ကေလးျမိဳ ႔

ကေလးျမိဳ ႔ သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ အလယ္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္စပ္ အနီး၌ တည္ရွိသည္။

ကေလးျမိဳ ႔႔႔႔သည္ခ႐ိုင္႐ံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ကေလးျမိဳ ႔သည္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားျဖင့္ မံုရြာ၊ ပခုကၠဴ၊ ဂန္႔ေဂါ စသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည္သာမက ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ဖလမ္းခ႐ိုင္ အတြက္ ျပည္မႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာ အဓိက တံခါးေပါက္လည္း ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ျဖစ္ထြန္းရာ တမူးခ႐ိုင္၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ကပ္လ်က္တည္ရွိသျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္။ကေလးျမိဳ ႔ တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းလည္း ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ကေလး)၊ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္(ကေလး) တို႔တည္ရွိသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္စစ္ကိုင္းတိုင္း အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ား အတြက္ အဓိက ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အျခာေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ငါးလံုး ပိတ္ဖံုးကာခို ရာဇၿဂိဳဟ္ ကဲ့သို႔ ေတာင္မ်ား၀ိုင္းရံကာ ထားေသာေၾကာင့္ ေရွးက ကာေလး ဟုေခၚခဲ့သည္။ ကာေလးမွ ကေလး ျဖစ္လာသည္။

ကိုးကား

  1.  ေမာင္ၾကည္သန္႔ ၏ ျမန္မာ့ ၿမိဳ႕ရြာေဒသ ေဝါဟာရ(၂၀၀)
Comments