ဒီေကဘီေအ

ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္(ဒီေကဘီေအ) Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး(ေကအင္ယူ)Karen National Union (KNU)မွခြဲထြက္သြားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ (ဒီေကဘီေအ)သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ႀကီးစုိးသည့္ (ေကအင္ယူ)မွ ၁၉၉၅ တြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကရင္မ်ား၏ ခြဲထြက္မႈမွာ အၾကီးမားဆံုးထိခိုက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ မ်ား

ဒီေကဘီေအတပ္ ၏ လက္ေအာက္ခံတပ္မဟာမ်ားမွာ-

  1. တပ္မဟာ၃၃၃,
  2. တပ္မဟာ၅၅၅
  3. တပ္မဟာ၉၉၉
  4. တပ္မဟာ၅ႏွင့္
  5. ဗဟိုလံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔တို႔ုျဖစ္သည္။

လက္ေအာက္ခံ ဗ်ဴဟာမ်ား

  1. ကလိုထူးေဘာဗ်ဴဟာ
Comments