
KBZ BANK
 About KBZ
 Services
 Gallery
 Scholarship
 Business Lines
 Corporate Directory
 FAQ

Corporate Directory
       
International Banking Division
No.(33 /49), Corner of Bank Street & Maharbandoola St, Kyauktadar Tsp, Yangon.
Ph: (01) 373962, 373963, 373965
Fax: (01) 373964

Yangon Branches
• Kamaryut Branch    

No.(615/1), Pyay Road, Kamayut Tsp, Yangon.
Ph: (01) 538072-73-74
Fax: (01) 538067-68, 503008

 
• Mingalar Zay Branch     Building(1), Room No.(01-03-05), Set Yone Street,
Mingalartaungnyunt Tsp, Yangon.
Ph: (01) 202854, 202867, 203595, 203594
Fax: (01) 202853, 202873, 203567-68


• Lanmadaw Branch     Block - B, Unit 01-06/07, Lanmadaw Condo Centre, Lanmadaw Road,
Latha Tsp, Yangon.
Ph: (01) 212763-64-65, 212781, 212951, 212948, 212770
Fax: (01) 212771, 210544


• Bayintnaung Branch    

No.(Nya/48-49), Ground Floor, Yuzana Street,
Bayintnaung Warehouse, Mayangone Tsp, Yangon.
Ph: (01) 682298-99, 682300, 682305
Fax: (01) 682304, 683034, 683038, 683299

 
• Shwegonedine Branch    

No. 212, Building- A, Unit (101/201-202),
Shwegonedaing Road, Bahan Tsp, Yangon.
Ph: (01) 558252-53-54
Fax: (01) 558255-56-57


• Pazuntaung Branch    

No.117/119, Golden Gate Tower, Upper Pazuntaung Road,
Mingalartaungnyunt Tsp, Yangon.
Ph: (01) 299774, 299794, 201930
Fax: (01) 299132, 299903, 201939


• Thingangyun Branch    

Ground Floor & 1st Floor, Tosta Tower, Layhtaungkan Road, Thingangyun Tsp, Yangon.
Ph: (01) 573460-61- 57-58- 59, 561862
Fax: (01) 573465-67-68, 573462-63


• Myaynigone Branch (North)    

No. 272, Pyay Road, Danahlaing Tower, Myaynigone Sanchaung Tsp, Yangon.
Ph: (01) 534829, 505496, 511940
Fax: (01) 505494


• Shwe Bon Thar Branch    

No.316/324, Shwebonthar(Middle) Road, Pabedan Tsp, Yangon.
Ph: (01) 372874, 372875, 372876
Fax: (01) 372823-6


• Bahan Branch    

No.271, Shwegonedaing Road, Middle Shwegonedaing
Bahan Tsp, Yangon.
Ph : (01) 8603023-24, 8603025-27
Fax: (01) 8603021-22


• Hlaing Branch    

No.41, Aye Yeik Mon Housing , Bayintnaung Road, Hlaing Tsp, Yangon.
Ph: (01) 682959, 531089, 531090-94
Fax: (01) 531095-98


• Botahtaung Branch    

No.178, Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Tsp, Yangon.
Ph: (01) 385182, 385189, 385192
Fax: (01) 385434-6


• Currency Department     No. 476, Kyaukyaytwin Quarter, Layseik Street, Mayangone Township, Yangon.
Tel: (95) 01-652720,653540,526361
Fax: (95) 01-652740
Mandalay Branches
• Mandalay Branch(1)    

No. 230, 80th St, Between 31st St & 32nd St, Kitsnamahi Ward, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Ph: (02) 30145, 30147, 34077,35212,35216, 31309
Fax: (02) 39358, 30146, 68962, 68961

• Mandalay Branch(2)    

84th St, Between 26th St & 27th St, (North) Zay Cho Apartment, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Ph: (02) 39354, 30019, 30150
Fax: (02) 30016, 68963, 68964


• Mandalay Branch(3) (East)    

No.(131/A), Corner of 78th St & 34th St , Shwechihtoe Ward, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Ph: (02) 61657, 61658, 71635
Fax: (02) 71544, 71595, 71721, 71291

 

• Mandalay Branch(4)
   

No.23, Ygn-Mdy Road, Khinsawmu Corner, Chanmyatharsi (North)Ward, Maharaungmyay Tsp, Mandalay.
Ph: (02) 72402, 71170, 69981
Fax: (02) 72403,72404

 
• MDY (Mingalarzay) Branch    

No.746, 30 St, Between 71st St& 72nd St, Chanayethar Zan Tsp, Mandalay.
Ph:(02) 74821, 74831, 74841, 74851, 74861, 74871
Fax: (02) 74834, 74835, 74836, 74837


• Pyigyitakhun Branch    

No.(Hsa-80), Corner of 10 st & Ygn-Mdy Rd, Kywesaekan, Pyigyitakhun Ward, Mandalay.
Ph: (02) 59984, 59985, 59986, 59987, 59988, 59989
Fax: (02) 59980, 59981, 59982, 59983


• Mandalay Currency Department     No. 23,Yangon – Mandalay Road, Khin Saw Mu Curve,
North Chan Mya Tha Si, Maha Aung Myay Township, Mandalay. Tel: (95) 02-72406
Fax: ( 95) 02-72405
Other Branches
• Taunggyi Branch(2)    

No.(10/A)Myoema Zay(West)Rd,Haw Kone Qtr,Taunggyi.
Ph:(081)202082-83-84-85
Fax(081)202078-80

• Pyaw Bwe Branch    

No.52,Maharbandoola Rd,MyinBat Qtr,Pyawbwe.
Ph:(064) 48001-02-03-04-05

• Myawaddy Branch    

N0.Ga/48,Bayintnaung Rd,No.3 Qtr,Myawaddy.
Ph:(058)50925,50927
Fax:(058)50562,50652

• Hpa-an Branch    

No.(88/4),(88/5),Corner of Zay Tan St & Thanzin St,Ward (2),Hpa-an.
Ph:(058)23292-97
Fax:(058)23298-300

• Taunggyi Branch    

No.154, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Ward, Taunggyi.
Ph: (081) 22410, 24334, 24335, 21593, 21595
Fax: (081) 24336, 24338, 24161, 24094

• Tachileik Branch    

No.1/2, Cherry Road, Tarlot Quarter, Tachileik.
Ph: (084) 51802-03-04-05-06, 51058, (081) 9503416
Fax: (084) 51802-03-04


• Lashio Branch    

No.(Ga-12/1), Bogyoke Road, Lashio.
Ph: (082) 23803, 23804, 30213
Fax: (082) 23924, 23925, 30212


• Muse Branch    

No.Ha-1, Corner of Pyihtaungsu Road & Khwar Nyo Street, Muse.
Ph: (082) 50457, 52114-15, 51423, 51424, 06926882290
Fax: (082) 52113, 52116, 50350


• Mawlamyine Branch    

No.(11-12/1,12/2), Lower Main Road, Phet tan Ward, Mawlamyaine.
Ph: (057) 24915, 24940, 24943
Fax: (057) 24946, 24980, 26993

 
• Hinthada Branch    

No.49, Nat Maw Street, North Uyin Ward, Hinthada.
Ph: (044) 21868, 21728, 22189
Fax: (044) 21905, 22188


• Pakokku Branch    

No. 6, Independent St, (8) Quarter, Pakokku.
Ph: (062) 21984, 22183, 22184
Fax: (062) 21981, 21982-83

• Myitkyina Branch    

No.18, Corner of Butaryone St & Kha Yay Pin St, Myoma Ward, Myitkyina.
Ph: (074) 23955, 23958, 21925
Fax: (074) 23954, 23956, 23957


• Bamaw Branch    

No.33, Bogyoke Road, West Tharsi Ward, Bamaw.
Ph: (074) 50079, 50080, 50090, 50100
Fax: (074) 50060, 50070, 50077


• Pharkant Branch    

No. (Nga/13), No(1) Rd, Ngapyawtaw Ward, Pharkant.
Ph: (074) 70864, 70884
Fax: (074) 70912-13-14


• Myeik Branch    

No.13(B), Pyitawthar St, Seik Nge Myoma Ward, Myeik.
Ph: (059) 41405, 42346, 42347, 42348
Fax: (059) 41781, 41890


• Kawthaung Branch    

No.205/1, Corner of Myanandar St & Myoma Tada St, Annawa Ward, Kawthaung.
Ph & Fax (059) 51938, 51939


• Sittwe Branch    

No. 10, Lamagyi Road, Yupa(South) Ward, Sittwe.
Ph: (043) 22142, 22143, 22144
Fax: (043) 22145, 23715, 23806


• Maungtaw Branch    

Bo Chin Pyan St & Min Bar Gyi St, (1)Quarter, Maungtaw.
Ph & Fax : (043) 55034
IP Phone - 3332755  


• Meikhtila Branch    

No. (Ma/236), Corner of Mandalay Road & Khattar St,
Wardan Ward, Meikhtilar.
Ph: (064) 24510 -11-12
Fax: (064) 24516 -17-18-19


• Magwe Branch    

No.412, Corner of Thukhita St & Pyidawtha Street,
Yankyaw Ward, Magwe.
Ph: (063) 24057, 24058, 27719, 27720, 27573
Fax: (063) 24055, 24056, 27721-22-23


• Monywa Branch     No.20, Bogyoke Aung San Road, Yone Gyi Ward, Monywa .
Ph: (071) 23678, 23679, 23680
Fax: (071) 23681-82-83-84
• Bago Branch    

No.237/238, Shwe Maw Daw Pagoda Road, Yonegyi Ward, Bago.
Ph: (052) 21431, 21476, 21483, 21517, 21537, 21569, 21832, 21750, 21785 Fax: (052) 21576, 21591, 21781, 21600, 21602

 
• Myingyan Branch    

No. 23, 12 Street, (8)Qtr, Myingyan.
Ph: (066) 22853, 22854, 22857, 22859
Fax: (066) 22855, 22856, 22858

• Taungoo Branch    

No.362, Kaytumati St, Corner of Yangon-Mandalay Road & Yeik Thar Rd, (19/A)Qtr, Taungoo.
Ph: (054) 24052-53-55
Fax: (054) 26002-03-04


• Pathein Branch    

No.232, Mahabandula Road, (3) Quarter, Pathein.
Ph: (042) 25852, 25853, 25854, 25856
Fax: (042) 25858, 25859, 25860, 25861


• Naypyitaw Branch    

Bank Apart (1), Oaktarathiri, Naypyitaw.
Ph: (067) 417185-86-87-88-89
Fax: (067) 417146-47


• Aungban Branch    

No.47, Pyi Htaung Su Road, (4) Quarter, Aungban.
Ph: (081) 60708, 641048-51-52
Fax: (081) 61049-50


• Moegoke Branch    

No.33, Bogyoke Road, Zay Haung Ward, Moegoke.
Ph: (086) 21171-72-73-74, 21179-80
Fax: (086) 21176, 21177, 21178


• Loikaw Branch    

No.10/B, Kandayawati Road, Minsu Ward, Zone(2), Loikaw.
Ph: (083) 22890, 22891, 22892, 22896, 22897, 22898
Fax: (083) 22893


• Pyay Branch    

No. 200, Lanmadaw Road, Shweku Ward, Pyay.
Ph: (053) 24834, 24836, 24839, 24864, 24867
Fax: (053) 24937, 24938, 24947


• Pyinoolwin Branch    

No.(9/B), Corner of Buter St & Lashio-Mdy Road, Zone(2),
Pyinoolwin.
Ph: (085) 28056- 59
Fax: (085) 28090-99


• Kyaingtong Branch        

No.11/2, Zay Tan Gyi Street, Ward (3), Kyaingtong.
Ph: (084) 21696, 21697, 23545
Fax: (084) 21694, 21695, 23546

 
• Dawei Branch    

No.14, Neikban Street, Myotwin Quarter, Dawei.
Ph: (059) 23467, 23468, 23469
Fax: (059) 23470-73

 
• Kalay Branch    

No. 3/3, Bogyoke Road, Pinlon Quarter, Kalay.
Ph: (073) 22740-45
Fax: (073) 22746-49

 
• Kyaukse Branch    

No. Maya(404), Ygn-Mdy Main Rd, Min Qtr, Kyetminton,
Kyaukse.
Ph: (066) 50573-74
Fax: (066) 50996, 50287, 50451

 
• Kaukpadaung Branch    

No. (sa/197) 197/198, Ygn- Pyay -Mdy Rd, Sanpya Quarter, Kyaukpadaung.
Ph: (061) 50567, 52179, 52196
Fax:  (061) 51699, 51697
» Manufacturing
» Air Lines


    * Kanbawza Bank Limited (KBZ) Official site

Comments