ကေခ်သည္

ကျပေျဖေဖ်ာ္မႈျဖင့္အသက္ေမြးသူတို႔အား ေခၚဆိုသတ္မွတ္ခ်က္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွးအခါက ဘုရင္၊ မူးႀကီးမတ္ရာ၊ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ား စေသာ အထက္တန္းလႊာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အခေၾကးေငြယူသို႕မဟုတ္ သဒၵါသျဖင့္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဆုေၾကး ခံယူ၍ အရည္အခ်င္းျပည့္၀စြာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖရသူမ်ားအား ေခၚၾကသည္။
Comments