ကမၼကိေလသတရား

ညစ္ညဴးျခင္းအမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ "ကမၼကိေလသ" ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား ေလးပါးတို႔ ရွိကုန္၏။ ဤကိေလသတရား ေလးပါးတို႔ကို ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အရိယာ သာဝကတို႔ ပယ္စြန္႔ၾကကုန္၏။
(ကမၼ = အမႈ ၊ ကိေလသ = ညစ္ညဴးေၾကာင္း )

 • ပါဏာတိပါတ = သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း
 • အဒိႏၷာဒါန = သူတစ္ပါး ဥစၥာကို ခိုးျခင္း
 • ကာေမသု မိစၦာစာရ = သူ႕သားမယားကို ျပစ္မွား က်ဴးလြန္ျခင္း
 • မုသာဝါဒ = မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ဆိုျခင္း
သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း၏ အျပစ္

သူ႕အသက္ကို သတ္ေသာသူသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ အရွိန္အေစာ္ကင္းျခင္း ၊ မေကာင္းသတင္း ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ ေနာင္တ တဖန္ ပူပန္ရတတ္ျခင္း ၊ လူ စသည္ကို သတ္မိက အစိုးရ မင္းမ်ားက ေသစား ေသေစ ခံရတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္မ်ားလွ၍ ေနာင္ဘဝ၌လည္း မေကာင္းသူတို႔လားရာ လြန္စြာဆင္းရဲေသာ အပါယ္ဘံုသို႔ ေရာက္ရတတ္ေလသည္။ လူျဖစ္ျပန္လွ်င္လည္း -

 • မ်က္စိ ၊ နား ၊ ႏွာ ၊ လက္ ၊ ေျခ အဂၤါမ်ား ခၽြတ္ယြင္းတတ္ျခင္း
 • အနာေရာဂါမ်ားျခင္း
 • အရုပ္အဆင္း မြဲျပာ ေျခာက္ကပ္ျခင္း
 • ခြန္အားဗလ နည္းပါးျခင္း
 • ေဘးရန္ေပၚေပါက္လွ်င္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ျခင္း
 • ကိုယ္အဂၤါ ေလးလံ၍ မလ်င္ျမန္ျခင္း
 • အေျခြအရံ ကင္းတတ္ျခင္း
 • သူတစ္ပါး အသတ္ခံရ၍ ေသရတတ္ျခင္း
 • အသက္တိုျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္ေတြ မ်ားလွေခ်၏။
သူ႕ဥစၥာ ခိုးယူျခင္း၏ အျပစ္

သူတစ္ပါးပစၥည္း ခိုးယူသူသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ မေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္း ၊ တစ္စံုတစ္ခု ပစၥည္း ဥစၥာေပ်ာက္က အထင္ခံရတတ္ျခင္း ၊ အစိုးရမင္းမ်ားက အျပစ္ႀကီးငယ္ လုိက္၍ ေထာင္တန္းက်ၿပီး ေနာင္တမလြန္ ဘဝ၌ အပယ္က်တတ္ ေလသည္။ လူျဖစ္ျပန္လ်င္လည္း -

 • ဥစၥာနည္းပါး၍ မြဲတတ္ျခင္း
 • ဆင္းဆင္းရဲရဲ ျဖစ္တတ္ျခင္း
 • ငတ္မြတ္ တတ္ျခင္း
 • အလိုရွိရာ မရတတ္ျခင္း
 • ေရာင္းဝယ္မႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ စည္းစိမ္ ပ်က္တတ္ျခင္း
 • ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးေၾကာင့္ ဥစၥာပ်က္ တတ္ျခင္း စေသာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္တတ္ေလသည္။
သူ႕သားမယား လြန္က်ဴးျခင္း၏ အျပစ္

သူ႕သားမယား လြန္က်ဴး ျပစ္မွားသူသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ မေကာင္းေသာ သတင္း ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ ရန္သူမ်ားျခင္း ၊ အစိုးရ မင္းမ်ားထံေရာက္က ဒဏ္ရိုက္ခံရ ၊ ေထာင္တန္းက်ျခင္း ခံရတတ္၍ ေနာင္ဘဝ၌ အပယ္သို႔ က်ေရာက္တတ္သည္။ လူျဖစ္ျပန္လ်င္လည္း -

 • လူအမ်ား မုန္းျခင္း
 • ရန္သူမ်ားျခင္း
 • လာဘ္ လာဘ ပစၥည္း ရွားပါးျခင္း
 • ဂုဏ္သိန္ က်က္သေရ ညံ့ဖ်င္းျခင္း
 • မိန္းမ ျဖစ္ရတတ္ျခင္း
 • မိန္းမ မဟုတ္ ေယာက်္ား မဟုတ္ ပဏၭဳတ္ ျဖစ္ရျခင္း
 • အမ်ိဳးယုတ္မာ အခါခါ ျဖစ္ရျခင္း
 • မ်က္ႏွာပ်က္၍ အရွက္ကြဲရျခင္း
 • ခ်စ္သူႏွင့္ ကြဲကြာရျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္မ်ားလွသည္။
မုသားစကား ေျပာျခင္း၏ အျပစ္

သူတစ္ပါးအက်ိဳး ပ်က္ျပားေအာင္ မုသားစကား ေျပာသူသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ အမ်ားက စကားမယံုျခင္း ၊ သက္ေသ မဝင္ျခင္း ၊ မေကာင္းသတင္း ျဖစ္ပြားျခင္းစေသာ အက်ိဳးမဲ့မ်ား ျဖစ္၍ ေနာင္ဘဝ၌ အပယ္က်တတ္ေလသည္။ လူျဖစ္ျပန္လ်င္လည္း -

 • စကားပီပီသသ မေျပာတတ္ျခင္း
 • သြားမညီညြတ္ျခင္း
 • ခံတြင္း ပါးစပ္မ်ား ပုပ္ညွီတတ္ျခင္း
 • ကုိယ္ အသားအေရ ေျခာက္ကပ္ျခင္း
 • သူတစ္ပါးကို ေျပာဆိုသမွ် ၾသဇာအာဏာ မသက္ေရာက္ျခင္း
 • လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လီ စိတ္မတည္ၾကည္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္မ်ား လွေပသည္။
Comments