ဘားအံျမိဳ.

ဘားအံျမိဳ.(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔  Hpa-an) သည္ ျမန္မာႏိူင္ငံ အတြင္းရွိကရင္ျပည္နယ္ ၏ ျမိဳ.ေတာ္ျဖစ္သည္။လူဦးေရ မွာ ၅၀၀၀၀ (စာျဖင္႔  ငါးေသာင္း) ၀န္းက်င္ေနထုိင္သည္။

ပညာေရး

ဘားအံကြန္ပ်ဴတာတကၠသို္လ္

ဘားအံပညာေရးေကာလိပ္

ဘားအံ တကၠသိုလ္

ဘားအံ နည္းပညာ တကၠသိုလ္

ဘားအံ သူနာျပဳ ေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္း


ကိုးကြယ္သည္႔ဘာသာ

အဓိက ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာ မွာ ဗုဒၵဘာသာ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုကိုးကြယ္ႀကသည္။

ပို.ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

ဘားအံ ေလဆိပ္
အေ၀းေျပးကားမ်ား
ေရေႀကာင္းခရီး

Comments