ဗိုင္းရပ္စ္

အီလက္ထရြန္ အဏုၾကည့္ မွန္ေျပာင္းေအာက္မွ Ebolaဗိုင္းရပ္စ္

ဗိုင္းရပ္စ္ (လက္တင္ဘာသာ virus မွ ဆင္းသက္လာၿပီး အဆိပ္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။) သည္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစေသာ သာမန္မ်က္လုံးျဖင့္ မျမင္နိုင္သည့္ ပိုးမႊားမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ခံကလာပ္စည္း (host cell) ျပင္ပတြင္ မ်ိဳးပြားျခင္း၊ ရွင္သန္ျခင္း မျပဳနိုင္ေပ။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ Martinus Beijerinck က ပထမဦးဆုံးေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး tobacco mosaic virus ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမႊားအေၾကာင္း ေလ့လာသည့္ ပညာရပ္အား virologyဟုေခၚကာ အဏုဇီဝေဗဒ (microbiology) ၏ ဘာသာခြဲတရပ္ျဖစ္သည္။


Comments