ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း
ေမြးေန႔ ၊ ၊၁၉၄၇
'
ရာထူးအလုပ္အကိုင္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊

ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း/ ေရ/ ေလ)၊
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအဖြဲ ့ ၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးအသင္း နာယကအဖြဲ႔ဝင္
လူသိမ်ားျခင္းမွာ သူရဘြဲ႔ ရရွိျခင္း
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ


ကြန္ယက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ငယ္စဥ္ဘ၀

စစ္တကၠသိုလ္ ၊ အမွတ္စဥ္ (၁၁) မွ သင္တန္းဆင္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး

လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကာလ

ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္ကာလ

၎သည္ ၁၉၉၅ တြင္ အမွတ္ ၆ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ ၅၀ေျမာက္ ေရႊရတုတပ္မေတာ္ေန့ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ စစ္ေရးျပမွဴးႀကီးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ထုိ့ေနာက္ ၁၉၉၇တြင္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္္ တုိင္းမွဴးအျဖစ္ရာထူးတုိးျမွွင့္ျခင္းခံရသည္။၄င္းေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဧ။္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ညိွႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးအျဖစ္ခန့္အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။၁၉၉၈တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အဆင့္၊၂၀၀၃တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊၂၀၀၅တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ထိ တုိးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တြင္ ရာထူးႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း/ ေရ/ ေလ႐ံုး) ရာထူးကို ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွ၂၀၁၀အထိ ရယူခဲ့သူျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားမွအနားယူခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိနာယကအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳး ပါတီအက်ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။


Comments