ဒီဗီြဘီ

ဒီဗီြဘီ (dvb) သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ႔အသံ  ျဖစ္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္မရွာေဖြေသာ မီဒီယာ တခုျဖစ္သည္။ဒီဗီဘီမွ
ျမန္မာႏိူင္ငံ ၏ သတင္းမ်ား ႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္လႊင္႔ေပးလွ်က္ရွိသည္။ဒီဗီြဘီ သည္ ေအာစလို ၊ေနာ္ေ၀းႏိူင္ငံ တြင္ တည္ရွိျပီး ေရဒီယို ႏွင္႔ တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားကို ျမန္မာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင္႔ ထုတ္လႊင္႔ေပးလွ်က္ရွိသည္။၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္ေရဒီယိုလိုင္းတိုမီတာ ျဖင္႔စတင္ခဲ႔ျပီး  သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ နားဆင္သူေတြ နဲ႔ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျဂိဳလ္တု ရုပ္သံလိွုဳင္းျဖင္႔ ထုတ္လႊင္႔ ႏိူင္ခဲ႔သည္။
Comments