ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ထံမွ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈-ရက္တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ႔ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈-ရက္မွ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃-ရက္ေန႔အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးအရ ရုတ္တရက္ အနားယူခဲ့သည္။

ငယ္စဥ္ဘ၀

ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း အမွတ္စဥ္ (၆)မွ သင္တန္းဆင္းခဲ့ၿပီးတပ္မေတာ္တြင္ ၁၉၅၁မွ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။၄င္း သင္တနး္မတက္မီ တပ္မေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ပညာသည္ အၾကပ္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ကာလ
  • တပ္ရင္းမွဴး
  • စစ္ဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း)
  • ဗ်ဴဟာမွဴး
  • တပ္မမွဴး
  • တိုင္းမွဴး
  • ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊စစ္ေရးခ်ဳပ္
  • တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အဆင့္အထိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကာလ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ သည္ ၁၉၈၈ တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၏ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ထံမွ အာဏာသိမ္းခဲ႔ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္သည္ဗုဒၵဘာသာကိုအသက္ႏွင့္ထပ္တူ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ လက္ထက္တြင္ သူ၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာ ဗုဒၵသာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ၾကီးစြာေသာ စိတ္ေသာကေဝဒနာ ကိုခံစားခဲ့ရသည္။ ၄င္းဧ။္လက္ထက္(၁၉၈၈မွ၁၉၉၂)၄ႏွစ္တာကာလတြင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္မ်ားအားအျပင္းအထန္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ ၁၉၉၂၌ က်နး္မာေရး ျပင္းထန္စြာဆုိးရြားလာေသာေၾကာင့္ တာ၀န္မွ အနားေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္

ကြယ္လြန္ျခင္း

၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေနအိမ္၌ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

Comments