ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မြန္ဘာသာအရ ကမာ-ေရေလွာင္ကန္၊ ရတ္-ရတနာ၊ ရတနာကန္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္ အင္းလ်ားကန္ကို ဆိုလိုသည္။ အင္းလ်ားကန္နားက ရပ္ကြက္ကို ကမာရြတ္-ဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုးကား

  1.  ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရး ျမန္မာသမိုင္းနိဒါန္း
Comments