ကာမသုတ္

ဝတၳဳကာမကို အလိုရွိေသာ သတၱဝါအား ထိုဝတၴဳကာမကို အလိုရွိတိုင္း အျပည့္အစံုရခဲ့မူ ယင္းသို႔ အလိုရွိတိုင္း
 ရေသာေၾကာင့္ ဧကန္ ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။

ကာမကိုအလိုရွိသည္ျဖစ္၍လိုလားေတာင့္တမႈျဖစ္ေပၚေနေသာထိုသတၱဝါအားထိုကာမတို႔ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ
 ျမားပစ္ခံရသူကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ေတာ့၏။

ေျမြ၏ဦးေခါင္းကိုမိမိ၏ေျချဖင့္ေရွာင္ဖယ္သြားသကဲ့သို႔အၾကင္သူသည္ကာမတို႔ကိုရွာင္ဖယ္၏၊။သတိရွိေသာ ထိုသူသည္ ေလာက၌ ဤကပ္ၿငိမႈ 'တဏွာ' ကို ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္ႏိုင္၏။

အၾကင္သူသည္လယ္ယာေျမ အိမ္ရာေရႊ ၊ ေငြ ၊ ႏြား၊ ျမင္း ၊ ကြၽန္ အမႈလုပ္ မိန္းမေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အျခား
ကာမဂုဏ္မ်ဳိးတို႔ကို တပ္မက္ေမာ၏၊။ အားမရွိေသာ ကိေလသာတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ႏွိပ္စက္ကုန္၏၊
ထိုထိုေဘးရန္တို႔ ႏွိပ္စက္ ခံရေသာေၾကာင့္ ေရသည္ ေလွကြဲသို႔ မျပတ္ဝင္ဘိ သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသည္
ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မျပတ္ လိုက္ေနေတာ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါသည္ သတိထားလ်က္ ကာမတို႔ကို အခါခပ္သိမ္း ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊။
 ေလွကို ေရပက္ထုတ္လ်က္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေလွာ္ခတ္သြား သကဲ့သို႔ ထိုကာမတို႔ကို ပယ္ထုတ္၍
 ၾသဃေလးျဖာ သံသရာကို ကူးေျမာက္ရာ၏။

ကိုးကား
၁ - ကာမသုတ္၊ အ႒ကဝဂ္၊ သုတၱႏၲပိဋကတ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


Comments