ကိုင္ဇာ(အဆိုေတာ္)


ကိုင္ဇာ ( ၁၈ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉၆၁ ေမြးဖြါး)သည္ ျမန္မာ သီခ်င္းေရးဆရာ ႏွင္႔ အဆိုေတာ္ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ၁၉၇၀ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၀ ျပည္႔ႏွစ္ တို႔တြင္ ေက်ာ္ႀကားခဲ႔သည္။ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူ၏ ေရာ႔ခ္ သီခ်င္းမ်ားမွာ လူႀကီးေရာ လူငယ္မ်ားပါ ႏွစ္သက္ခဲ႔ႀကသည္။
သူ၏ သီခ်င္းေရး ဆရာမ်ားမွာ ေစာဘြဲ႔မွဴး ၊ႏိူင္ျမန္မာ ၊ စိုးလြင္လြင္ ၊ ေမာင္ေမာ္စ်ာန္ ၊ သုခမိန္လွဳိင္ တို႔ျဖစ္ျပီး သူ၏ ေက်ာ္ႀကားေသာသီခ်င္းမ်ားကိုေရးသူမွာ ႏိူင္ျမန္မာ ႏွင္႔ေစာဘြဲ႔မွဴးတို.ျဖစ္ႀကသည္။
ကိုင္ဇာ သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ သီခ်င္း ေရးသူလည္း ျဖစ္ျပီး  ေမဆိြ ၊ေမခလာ တို႔ ႏွင္႔ စံုတြဲသီဆိုခဲ႔ေသာ သီခ်င္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။
Comments