ဟတ္ႀကီးဆည္

ဟတ္ႀကီးဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥသည္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ စစ္ပြဲ မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဇုန္အတြင္း တည္ရွိေနပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၎ဆည္ကို သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ပထမဦး ဆံုး တည္ေဆာက္သည့္ဆည္အျဖစ္ တိုက္တြန္းေလာေဆာ္ေနပါသည္။ တည္ေဆာက္မည့္ဆည္၅ ခုအနက္ အငယ္ဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ ၎ကိုတည္ေဆာက္လိုက္ပါက အျခားေနာက္ထပ္ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္ အႏၱရာယ္ လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)]၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို ကုမၸဏီတို႔က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ၌ ဟတ္ႀကီးဆည္ တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား
အျမင့္။ ခန္႔မွန္း ၃၃ မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ ၇,၃၃၅ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (Gwh)

ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
အစိုးရပိုင္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုပ္ငန္း
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)]
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း Sinohydro Corporation
အျခားျဖစ္ႏုိင္ေသာတရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္ ၃ လံုးဆည္ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း China Three Gorges Project Development Corporation

ဘ႑ာေငြေၾကး
ဟတ္ႀကီးဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၀၀၀ ျဖစ္ပါ သည္။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း
ဟတ္ႀကီးဆည္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

စီမံခ်က္ လက္ရွိအေျခအေန  (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ဟတ္ႀကီးဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအနီး အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း၌ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ (EGAT) ၏ လုပ္သားတဦး ေသဆံုးခဲ့ ခ်ိန္မွစ၍ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ (EGAT) ကုမၸဏီက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုအျမင္ေကာင္းေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ႏွစ္ဖက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ (EGAT) ကုမၸဏီ၏ ေၾကညာခ်က္အရ ယခု ဆည္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ေကာင္းကင္ႀကိဳးလိုင္း ဂရစ္စနစ္အတြင္းသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပို႔လႊတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား
ကရင္ေက်းရြာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဆည္ေရလႊမ္းနစ္ျမဳပ္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရဖြယ္၊ ေရႊ႔ေျပာင္းၾကရ ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎ေနရာကို လံုျခံဳေရးရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာမႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားၾကရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုးစစ္မ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကံဳရဖြယ္ရွိၿပီး ျမန္မာစစ္သားမ်ား ဤေဒသတြင္ ထူထဲစြာ ခ်လာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ပို၍ ထြက္ေျပးလာရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ထိုးစစ္အသစ္မ်ား တဖန္ ဆင္ႏႊဲလာခဲ့ကာ၊ ကရင္လူမ်ဳိး ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါသည္။ ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဆည္မ်ားအားလံုးသည္ ျမစ္ေၾကာင္း၏ ေဂဟစနစ္ကို အႀကီး အက်ယ္ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါလိမ့္မည္။ ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ေျမေနရာမ်ားစြာတြင္ မိရိုးဖလာ အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ဤေနရာမ်ားမွာ ေရလႊမ္းမိုးခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္လည္း ေလွ်ာ္ေၾကး မ်ား ရရွိျခင္း မရွိဘဲ အဓမၼ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထား ခံရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႔ခ်ထားမႈႏွင့္အတူ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္။ ျမစ္အေၾက ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ျမစ္လက္တက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို မွီခိုေနၾကရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

ဟတ္ႀကီးဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေသနတ္ေထာက္၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေနျခင္း [Damming at Gunpoint] အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။
သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ သတင္းမ်ားကို သိရွိလိုပါ က အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.salweenwatch.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ဟတ္ႀကီးဆည္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ရပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားကို သိရွိ လိုပါက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.livingriversiam.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကိုးကား

ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ယက္
Comments