ကြန္ပ်ဴတာတကၠသို္လ္(ဘားအံ)

                 ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသို္လ္(ဘားအံ)

ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသို္လ(္ဘားအံ)သည္ ဘားကပ္ စံျပေက်းရြာ ၊ ဘားအံျမိဳ.နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေကာလိပ္ (ဘားအံ)  Government Computer College (GCC) အျဖစ္ ၃ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ႔ျပီး ၂၀ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဘားအံ) အျဖစ္ တိုးျမွင္႔ ေပးခဲ႔သည္္။

Comments