ႀကာသပေတးျဂိဳဟ္(Jupiter planet)

ႀကာသပေတးျဂိဳဟ္ သည္ ေန မွ ပဥၥမေျမာက္ ျဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။ေနအဖြဲ.အစည္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး ျဂိဳဟ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
Comments