ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး

ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး တို.မွာ -
၁။ အရဟံ…
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ…
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ…
၄။ သုဂေတာ…
၅။ ေလာက၀ိဒူ…
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ …
၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ…
၈။ ဗုေဒၶါ…
၉။ ဘဂ၀ါ…

၁။ အရဟံ
ကိေလသာတို႔မွ ေ၀းကြာျပီး ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈကို မျပဳေတာ္မူေသာ လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို မေဖာက္မျပန္ အမွားမရိွဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
အသိဥာဏ္ (၀ိဇၨာ)၊ အက်င္႔ (စရဏ) ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
( ၀ိဇၨာသံုးပါး၊ ၀ိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏ တစ္ဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာ ၿမတ္စြာဘုရား )
၄။ သုဂေတာ
ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူေသာ ေကာင္းေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၾကြေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၅။ ေလာက၀ိဒူ
သတၲ ေလာက၊ ၾသကာသ ေလာက၊ သခၤါရ ေလာက၊ ဟူေသာ ေလာကအားလံုးကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ
ဆံုးမထိုက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမမႈ၌ အတုမရိွေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ
နတ္၊ လူ တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၈။ ဗုေဒၶါ
ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ ဟုဆိုအပ္ေသာ သစၥာေလးပါးတို႕ကို ကိုယ္တိုင္လည္း သိေတာ္မူ၊ သူတစ္ပါးတို႕ကိုလည္း သိေအာင္ေဟာေတာ္မူေသာ ၿမတ္စြာဘုရား။
၉။ ဘဂ၀ါ
ဘုန္းေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးမွာ-
(၁) မိမိစိတ္ကိုေရာ၊ တစ္ေလာကလံုးကိုပါ အစိုးရေတာ္မူေသာ ကၠႆရိယ ဘုန္းေတာ္။
(၂) တစ္ေထာင္႔ငါးရာ ကိေလသာ ရန္ဆူး ရန္ေျငွာင္႔ေတြကို ပယ္ရွား သုတ္သင္ႏိုင္ေသာ မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ ေလာကၠဳတၱရာ တရားတို႔ကို “ဓမၼ” ဘုန္းေတာ္။
(၃) ျပန္႔ႏွံ႔ ေက်ာ္ေစာေသာ ဂုဏ္သတင္းတို႔ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာ ယသ ဘုန္းေတာ္။
(၄) အလြန္ၾကီးမားေသာ ပါရမီရွင္ျဖစ္၍ အလြန္သပၸာယ္ အတုမရိွ က်က္သေရႏွင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာ သီရီ ဘုန္းေတာ္။
(၅) အလိုရွိေတာ္မူေလသမွ် ခ်က္ခ်င္း ခဏ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာ ကာမ ဘုန္းေတာ္။
(၆) ၾကီးမာလွေသာ လံု႔လ၊ ၀ီရိယေတာ္တို႔ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူေသာ ပယတၱ ဘုန္းေတာ္။
Comments