ကုလားတန္ျမစ္

ကုလားတန္ျမစ္

ကုလားတန္ျမစ္
ကုလားတန္ျမစ္
အရွည္
ျဖတ္သန္းရာ ေဒသ ရခိုင္ျပည္နယ္
ျမစ္လက္တက္မ်ား
ေရဆင္းဧရိယာ
အဆုံးသတ္စီးဝင္ရာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္ေဒသရွိ ေရဆင္းမ်ားမွတဆင့္ ကုလားတန္ျမစ္စီးဆင္းလာၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္၏ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ လွ်ဳိေျမာင္ေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာကာ အရွည္ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ မွ် စီးဆင္းလာၿပီးေနာက္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းသို႔ စီး၀င္ပါသည္။ ျမစ္၏ေအာက္ပိုင္းတြင္ က်ယ္၀န္းသည့္ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္၀ေသာ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာၿပီး ၁၁၀ ကီလိုမီတာအထိ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ အထက္ပိုင္းမွသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အထိ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၃,၆၄၀ က်ယ္၀န္းသည့္ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လူသူမထိေတြ႔ရေသးသည့္ သစ္ေတာရိုင္းမ်ားႏွင့္ ရွားပါးတိရိစၧာန္မ်ား ျမစ္အထက္ပိုင္းေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ဤျမစ္ကိုမွီတင္း၍ သက္ေမြးေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း တစ္သန္းခန္႔အထိ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

ကိုးကား

  1.  © 2009 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (BRN)
Comments