ထမနဲ


ထမနဲ

ထမနဲသည္ ေကာက္ညႇင္းႏွင့္ စီမံျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာတို႔၏ ခ်ိဳဆိမ့္ေမႊးသည့္ စားစရာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထမနဲကို အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ယာဂုဟုလည္း ေခၚသည္။ ယာဂုမွာ ပါဠိဘာသာျဖစ္၍ ျမန္မာလို ဆန္ျပဳတ္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ေကာက္ညႇင္း၊ အုန္းသီး၊ ​ေျမပဲ၊ ဂ်င္း၊ ႏွမ္းဆီႏွင့္ ႏွမ္းနိုင္နိုင္ထည့္ရေသာေၾကာင့္ ႏွမ္းမနဲဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ေကာက္ဦးေပၚခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပား ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထိ၊ ထမနဲထိုးပြဲမ်ား ဆင္ယင္က်င္းပၾကသည္။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ တစ္ပြဲအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ယင္းပြဲေတာ္ကို တပို႔တြဲလဆန္းမွစ၍ လျပည့္ေန႔အၾကား ကာလအတြင္း၌ ေရွးမင္းအဆက္ဆက္မွ ဆင္းသက္၍ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အရြာရြာတြင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပၾကသည္။

Comments