ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအဲန္ပီပီ) ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မွာ ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ ။

Comments