ကယားလူမ်ိဳး

ကယားလူမ်ိဳးစု

ကယားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိုးမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ပါဝင္သည့္ လူမ်ိုးစုမ်ားမွာ -

(၁) ကယားလူမ်ိုးစုမ်ား

(က) ကယား

(ခ) ကယားမိုနု

(ဂ) ကယားယင္းတလဲ

(၂) ကယန္းလူမ်ိုးစုမ်ား

(က) ကယန္းကဲေခါင္ (ပေဒါင္)

(ခ) ကယန္းကငန္ (ယင္းေဘာ္)

(ဂ) ကယန္း(ေဂခို)

(ဃ) ကယန္းလထ/တိယံ (ေခါင္းတို)

(၃) ကေယာလူမ်ိုးစုမ်ား

(က) ကေယာ (ဟာဆူ)

(ခ) ကေယာ (ထီဘူးခီ)

(ဂ) ကေယာ (ဗရဲ့ကေယာ)

(ဃ) ကေယာ (ဆိုခူ)

(င) ကေယာ (ဂါလို)

(စ) ကေယာ (ပကူး)

(ဆ) ကေယာ (ဂဒို)

ကယားႏွင့္ ကရင္နီ အေခၚအေဝၚ

ျပည္တြင္းတြင္ ကယား ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အဝန္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕က သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ကရင္နီ သို႔မဟုတ္ ကယန္းဟု ေျပာေလ့ရွိသည္။ အဂၤလိပ္လက္ထက္မွစျပီး ကရင္နီဟုေခၚခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ်တို႔က ဝတ္သည့္ အက်ႌကိုၾကည့္ျပီး ကရင္ျဖဴ၊ ကရင္နီ၊ ကရင္နက္၊ ကရင္ၾကားဟု သတ္မွတ္ေခၚဆိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကရင္နီျပည္နယ္သည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကားနယ္ေျမျဖစ္ခဲ့သည္။ ေတာင္တန္း ျပည္မေပါင္းစည္းေရးကိစၥ၌ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ေပါင္းစည္းေရးကို ကရင္နီျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ကို သတ္သတ္အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္ဟူ၍ မဲခြဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၀ (၁) (က) ပါ ကရင္နီျပည္နယ္ကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ကယားျပည္နယ္လို႔ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ၁၉၅၀ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္၌ ကရင္နီျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္က အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းခဲ့သည္။ အထူးစံုးစမ္းေရးေကာ္မတီက စံုစမ္းျပီး ၁၉၅၁ ေအာက္တိုဘာတြင္ ကရင္နီမွ ကယားဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ကရင္နီတို႔က ဒါဟာ ျမန္မာအစိုးရက တစ္ခ်ိန္က ကရင္နီျပည္နယ္ရဲ့ လြတ္လပ္မႈကို ျပည္ဖံုးကားခ်ခ်င္လို႔ ကယားဆိုျပီး အမည္ေျပာင္းျဖစ္တယ္ဟူ၍ သူတို႔၏ သမိုင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ကယားဆိုသည္ကို မၾကိဳက္။ ကရင္နီဟု ေခၚသည္ကိုသာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။

ကရင္နီလူမ်ိဳးစုထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ -

 1. ကရင္နီ၊
 2. ေဂခို၊
 3. ေဂဘား၊
 4. ကယန္း(ပေဒါင္)၊
 5. ပရဲ့၊
 6. မႏုမေနာ၊
 7. ယင္းေဘာ္၊ ႏွင့္
 8. ယင္းတလဲ
 9. ရွမ္း
 10. ဗမာ
 11. ပအို႔၀္
 12. ကရင္
 13. အင္းသား တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ကယား ၉ မ်ိဳး

အမ်ားက ပေဒါင္ဟု သိထားေသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကယန္း ထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ သူတို႔သည္လည္း “ပေဒါင္”ဟု ေခၚသည္ကို မၾကိဳက္ေခ်။ “ပေဒါင္”ဆိုသည္မွာ ရွမ္းတို႔က ေပးေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘာသာ မွည့္ေခၚေသာ အမည္ မဟုတ္။ သူတို႔က ကယန္းဟု ေခၚသည္ကိုႏွစ္သက္သည္။ တစ္ခါတရံ အျခားကယန္း လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ “လည္ပင္းရွည္”၊ “ေၾကးကြင္းပတ္”ဟုလည္း ညႊန္းျပီး ေျပာတတ္ေသးသည္။

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ဓေလ႔ထံုးစံ

ကယားလူမ်ဳိးတို႔က မိမိတို႔သည္ ကိႏၷရာမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ကိႏၷရာငွက္၏ ေျခေထာက္အသြင္တူရန္ သစ္ေစးသုတ္ ႀကိဳးေခြမ်ား ဒူးတြင္ ပတ္ထားသည္။

ဘာသာႏွင့္စာေပ

 • ဘာသာ


 • စာေပ
Comments