ကညြတ္ပင္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ ရာသီအလုိက္ ေပၚသည့္အျပင္ အရသာထူးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္ ျဖစ္ သည့္ ကညြတ္ပင္ကုိ လူမ်ား အျမတ္တႏုိး ဝယ္ယူစားသုံံးၾက သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိးဦးက်စ လမ်ား၌ ကညြတ္မ်ားကုိ ေစ်းထဲ၌ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံတုိ႔၌လည္း ကညြတ္ ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား၍ အစာထူးအစာဆန္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ေစ်းၾကီးေပး၍ ဝယ္ယူစားသုံးၾကသည္။

ေရာမဘုရင္မ်ား ၾကီးစုိးသည့္ေခတ္မွစ၍ ကညြတ္ကုိ အစာ ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾက၏။ ကညြတ္မွာ ႏွစ္ၾကာ ခံပင္မ်ဳိးျဖစ္ရာ က်နစြာ ျပဳျပင္ထားသည့္ စိုက္ခင္းတြင္ အေစ့ မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိး၍ အပင္မ်ား ေနသားတက်ျဖစ္လာလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ အပင္စုိ႔မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ အပင္မ်ား သန္စြမ္းစြာထြက္ႏုိင္ရန္ ေျမၾသဇာအစဥ္ ျဖည့္ ေလာင္းေပးရသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္းႏွင့္ေႏြ အၾကား စပရင္းဥတု (ေႏြကူးဥတု)မွာ ကညြတ္ေပၚခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ကညြတ္ပင္စုိ႔မ်ား ေျမျပင္မွ ေပၚထြက္လာ၍ ၆ လက္မ သုိ႔မဟုတ္ ၈ လက္မျမင့္လာသည့္အခါ စားသုံး ရန္အတြက္ ထိုအပင္ငယ္မ်ားကုိ ျဖတ္ယူၾကသည္။ အကယ္၍ အပင္ကုိ ၾကီးျပင္းေအာင္ထားလုိက္လွ်င္ ငွက္ေမြးငွက္ေတာင္ကဲ့သုိ႔ေသာ အခက္အရြက္မ်ားျဖင့္ အလြန္တင့္တယ္သည့္အပင္ ျဖစ္လာေပ မည္။ အပြင့္ကေလးမ်ားမွာ ျဖဴ၍ အနီေရာင္အသီးမ်ား သီး သည္။ ထုိေၾကာင့္ အခ်ဳိ႔ ကညြတ္ပင္မ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျခံဥယ်ာဥ္မ်ား တြင္ အလွအပအတြက္ သက္သက္ စုိက္ပ်ဳိးထားတတ္ၾကသည္။ ကညြတ္ပင္မ်ဳိးေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္ရွိ၍ အခ်ဳိ႔တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ကညြတ္႐ုိင္းပင္မ်ားႏွင့္ ကညြတ္ႏြယ္ပင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ကညြတ္ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးရာ၌ ပ်ဳိးခင္းတြင္ ေပါင္မ်ားျပဳလုပ္၍ အတန္းလုိက္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ သံုးလက္မစီခြာလ်က္ ပ်ဳိးၾကဲသည္။

အတန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၃ ေပခန္႔ ကြာေနေစရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မ်ဳိးေစ့ကုိပ်ဳိးျပီး တစ္ႏွစ္ၾကာမွ ကညြတ္ပင္စုိ႔မ်ားကုိ တူးေဖၚ၍ အျမဲတမ္း စုိက္ထားမည့္စုိက္ခင္းသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္း ေပးရသည္။ ထုိစိုက္ခင္းတြင္ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း ၄ ေပမွ ၅ ေပထိ ကြာေစ၍ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ ၂ ေပခန္႔ခြာလ်က္ ထားရသည္။ မ်ဳိးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးျပီး ၅ ႏွစ္ၾကာမွ ကညြတ္ပင္ ေပါက္မ်ားကုိ စားသုံးရန္အလုိ႔ငွါ ျဖတ္ယူႏုိင္သည္။ ထုိေၾကာင့္လည္း ကညြတ္ ကုိ ရႏုိင္ခဲေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အေနႏွင့္ လူတုိ႔သည္ အဖုိး သားနားေပး၍ ဝယ္ယူစားသုံးၾကေလသည္။
Comments