ဗုဒၶ၏လကၡဏာေတာ္

ဗုဒၶ၏ သံုးဆယ္ႏွစ္ပါးေသာလကၡဏာတို.မွာ -

၁။ အညီအညြတ္ေကာင္းစြာထိေသာ ေျခဖ၀ါးရွိျခင္း။

၂။ ေျခဖ၀ါးျပင္ေပၚ၌ အကန္႔တစ္ေထာင္ရွိေသာ စက္၀န္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း။

၃။ ရွည္ေသာ ဖေႏွာင့္ရွိျခင္း။

၄။ ရွည္သြယ္ေသာ လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းရွိျခင္း။

၅။ ႏု႔ညံႏုနယ္ေသာ လက္ဖ၀ါး ေျခဖ၀ါးရွိျခင္း။

၆။ ကြန္ရက္ပမာ ညီညာေသာ လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းရွိျခင္း။

၇။ ဖမ်က္ျမင့္ေသာ ေျခရွိျခင္း။

၈။ သလံုးျမင္းေခါင္းရွိျခင္း။

၉။ မကုိင္းညြတ္ဘဲ ရပ္လ်က္ လက္ျဖင့္ဒူးဆစ္တုိ႔ကုိ ထိႏုိင္ျခင္း။

၁၀။ အအိမ္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေသာ ပုရိသနိမိတ္ရွိျခင္း။

၁၁။ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အသားအေရရွိျခင္း။

၁၂။ အသားအေရသည္ ေခ်ာေမြ႕ေနေသာေၾကာင့္ ဖုန္မုန္႔စသည္တုိ႔ မၿငိကပ္ျခင္း။

၁၃။ တစ္ပင္ခ်င္းေပါက္ေသာ ေမြးညင္းရွိျခင္း။

၁၄။ အထက္သုိ႔ေကာ့တက္ေသာ ေမြးညင္းရွိျခင္း။

၁၅။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကုိယ္ရွိျခင္း။

၁၆။ အသားအေရၿဖိဳးေမာက္ျခင္း။

၁၇။ ျခေသၤ့နဲ႔တူေသာ ေရွ႕ပုိင္းကုိယ္ရွိျခင္း။

၁၈။ လက္ျပင္ႏွစ္ဖက္အၾကား၌ ျပည့္ၿဖိဳးေသာ ေက်ာျပင္ရွိျခင္း။

၁၉။ ပေညာင္ပင္ကဲ့သုိ႔ ၀န္းေသာ ကုိယ္ရွိျခင္း။

၂၀။ ညီညာစြာလံုး၀န္းေသာ လည္ပင္းတုိင္ရွိျခင္း။

၂၁။ အရသာကုိေဆာင္ေသာ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ အေၾကာရွိျခင္း။

၂၂။ ျခေသၤ့၏ ေမးႏွင့္တူေသာ ေမးရွိျခင္း။

၂၃။ သြားေခ်ာင္းေရ ေလးဆယ္ရွိျခင္း။

၂၄။ ညီညြတ္ေသာ သြားရွိျခင္း။

၂၅။ မက်ဲေသာ သြားရွိျခင္း။

၂၆။ အလြန္ျဖဴစင္ေသာ အစြယ္ေလးေခ်ာင္းရွိျခင္း။

၂၇။ ႀကီးမားရွည္လ်ား ႏု႔ညံ့ေသာ လွ်ာရွိျခင္း။

၂၈။ ကရ၀ိက္ငွက္သံနဲ႔တူေသာ အသံရွိျခင္း။

၂၉။ အလြန္ညိဳေသာ မ်က္လံုးရွိျခင္း။

၃၀။ ႏြားငယ္မ်က္ေတာင္နဲ႔တူေသာ မ်က္ေတာင္ရွိျခင္း။

၃၁။ မ်က္ေမွာင္ႏွစ္ခု အၾကား၌ ႏု႔ညံ့ေသာ ၀ါဂြမ္းနဲ႔တူေသာ ဥဏၰလံုေမြးရွင္ ေပါက္လ်က္ရွိျခင္း။

၃၂။ သင္းက်စ္ဆင္ထားဘိသကဲ့သုိ႔ေသာ ဦးေခါင္းရွိျခင္း။

ဤ(၃၂)ပါးေသာ လကၡဏာနဲ႔ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္သည္ လူ႔ေဘာင္၌ေနေသာ္ သမုဒၵရာေလးစင္း အပုိင္းအျခားရွိသည့္ ေလးကၽြန္းလံုးကို အစုိးရၿပီးရတနာခုႏွစ္ပါးနဲ႔ျပည့္စံုေသာစၾက၀ေတးမင္းျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ လူ႔ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္ရွိေသာ္ကိေလသာအားလံုးကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ၿပီး ကုိယ္တုိင္မွန္ကန္စြာ သစၥာေလးပါးကုိသိေသာ
ျမတ္ဗုဒၶဧကန္ျဖစ္ၾကပါသည္။

Comments