ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္(Mercury planet)

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ (Mercury) သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ေနႏွင့္ အနီးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး လ ကဲ့သို႔ပင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးမ်ား ရွိသည္။ ေန႔အခါတြင္ အလြန္ပူၿပီး ညအခါတြင္ အလြန္ေအးသည္။

ပလူတိုကို ၿဂိဳဟ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွစ၌ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ အေသးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္လာသည္။ ေနႏွင့္ အနီးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ ေနကို အျမန္ဆုံး လွည့္ပတ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ေနကို တစ္ပတ္ပတ္ရန္ ၈၈ ရက္မၽွသာၾကာသည္။

ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ သိပ္သည္းမွုအမ်ားဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာမွာသိပ္သည္းမွု ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ သံသတၱဳမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသျဖင့္ အလြန္သိပ္သည္းမွုမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အားနည္းေသာ သံလိုက္စက္ကြင္းရွိသည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သို႔ မရိန္နာ ၁၀(Mariner 10) ႏွင့္ မက္ဆင္ဂ်ာ(MESSENGER) ဆိုေသာ အာကာသယာဥ္ ၂ စင္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ မက္ဆင္ဂ်ာ အာကာသယာဥ္သည္ ၿဂိဳဟ္အနီးမွ ျဖတ္၍ တစ္ႀကိမ္ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္၍ ၿဂိဳဟ္ကို ၁ ႏွစ္ၾကာမၽွ လွည့္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ အဂၤလိပ္အမည္ မာက်ဴရီကို ေရာမဘုရား၏ အေတာင္ပံပါေသာ တမန္ေတာ္ ၏ အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနကို အလြန္လၽွင္ျမန္စြာ လွည့္ပတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွု တို႔၌ မာက်ဴရီၿဂိဳဟ္ကို ေရ ႏွင့္ဆိုင္ေသာၾကယ္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

မာက်ဴရီၿဂိဳဟ္တြင္ ၿဂိဳလ္ရံလ မရွိေပ။

Comments