ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ တြင္ ပါ၀င္ၿပီး လူဦးေရ (၁၃) သန္းခန္႔ ရွိသည္။ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဖႏြမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ထိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ လာအို ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ထိစပ္လ်က္ ရွိသည္။ အန္ေကာ၀ပ္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ကေမၻာဒီးယား၏ အထင္ကရ ေနရာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇-ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား (၄) သန္းေက်ာ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
Comments