ဘိုးေတာ္ဘုရား

မင္းကြန္း ေစတီႀကီး တည္ေနရသည့္ ဒုကၡ ဝန္ထုပ္ႀကီးမွာ ေစတီႀကီး ၿပီးစီးလွ်င္ ဘုိးေတာ္လည္း နတ္႐ြာ စံလိမ့္မည္ဟု နိမိတ္ တေဘာင္ ေပၚထြက္လာေသာ အခါမွသာ ဘုရင္က ေစတီ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ ရပ္စဲ ေစေတာ့သည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရား (ေခၚ) ဗဒံုမင္း (ေခၚ) ဘိုးေတာ္ဦး၀ိုင္း (၁၇၈၂-၁၈၁၉)သည္ အေလာင္းဘုရား၏ တတိယသားေတာ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း တြင္နန္းသက္အရွည္ဆံုး ဘုရင္မ်ားအနက္မွ တစ္ပါးျဖစ္ျပီး နန္းသက္ ၃၇ ႏွစ္ထိ နန္းစံခဲ့သည္။ ငယ္မည္မွာ ေမာင္၀ုိင္းျဖစ္ကာ နန္းတက္ဘြဲ႔မွာ သိရီပ၀ရ၀ိဇယာနႏၱ ယသႀတိ ဘ၀နာဒိတ်ာဓိပတိ ပ႑ိတ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာျဖစ္သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ သမိုင္း၀င္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးကို တည္ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အင္း၀မွအမရပူရ နန္းသစ္ကိုတည္ျပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ကို အိမ္ေရွ႕မင္းသားႀကီး ေတာင္ငူစား ဦးေပၚက သြားေရာက္သိမ္းယူျပီး မဟာျမတ္မုနိ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ကိုေလးပိုင္းပိုင္းျဖတ္ကာ ရခိုင္မွ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေအာက္ျပည္အရပ္မွ မြန္တို႔ ပုန္ကန္သည္ကိုလည္း ႏွိမ္ႏွင္းရသည္။ ယိုးဒယားသို႔ စစ္ခ်ီေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေပ။ ပြဲတိုင္းရွံဳးသျဖင့္ တပ္ကိုေနာက္ခ်န္ကာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ရွက္ရွက္ႏွင့္ ျပန္လာရသည္ဟုဆိုသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ေသာ အခါ၌ သက္ေတာ္ ၃၈ ႏွစ္ ရွိေလၿပီ။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မာန ႔က႔ကထန္ထန္ ရွိ၍ တန္ခုိးအာဏာ ရေရးကုိသာ ေရွး႐ႈေနရသည့္ ေလာက အလယ္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာင္ေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ လက္ထက္တြင္ မင္းသားတုိ႔၏ အေဆာင္ေယာင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ တန္ခုိးအာဏာကုိ ရမက္ႀကီးစြာျဖင့္ လုိခ်င္ေဇာ မ်ားခဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့ေလရာ၊ ၾကံတုိင္း မေျမာက္ေသာ အခါ စိတ္မခ်မ္းမေျမ့ ျဖစ္ရေလသည္။ စဥ့္ကူးမင္း လက္ထက္တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ မင္းညီ မင္းသား အေဆာင္အေယာင္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေလရာ သတိ ဝိရိယ ႀကီးစြာျဖင္ ေနထုိင္ က်င့္ၾကံ ခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ား

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ နန္းစည္းစိမ္ကုိ လုပ္ၾကံ၍ ရသည္ႏွင့္ အညီ ေရွးဦးစြာ ထုိနန္းစည္းစိမ္ ခုိင္ၿမဲေရးကို စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေလသည္။ သူပုန္ သုံးရပ္ ထ႔က ေနျခင္းကို အလ်င္အျမန္ ႏွိမ္နင္းသည္။ ပထမ သူပုန္မွာ ညီေတာ္ စည္သာ မင္းႀကီးႏွင့္ မဟာသီဟသူရတို႔ ႀကီးမွဴးသည့္ သူပုန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ သူပုန္မွာ ေမာင္ေမာင္၏ ေနာက္လိုက္ ျမတ္ဖုန္း ကြပ္ကဲသည့္ သူပုန္ ျဖစ္၍၊ ၎တို႔သည္ နန္းေတာ္ကို စီးမိၾကကာ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ပင္ အသက္ေဘးမွ သီသီလြတ္ ခဲ့ရသည္ထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တတိယ သူပုန္မွာ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသ၌ ထ႔ကေသာ မြန္သူပုန္ ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ပင္လွ်င္ ေခတၲ က်ဆံုး ခဲ့ရေသးသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ သူပုန္ သံုးရပ္လံုးကို ျပင္းထန္စြာ ႏွိမ္နင္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့ေလသည္။


နန္းစည္းစိမ္ ခိုင္လံု စိတ္ခ်ရေသာ အခါ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ စနစ္က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်မွတ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ ျပည္သားတို႔ထံမွ အခြန္ဘ႑ာ ပိုမိုရရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အာ႐ုံ စူးစိုက္လာသည္။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ လူဦးေရ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း စာရင္း ေကာက္ယူေစ၍ စာရင္း မွန္ မမွန္ကို ဖိဖိ စီးစီး စစ္ေဆးသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရာ၌ ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ေလရာ ထိုကာလ အတြင္း ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ စိတ္ႀကိဳက္ မက်သည့္ အတြက္ အရာရွိ အရာခံ ေျမာက္မ်ားစြာ ကြပ္မ်က္ျခင္း ခံရသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ စစ္တမ္းအရ ထိုေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၁၈၈၊ ႐ြာေပါင္း ၅,၈၈၅၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ လူေပါင္း ၂,၂၇၉,၀၀၀၊ ရွမ္းလူမ်ဳိး မပါဝင္ဘဲ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးစု ၈၀၀,၀၀၀၊ ရွမ္း ၁,၀၆၉,၀၀၀ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ စည္းၾကပ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း အရပ္ရပ္တို႔ အတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္သာ ရခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္တမ္းသည္ အေျခအေန အစစ္အမွန္ကို ရွင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ သကဲ့သို႔ ရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုမွ်မက ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ပုထိုး ေစတီမ်ားတြင္ ရွိသမွ် ေက်ာက္စာတိုင္မ်ားကို အသစ္တဖန္ တည္ေဆာက္ေသာ မင္းေနျပည္ေတာ္ အမရပူရသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း၍ စိုက္ထူခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာ ေျမေကာင္းမ်ားစြာမွ အခြန္ဘ႑ာ ယြန္းပါးခဲ့သည္မွာ တျဖည္းျဖည္း ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ေရွးယခင္က ပုဂံမင္းကဲ့သို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ လယ္ယာ ေျမခြန္မ်ား အက်အန စည္းၾကပ္ရန္ စနစ္က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုအပ္ေလသည္။ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္မွ စ၍ ႏိုင္ငံအလံုးသည္ စုစည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းမတက္မီ ၅ ႏွစ္ခန္႔ကပင္ စစ္ေရး စစ္ရာလည္း ကင္းရွင္းခဲ့သျဖင့္ သာမန္ လူတန္းစားမ်ားသည္ အတန္ပင္ ႔ကယ္ဝ ခ်မ္းသာ ခဲ့ၾကသည္။ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္လာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆင္ဂါမာႏိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပစၥည္းဥစၥာ ႔ကယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေတြ႕ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသား ခဲ့ေလသည္။


ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ဤသို႔ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္အလံုးကို စနစ္တက် ရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနရာမွ ဆင္ျခင္တံု ကင္းမဲ့စြာ စစ္ပြဲမ်ား ခင္းက်င္း ျပန္ေတာ့သည္။ ရခိုင္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘိုးေတာ္၏ အာ႐ုံသည္ ရခိုင္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ခဲ့ေလရာ၊ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မင္းတို႔တြင္ ေတြ႕ရၿမဲ ျဖစ္သည့္ တန္ခိုးဂုဏ္ရွိန္ ေက်ာ္ၾကားလိုေသာ ဆႏၵသည္ တႀကိမ္ ေပၚေပါက္ ျပန္ေလသည္။


ရခိုင္ေဒသကို သိမ္းပိုက္ျခင္း

၁၆၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္သားတို႔သည္ အျပင္းအထန္ နစ္နာခဲ့သည္။ ဘဂၤလားတြင္ မဂိုဘုရင္ခံ ရွာယစ္စတာခန္သည္ ရခိုင္တို႔၏ မိတ္ေဆြ ေပၚတူဂီတို႔ကို တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့၍ စစ္တေကာင္းကို ၁၆၆၆ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ မဂိုဘုရင္ ေအာ္ရန္ဇက္၏ လက္ေအာက္တြင္ မဂိုႏိုင္ငံ၏ တန္ခိုးအာဏာ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ရာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုး တေလွ်ာက္တြင္ ပင္လယ္ဓားျပ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္သားတို႔ကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ခဲ့ေလသည္။ ရခိုင္သားတို႔ အဖို႔ အခြင့္အေရး က်ဥ္းက်ပ္လာသျဖင့္ ျပည္တြင္း ဘက္သို႔ လွည့္ကာ ဆူပူ လုယက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ စသည္တို႔ကို ျပဳလာၾကသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းတက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ေဒသ တခုလံုး ဆူပူ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေလသည။္ ရခိုင္တစုသည္ အမရပူရသို႔ လာ၍ အကူအညီ ေတာင္းေလရာ၊ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္သို႔ စစ္ခ်ီ တက္ေလသည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ရခိုင္ေဒသကို အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ၾကသည္။ ရခိုင္႐ြာ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ကို အိုးစည္ ဗံုေမာင္းတီး၍ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ရခိုင္ကို ေအာင္လွ်င္ပင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ဘဝင္ျမင့္၍ လာေတာ့သည္။


ယိုးဒယားသို႔ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ဘိုးေတာ္ ေဘးေတာ္တို႔ နည္းတူ မိမိ သည္လည္း ဘုန္းသမာၻ ႀကီးရင့္ေသာ မင္း ျဖစ္သည္ဟု အထင္ေရာက္ခဲ့ေလရာ ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေန အမွန္ကို ေတြးဆ နားလည္မႈ ကင္းစြာျဖင့္ ယိုးဒယားဘက္သို႔ အာ႐ံု ေရာက္သြား ျပန္သည္။ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ယိုးဒယားသုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ စစ္ခင္း ခ်ီတက္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဘုိးေတာ္ မင္းတရားႀကီး ကုိယ္တုိင္ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ကြပ္ကဲ ခ်ီတက္ေလသည္။ ေက်ာ္ေဇာ သတင္း ဂုဏ္ရွိန္ ႀကီးမားျခင္းက အလ်င္စလုိ အငမ္းမရ လုိခ်င္ ျပင္းျပမႈ ႀကီးသျဖင့္ စစ္တပ္ႀကီးကို အလ်င္ အျမန္ စုေဆာင္း ဖြဲ႕စည္းေလရာ ျပင္ဆင္မႈမွာ ျပည့္စုံျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေရွးဦး ခ်ီႏွင့္ေသာ ျမန္မာတပ္သည္ အေထာက္အကူ ျပည့္စုံျခင္း မရွိသျဖင့္၊ အက်အန စု႐ုံးထားေသာ၊ ယုိးဒယား တပ္မႀကီး ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ေသာ အခါ၊ မ႐ႈမလွ ၿပိဳကြဲေလေတာ့သည္။ ျမန္မာ့ တပ္ဦး က်ဳိးေၾကာင္း သတင္း ရေလေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ တပ္မႀကီးမွ အလ်င္ အျမန္ ဆုတ္ခြာ ခဲ့သည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္သည္တုိ႔သည္ ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္၍ ခ်ီတက္ၿမဲ ခ်ီတက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ အားလုံး တပ္ေခါက္၍ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာလာရန္ အမိန္႔ ထုတ္လုိက္သည္။


တုိင္းျပည္၏ အင္အားကုိ ျဖဳန္းခဲ့ပုံ

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ စစ္ေျမျပင္သုိ႔ ထြက္၍ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကြပ္ကဲ စစ္တုိက္ဖူးသည္ မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ နန္းသက္ တေလွ်ာက္လုံးတြင္ ယုိးဒယားသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ေစခဲ့ရာ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ဆင္ျခင္တုံ ကင္းမဲ့မႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ အင္အားကုိ အလဟႆ ကုန္ခန္းေစခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ေကာင္းမႈေတာ္မ်ားကုိလည္း အႀကီးအက်ယ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္၊ အီဂ်စ္ျပည္ရွိ ပိရမစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ လူအင္အားကုိ အဆက္မျပတ္ အသုံးခ်ရေလရာ၊ တုိင္းျပည္အလုံး ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ၾကကာ တေန႔တျခား ဆင္းရဲ ညႇဳိးငယ္ လာၾကေလသည္။ ဥပမာ ကမာၻတခြင္တြင္ အႀကီးဆုံးေသာ ေစတီအျဖစ္ ရည္မွန္း တည္ေဆာက္သည့္ မင္းကြန္း ေစတီႀကီးသည္ ေန႔ေရာ ညပါ တည္ေဆာက္ၾက ရေသာ္လည္း ၇ ႏွစ္ ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ မၿပီးစီးခဲ့ေခ်။ ထုိစဥ္က အဂၤလိပ္ သံမွဴး ဟီရမ္ေကာက္ကုိ မင္းကြန္းေစတီ တည္ေဆာက္ရာ၌ နတ္တုိ႔ ကူညီသည္ဟု ျမန္မာတုိ႔က ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရေလသည္။ မင္းကြန္း ေစတီႀကီး တည္ေနရသည့္ ဒုကၡ ဝန္ထုပ္ႀကီးမွာ ေစတီႀကီး ၿပီးစီးလွ်င္ ဘုိးေတာ္လည္း နတ္႐ြာ စံလိမ့္မည္ဟု နိမိတ္ တေဘာင္ ေပၚထြက္လာေသာ အခါမွသာ ဘုရင္က ေစတီ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ ရပ္စဲ ေစေတာ့သည္။


တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

ဤအေရးအခင္းမ်ားအျပင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္၌ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ တမ်ဳိးတဖုံ ေျပာင္းလဲသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းတက္စ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ တင္းမာလ်က္ ရွိခဲ့ေလသည္။ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မ်ားေျမာင္ လွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း အတြက္ ယုတၲိ အရွိဆုံးမွာ ကုိင္းမာရွိ ရွမ္း တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ား၊ ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြားႏွင့္ ယူနန္ႏွင့္ ပီကင္းရွိ တ႐ုတ္ အရာရွိမ်ားတုိ႔သည္ ပူးေပါင္း၍ ဘုိးေတာ္ဘုရားႏွင့္ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံတုိ႔ကုိ လည္ဆယ္ လွည့္ျဖား ႏုိင္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လည္ဆယ္ လွည့္ျဖားၾကသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ နယ္စပ္ရွိ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုန္သည္တုိ႔သည္ နယ္စပ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပန္လည္ ထြန္းကားလာလွ်င္ အျမတ္အစြန္း မ်ားစြာ ရရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ တ႐ုတ္ အရာရွိမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ ဧကရာဇ္ထံတြင္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ အမွားကုိ ျမင္လာသျဖင့္ တ႐ုတ္ ၾသဇာခံ အျဖစ္ ေနလုိသည္ဟု လွည့္ျဖား၍ မ်က္ႏွာလုိ အားရ ေလွ်ာက္တင္ ၾကသည္။


ရွမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္ လူလိမ္ တစုသည္ ဘုရင္ ႏွစ္ပါးကုိ လွည့္ျဖားရန္ မခဲယဥ္းေၾကာင္း ေတြ႕ၾကေလသည္။ ၎တုိ႔သည္ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္က ေစလႊတ္သည့္ ဟန္ျဖင့္ သံအဖြဲ႕ အတု ဖြဲ႕ကာ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အတြက္ ဟူ၍ သဝဏ္လႊာမ်ား လက္ေဆာာင္ ပဏၰာမ်ားႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံသုိ႔ ေစလႊတ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ယုိးဒယားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံ၍ မရေၾကာင္း သိနားလည္ေသာ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ သံအဖြဲ႕ကုိ ေကာင္းစြာ ႀကိဳဆုိ၍ တန္းတူ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ထံသုိ႔ အၾကည္ေတာ္ သဝဏ္လႊာ ေရးကာ သံအဖြဲ႕ တခုကို အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္သည္။ လူလိမ္ တစုသည္ ျမန္မာ သံအဖြဲ႕ နယ္စပ္ ေဒသသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ျမန္မာတုိ႔က ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရန္ လာေရာက္ ၾကသည္ဟု တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္ထံ ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔က ေစလႊတ္သည့္ စကားျပန္ကို တမင္သက္သက္ လမ္းခရီး၌ ေနာက္ခ်န္၍ ထားခဲ့သည္။ ပီကင္းသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ခ်င္းလုံကုိ ယခု ေရာက္လာေသာ သံအဖြဲ႕သည္ ဧကရာဇ္ကို ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရန္ အကယ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားဝင္ ယုံၾကည္ေအာင္ ေျပာရန္ မခဲယဥ္းေတာ့ေပ။


ျမန္မာသံအဖြဲ႕ ပီကင္းသုိ႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ စလုံးမွ သံအဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ရန္ သေဘာတူညီၾကသည္။ ျမန္မာတုိ႔က တန္းတူ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္သြယ္ ၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ကမူ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာ တုိ႕သည္ တ႐ုတ္ ၾသဇာခံ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေနရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ယူဆ၍ ေနာင္အခါ အၿမဲ ေရးဆုိေလ့ ရွိၾကသည္။ သံအဖြဲ႕မ်ားစြာ အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ရာ၌ အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အစစ္ အမွန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အတုမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ သံအဖြဲ႕ အတုအေယာင္ တခုသည္ တ႐ုတ္ ဧကရာဇ္၏ ေျမးေတာ္ မင္းသမီးမ်ား ဟူ၍ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသမီး သုံးဦးကုိ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံ ဆက္သခဲ့သည္။ ထုိ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ မၾကာျမင့္မီ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ တ႐ုတ္သံ အဖြဲ႕ မူမမွန္ပုံကုိ သိျမင္လာေလသည္။ ထုိကိစၥတြင္ ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္ ျပဳသူ ဗန္းေမာ္ ေစာ္ဘြားကို ဖမ္းဆီးေစသည္။ ဟီရမ္ေကာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အလည္ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဗန္းေမာ္ ေစာ္ဘြားမွာ အက်ဥ္း က်လ်က္ ရွိေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ရာဇဣေ႑ႏၵ ထိခုိက္မည္ စုိးသည့္ အတြက္ မိမိ လွည့္စား ခံရေၾကာင္းကုိ ဗုိလ္ပုံ အလယ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ဝန္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ ထုိေနာက္တြင္ ျမန္မာတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သံအဖြဲ႕မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ ေစလႊတ္ျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။


အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္စဲ ၿပီးသည္ေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ အေနာက္တုိင္း ႏုိင္ငံမ်ား ဆက္သြယ္လာျခင္းမွာ တမ်ဳိး တဖုံ ေျပာင္းလဲ လာေလသည္။ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီသည္ ယခုအခါ၌ တန္ခုိး အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာ၍ အစစ အရာရာတြင္ ႀကီးစုိး လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ အေျခသုိ႔ ေရာက္စ ျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ဘဂၤလား ျပည္နယ္ႀကီးသည္ ထုိအခ်ိန္၌ ၿဗိတိသွ် ပုိင္နက္ ျဖစ္သည္။ တဖန္ ျမန္မာတုိ႔က ရခုိင္ေဒသကုိ ျမန္မာ ပုိင္နက္ အတြင္းသုိ႔ သိမ္းသြင္းခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ အိႏၵိယႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္လာေလသည္။ အေရွ႕တလႊားတြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ စီမံကိန္းသစ္ တရပ္ကုိ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကပင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ တန္ခုိး အာဏာသည္ တစတစ တုိးတက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေျခသုိ႔ ေရာက္လာေသာ္လည္း ကမာၻႏွင့္ အဝန္း ခ်ီ၍ တန္ခုိးအာဏာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္ ျဖစ္ရာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ အခါက ကဲ့သုိ႔ပင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္လည္း မိမိတို႔၏ အင္အား အစစ္အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေနခဲ့ေလသည္။


ရခုိင္ေဒသကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ သိမ္းသြင္းၿပီးေနာက္ ရခုိင္သားတုိ႔သည္ မၿငိမ္ မသက္ ျဖစ္၍ လာၾကသည္။ ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မည္သုိ႔ပင္ ေကာင္းေစကာမူ ရခုိင္သားတုိ႔သည္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကလည္း မူလ အစကပင္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းျခင္း မရွိသျဖင့္ ၁၇၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္မ်ားသည္ စတင္ ပုန္ကန္ ၾကေလသည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီးသည္ ရခုိင္သားတုိ႔ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေလရာ ရခုိင္ သူပုန္တုိ႔သည္ အေရး႐ႈံးနိမ့္တုိင္း သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသာ နယ္ျခားကို ျဖတ္၍ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ပုိင္နက္ အတြင္းသုိ႔ ေျပးဝင္၍ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာ စစ္မွဴး စစ္ကဲတုိ႔လည္း သူပုန္မ်ားကို လုိက္ရင္း နယ္ကြၽံကာ ၿဗိတိသွ် ပုိင္နက္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ပထမဦးစြာ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္ငယ္ တခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ကာနယ္ အာစကင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။ ျမန္မာတုိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ရခုိင္ သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အပ္ႏွင္းရန္ သေဘာတူညီသည္။ ဤသုိ႔ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ေျပလည္ ၿငိမ္းေအးရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ အင္အားကုိ အထင္ေသး ခဲ့ေလသည္။ ထုိသုိ႔ အထင္ေသး ခ့ဲသည္မွာ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည့္ အထိ ျဖစ္ေလသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔တြင္ စစ္သည္အင္အား လြန္စြာ နည္းပါးသျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ထားေသာ ဘဂၤလား နယ္ေျမကုိ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ ႏုိင္ျခင္း မရွိဟု ျမန္မာတုိ႔က အထင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ေရးသား ရွင္းျပေသာအခါ ျမန္မာတုိ႕သည္ စာျပန္ျခင္းပင္ မျပဳေခ်။


ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံသည္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ထပ္မံ၍ စစ္ျဖစ္ပြားျပန္ရာ ၿဗိတိသွ် အာဏာပုိင္တုိ႔က ျပင္သစ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔က အကူအညီ ေပးမည္ကုိ လြန္စြာ စုိးရိမ္ ေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔ လုိလားခ်က္ ျပည့္ဝရန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မွန္ကန္စြာ ဆက္သြယ္ရန္ အျပင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းလည္း ျပဳၾကရန္ ဘုရင္ခံ ဆာဂြၽန္႐ႈိးက ကပၸီတန္ မုိင္ကယ္ဆုိင္းကုိ တပ္မွဴးခန္႔၍ အင္းဝသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ျမန္မာ အစုိးရက ၿဗိတိသွ် သံအဖြဲ႕၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ သကၤာမကင္း ရွိခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ျပင္သစ္ကုိ ေအာင္ႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာတုိ႔က သေဘာမေပါက္ၾကေခ်။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီမွ ေစလႊတ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အေရး မလုပ္လုိၾကေခ်။ မုိင္ကယ္ ဆုိင္းကို ျမန္မာ မွဴးမတ္မ်ားကို ဧည့္ဝတ္ ေက်႕ပန္စြာ ျပဳစုၾကေသာ္လည္း သံအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ ျမန္မာ အစုိးရသည္ တမင္သက္သက္ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မုိင္ကယ္ဆုိင္း ျပန္လည္ ထြက္ခြာေသာ အခါ အေတာ္အသင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ ရွိေသာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး စာခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔က လက္ခံ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ေလသည္။ ထုိစာခ်ဳပ္ကုိ အေျခခံထား၍ အျမတ္အစြန္း ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မုိင္ကယ္ဆုိင္း၏ အစီရင္ခံခ်က္ အရ အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီသည္ အင္းဝႏွင့္ ကာလကတၲားၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ ရွိေစရန္ ရန္ကုန္တြင္ ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္႐ုံး ထားရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။


၁၇၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကပၸီတန္ ဟီရမ္ေကာက္ကုိ ၿဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ အရာရွိအျဖစ္ ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ ဟီရမ္ေကာက္သည္ မုိင္ကယ္ဆုိင္းကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ သာမက အယုံအၾကည္လည္း ကင္းမဲ့ေလရာ ျမန္မာတုိ႔ အေပၚ၌လည္း ဤကဲ့သုိ႔ပင္ စိတ္ေန စိတ္ထားပင္ ထားခဲ့ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ ေျပျပစ္မႈ မရွိ၍ ဟီရမ္ေကာက္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဟီရမ္ေကာက္သည္ အိႏၵိယသုိ႔ ျပန္သြားေသာ အခါ မိမိ ၿမိဳသိပ္ ခဲ့ရသမွ်ကို ဖြင့္ခ်ကာ ျမန္မာတုိ႔သည္ လူေျပာင္ လူ႐ူးမ်ားသာ ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ႏွင့္ အစဥ္တက် ေျပျပစ္စြာ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသား အစီရင္ ခံေလသည္။ ကာလကတၲားရွိ ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီ အစုိးရသည္ ဤ အေရးကို နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေလရာ ဟီရမ္ေကာက္၏ အျပဳအမူ ႐ုိင္းစုိင္းခဲ့ၿပီဟု ထင္သျဖင့္ ေတာင္းပန္စာ သဝဏ္လႊာ တေစာင္ကုိ ျမန္မာမင္းထံသုိ႔ ေပးပုိ႕သည္။ သံအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္မူကား မသင့္ေတာ္ဟု ဆုံးျဖတ္ လုိက္ေလသည္။ ရခုိင္ နယ္စပ္၌ ပဋိပကၡမႈမ်ား ဆက္၍ ေပၚေပါက္ေလသည္။ ရခုိင္တုိ႔သည္ ျမန္မာမင္း စုိးစံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ တုိး၍သာ မေက်မနပ္ ရွိခဲ့ရာ လႈပ္ရွား ထ႔ကမႈမ်ား အစဥ္မျပတ္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ေလသည္။ သူပုန္မ်ားလည္း အေရး႐ႈံးနိမ့္ေသာ အခါတုိင္း ၿဗိတိသွ် ပုိင္နက္ အတြင္းသုိ႔ ေျပးဝင္ ၾကေလသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ သူပုန္မ်ား မိမိတုိ႔၏ နယ္ထဲသုိ႔ ေျပးဝင္ ခုိလႈံမႈကို လည္္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ပုိင္နက္ အတြင္းတြင္ စစ္စခန္း ခ်၍ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ ေနၾကသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ တားဆီးရန္ မတက္စြမ္း ႏုိင္ၾကေခ်။


ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သစ္ ဝယ္လစၥလီသည္ နယ္ခ်ဲ႕သမားျဖစ္၍၊ ျမန္မာတုိ႔က သူပုန္မ်ားကို ျပန္အပ္ရန္ ေတာင္းဆုိသည္ကုိ ျငင္းပယ္ လုိက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ၌ အေရးတႀကီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥမ်ား ရွိေသးသျဖင့္ ထုိထက္လြန္၍ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေသးေခ်။ ဝယ္လစၥလီသည္ အိႏၵိယ၌ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ တန္ခုိးအာဏာ နယ္ခ်ဲ႕ရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ လက္ေအာက္ခံ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕နည္း တမ်ဳိးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သုံးရန္ ဆုံးျဖတ္ေလသည္။


ဤနည္းမွာ အင္အား ခ်ိနဲ႔ေသာ နယ္မ်ားတြင္ သုံးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ၎ နယ္မ်ားကား ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ စစ္အင္အားကုိ ထိတ္လန္႔ၾကသည့္ နယ္မ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရး ကြဲျပား ဆူပူမႈမ်ားေၾကာင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႕၏ အကူအညီရရန္ ၿဗိတိသွ် တုိ႕အလုိက် မဟာမိတ္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္ခံရန္ အသင့္ရွိေသာ နယ္မ်ားေသာ္လည္္းေကာင္း၊ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ၿဗိတိသွ် တုိ႕အတြက္ ျဖစ္ေပၚၿမဲ အခြင့္အေရးတရပ္သည္ နန္းလုပြဲမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ထီးနန္း စြန္႕လႊတ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အနိစၥ ေရာက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ သားငယ္ ေတာင္ငူမင္းက အိမ္ေရွ႕မင္းသား ထံမွ ထီးေမြ နန္းေမြကုိ တုိက္ခုိက္ လုယူရန္ ႀကံစည္ေနေၾကာင္း ဝယ္လစၥလီက သတင္းရထား ေလသည္။ ဝယ္လစၥလီက အိမ္္ေရွ႕မင္းသားအား ဥေရာပ ေျခလ်င္ စစ္တပ္ ႏွစ္တပ္၊ အိႏၵိယ ျမင္းတပ္ရင္း တတပ္ ႏွင့္ အေျမာက္ လက္နက္မ်ားပါ ေပး၍ ကူညီလုိသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ျမန္မာ့ နယ္ေျမ၌ ျမန္မာတို႕ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ၿဗိတိသွ် တပ္မ်ားကုိ အၿမဲတမ္း ဆက္လက္၍ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတုိ႕သည္ တသက္ပတ္လုံး အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေလသည္။ ၁၈၀၂ ခုႏွစ္တြင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ရာထူး တုိးျမႇင့္ ခန္႔ထားေသာ မုိင္ကယ္ဆုိင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ေစလႊတ္ လုိက္ေလသည္။


မုိင္ကယ္ဆုိင္း ေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ျပန္တမ္း အရ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အဓိက ဝတၲရားမွာ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေရး အတြက္ ႀကိဳးစားရန္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ အဖို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသုိ႔ ျပဳရာ၌ လက္နက္ အင္အားကုိ အသုံးခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီ၏ အင္အား လြန္စြာ ႀကီးမား တုိးပြားလာသည့္ အျဖစ္ကုိ ျမန္မာတုိ႕ သေဘာေပါက္ ေစရမည္ ျဖစ္ေလသည္။


ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ တုိးတက္ေနေသာ တန္ခုိးအာဏာကုိ သတိမမူမိၾက ေသး၍ မုိင္ကယ္ဆုိင္းကုိ သာမန္ပင္ ဆက္ဆံျခင္း ျပဳၾကေလသည္။ သံအဖြဲ႕ ျပန္လည္ ထြက္ခြာေသာ အခ်ိန္တြင္ မုိင္ကယ္ဆုိင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထား သမွ်ႏွင့္ မကုိက္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မုိင္ကယ္ဆုိင္း၏ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပင္သစ္တုိ႔ ၾသဇာ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္စ ျပဳ၍ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ ပုိ၍ အထင္ႀကီး လာေၾကာင္း ေရးသားေလသည္။ မုိင္ကယ္ဆုိင္း၏ သံအဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ သိျမင္ရသည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္ကား ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ အေရွ႕ဘက္ ပုိင္နက္မ်ား လုံျခံဳေရး အတြက္ အင္းဝ၌ ကုမၸဏီ၏ ၾသဇာ ေပါက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။


မုိင္ကယ္ဆုိင္း၏ အၾကံေပးခ်က္ျဖင့္ ဂြၽန္ကင္းနင္းကုိ ရန္ကုန္တြင္ ေနထုိင္ရန္ ေစလႊတ္ လုိက္သည္။ ကင္းနင္း၏ တာဝန္မွာ ျပင္သစ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကို အစီရင္ခံရန္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကင္းနင္းသည္ ရန္ကုန္တြင္ ၾကာရွည္ မေနရေခ်။ ေရဝန္ႏွင့္ မသင့္မတင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ၁၈၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း အနည္းငယ္ အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ပဋိပကၡမႈမ်ား တုိးပြားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ဤသုိ႔ ျဖစ္သည္မွာ ရခုိင္တုိ႔သည္ ေခတၲ ၿငိမ္သက္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ အင္းဝသုိ႔ စာခ်ဳပ္အရ ပုိ႕ရန္ ဝယ္လစၥလီသည္ စစ္တပ္ တတပ္ကုိ ရခုိင္နယ္စပ္တြင္ အဆင္သင့္ တပ္စြဲ ထားေစျခင္းျဖင့္၊ နယ္စပ္ အေရးကို ၿငိမ္းေအး ေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တေၾကာင္း ျဖစ္ေလသည္။


ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ထုိအခ်ိန္က ယိုးဒယားကို တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္တပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ေနေလသည္။ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ေစလႊတ္ တုိက္ခုိက္ရန္ မလုိလားသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ တနသၤာရီ ေတာင္ပုိင္းရွိ ယုိးဒယား ပုိင္နက္မ်ားကုိ သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ေစသည္။ ယိုးဒယားတုိ႔၏ ရန္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ ေနရေသာ ကယ္ဒါနယ္ စူလတန္၏ ပင့္ဖိတ္ခ်က္ကုိ ျမန္မာတုိ႔က လက္ခံၿပီးလွ်င္ ယိုးဒယား နယ္ပယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယုိးဒယားတုိ႔ကလည္း တနသၤာရီႏွင့္ က်ဳိင္းတုံကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ အတြက္ အကုန္အက် မမ်ားလွသည့္ အျပင္ ျမန္မာတုိ႔ ယိုးဒယား အတြင္းသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္လာမည့္ အၾကံကုိ ပ်က္ျပားေစသည္ ဟူ၍ တနသၤာရီႏွင့္ က်ဳိင္းတုံကုိ မၾကခဏ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ၁၈၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ အရပ္ရပ္၌ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အတြက္ တင္းမာမႈမ်ား တုိးပြား၍ လာခဲ့သည္။ နပုိလီယန္သည္ အေရွ႕တလႊားသုိ႔ ျဖန္႕ခ်ီေလရာ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ လတ္မင္းႀကီး မင္တုိသည္ ၿဗိတိသွ် ုိ႔က ျပင္သစ္ တန္ခုိးအာဏာ ႀကီးမားလာမႈကုိ ၿပိဳင္ဆုိင္ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ရည္သန္ေၾကာင္း ျမန္မာတုိ႔ကုိ သတိျပဳေစသည္။ ထုိေၾကာင့္ အေၾကာင္းစုံကုိ ျမန္မာတုိ႔ သိနားလည္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ပူးေပါင္းရန္ လည္းေကာင္း၊ ၁၈၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကပၸီတန္ ကင္းနင္းကုိ တဖန္ ေစလႊတ္ျပန္သည္။ ကင္းနင္း သံအဖြဲ႕မွာ အေရးႀကီးလွသည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ကင္းနင္းသည္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္ႀကီး ႏွစ္ရပ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ ကင္းနင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပင္သစ္ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးလာမည့္ အျဖစ္ကုိ အေရးမထားေလာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကင္းနင္းကုိ နန္းလ်ာ ဥပရာဇ္ ကိုယ္တုိင္က ဘုိးေတာ္ ဘုရင္မင္းတရားသည္ ဒကၠားႏွင့္ စစ္တေကာင္းကို တုိက္ခုိက္ရန္ စိတ္ထက္သန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ နန္းေတာ္ ခန္းမေဆာင္ တခုတြင္ ထုိနယ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျမပုံမ်ား၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားသည္ဟု ကင္းနင္း၏ မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကင္းနင္း လာျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ၿဗိတိသွ် ျမန္မာ ေဖာ္ေ႐ႊစြာ ဆက္ဆံမႈသည္ မၾကာျမင့္မီ ပေပ်ာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေလသည္။


အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားလာပုံ

ရခုိင္အေရး။ ရခုိင္နယ္စပ္တြင္ ဝယ္လစၥလီ ခ်ထားေသာ ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္ကို ႐ုပ္သိမ္း လုိက္ၿပီးေနာက္ အစြမ္းသတၲိ အျပည့္စုံဆုံး ျဖစ္ေသာ ရခုိင္ ေခါင္းေဆာင္ ေပၚေပါက္လာျပန္၍ ရခုိင္သားတုိ႔ အျပင္းအထန္ ထ႔က ျခားနားၾကျပန္ရာ နယ္စပ္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာျပန္ သျဖင့္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ယိုယြင္း ပ်က္ျပား၍ လာေလသည္။ ရခိုင္သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း၏ သားျဖစ္သူ ခ်င္းပ်ံသည္ အ႐ြယ္ ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေသနတ္ အေျမာက္ အျပည့္အစုံျဖင့္ ရခုိင္ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ေခါင္းေဆာင္ၿပီးလွ်င္ နတ္ျမစ္ဝကို ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ပုိင္နက္ အတြင္းရွိ ၎၏ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ပုိင္ ျဖစ္ဖူးေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ ၿဗိတိသွ်ေရာ ျမန္မာတုိ႔ပါ အေရးဆုိျခင္း၊ စုံစမ္းျခင္း စသည္တုိ႔ကို မျပဳရေသးမီပင္ ခ်င္းပံ်သည္ ေမာင္းေတာကို သိမ္းပိုက္ လုိက္သည္။ ထုိေနာက္ ေျမာက္ဦးကုိ ဆက္လက္ သိမ္းသြင္းသည္။ စစ္တေကာင္းဘက္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရခုိင္သား ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ခ်င္းပံ်ထံသုိ႔ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းၾကသည္။ ဤသုိ႔ ရခုိင္သူပုန္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က မည္သုိ႔မွ် ဟန္႔တားျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ခ်င္းပ်ံက မိမိကို အသိအမွတ္ျပဳလ်င္ ရခုိင္တုိင္းသည္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ ေနမည္ဟူေသာ စကား ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုမူ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ျငင္းပယ္ လုိက္သည္။


ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ပိုင္နက္ အတြင္းမွ ေန၍ ရခုိင္သားမ်ား ပုန္ကန္ရန္ စီစဥ္ၾကသည္ကုိ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာတုိ႔ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကင္းနင္းကုိ လႊတ္၍ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ အေျခအေနႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဆႏၵမ်ားကို ရွင္းလင္းျပေစသည္။ တဦးႏွင့္ တဦး အႀကီးအက်ယ္ မေက်မခ်မ္း မျဖစ္ေသး ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ လစ္လ်ဴ ႐ႈခဲ့ျခင္းမွာ ထင္ရွားလွေလရာ၊ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကတိမ်ားကို ျမန္မာတုိ႔က လုံးဝ အယုံအၾကည္ မရွိေတာ့ေပ။


ဤသုိ႔ ယုံၾကည္မႈ ကင္းေနသည့္ အထဲတြင္ ကလကတၲား အစုိးရက အကယ္၍ ခ်င္းပ်ံကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ပုိင္နက္ အတြင္း၌ ဖမ္းဆီး မိသည့္တုိင္ေအာင္ ျမန္မာတုိ႔ထံ ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ဟု ေက်ညာျပန္ သျဖင့္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႕ အေပၚ၌ ပုိမုိ၍ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာေလသည္။ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ရခုိင္ သူပုန္မ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ စစ္တပ္ႀကီး တတပ္ ေစလႊတ္သည္။ ရခုိင္သူပုန္မ်ား ၿပိဳကြဲေသာ အခါ ၿဗိတိသွ် ပုိင္နက္ အတြင္းသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ေျပးဝင္ ခုိလႈံၾကျပန္သည္။ ထုိမွေန၍ ခ်င္းပံ် သည္ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေသဆုံးသည့္ အထိ ရခုိင္ ေဒသတြင္းသုိ႔ ထပ္ခါတလဲ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ မၾကာခဏ အေရး ႐ႈံးနိမ့္ေသာ္လည္း အၿမဲပင္ ျပန္လည္ ေရာက္လာတတ္ခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်ေရာ ျမန္မာတို႔ပါ ခ်င္းပံ်ကုိ လက္ရ ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္း မရွိေခ်။ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ လုံးဝ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသူမ်ား အျဖစ္ မျမင္ခဲ့ေခ်။ မေျပာပေလာက္ေသာ သူပုန္ကေလးတို႔ကိုပင္ ဟန္႕တားျခင္း မျပဳႏုိင္ ဟူ၍ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကို အထင္ အျမင္ ေသးခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းပ်ံသည္ ဥေရာပတုိက္၌ အဂၤလိပ္ ျပင္သစ္တုိ႔၏ ဝါတာလူး စစ္ပြဲ ျဖစ္သည့္ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ဝါတာလူး စစ္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ပုိင္နက္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ ထိပါးလာေသာ ရန္သူ ဟူသမွ်ကို တုိက္ခုိက္ရန္ မိမိတို႔၏ စစ္တပ္ အလုံးအရင္းကို ပုံ၍ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသုိ႔ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အဆင္သင့္ ရွိေနေသာ အခါ၌ ၎တုိ႔ တန္ခုိး အာဏာ ျပႏုိင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းကုိ ျမန္မာတုိ႔က ေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။


ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ အိမ္ေရွ႕စံ နန္းလ်ာ ဥပရာဇ္က ဘိုးေတာ္ဘုရား အၾကံအစည္ ဟူ၍ ကင္းနင္းထံ ထုတ္ေဖာ္ ႕မက္ၾကားသည္မွာ မွန္ရာကို ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ တန္ခိုးအာဏာကို အထင္အျမင္ ေသးခဲ့ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စဥ့္ကူးမင္း လက္ေအာက္တြင္ သတိဝိရိယ ႀကီးစြာျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ အေလ့ေၾကာင့္ ဆင္ျခင္မႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ တန္ခိုးအာဏာ ျဖန္႔က်က္ျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ေသာ ရန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေၾကာင္း သိခဲ့၍ အိႏၵိယ မင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ကိုက္ညီေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သံအဖြဲ႕ မ်ားစြာကို ေစလႊတ္၍ အိႏၵိယ မင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ အၾကံအစည္ အလံုးစံုကို ေကာင္းစြာ သိျမင္သည္။ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ မာရာတာ မင္းသားမ်ား အဆက္အသြယ္ ျပဳသည္ကို သိလွ်င္ သိျခင္း ျမန္မာ သံအဖြဲ႕ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္း၌ ဆက္လက္ ခရီးသြားခြင့္ မျပဳဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔လိုက္သည္။


အာသံအေရး။ အိႏၵိယ မင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳရန္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ အားထုတ္မႈ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔အား ဘိုးေတာ္ဘုရားက တိုက္ခိုက္ရန္ အၾကံအစည္မ်ားကို ရပ္စဲသြား ေစေသာ္လည္း အာသံတြင္ ျမန္မာတုိ႔ တန္ခိုးအာဏာ ျဖန္႔က်က္ ျပန္သျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ပဋိအကၡ ျဖစ္ပြားရျပန္ကာ စစ္ျဖစ္ရန္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။


ျမန္မာတို႔ ရခိုင္ ေဒသမွာကဲ့သို႔ အာသံနယ္ အေရးတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ခဲ့သည္။ အာသံနယ္တြင္ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲမ်ား ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အင္အား ယိမ္းယိုင္လ်က္ ရွိ၍ စစ္ေရး ႐ႈံးနိမ့္သည့္ ဘက္မွ ျပင္ပ အကူအညီကို ရွာေဖြမည္မွာ မလြဲေပ။ အာသံနယ္သည္ အာသံ အေရွ႕စြန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မိုမာရီယတ္တို႔ သူပုန္ ထ႔ကရာမွ စတင္၍ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ဟိႏၵဴဘာသာသုိ႔ ေရွးဦးဆံုး ကူးေျပာင္း ကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ကရစ္ရွနာ နတ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္ၾက၍ အာသံ ဘုရင္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ေရွးအယူဝါဒကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရွိေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေလာင္းဘုရား ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိုမာရီယတ္တို႔ အေပၚ၌ အာသံ ဘုရင္က ဘာသာေရးတြင္ အဓမၼ ျပဳမူေလသည္။ အာသံဘုရင္ လက္ရွာမီဆင္း လက္ထက္တြင္ မိုမာရီယတ္တို႔ သူပုန္ထၾကသည္။ ၎တို႔ကို ေနာက္ဆံုး၌ ႏွိမ္နင္း ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ မၾကာခဏ ျပန္လည္၍ သူူပုန္ ထ႔ကမႈေၾကာင့္ အာသံနယ္၏ စည္း႐ုံးေရး ေလ်ာ့ရဲ၍ အင္အား ယိမ္းယိုင္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အုပ္စုမ်ား ေပၚေပါက္လာကာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။


၁၇၉၅ ခုႏွစ္၌ ေပၚေပါက္လာေသာ အာသံနယ္ အ႐ႈပ္အေထြးတြင္ ျမန္မာတို႔ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေလသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ အာသံသို႔ စစ္တပ္ ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔ လိုလားသူကို အာဏာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၁၈၁၇ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္ႀကီး အာသံမွ ဆုတ္ခြာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာတို႔ တင္ေျမႇာက္ထားသူကို တဖက္က သုတ္သင္သျဖင့္ ျမန္မာတပ္ႀကီး ေရာက္လာျပန္ကာ မိမိတို႔ အလိုက် ဘုရင္ကို ျပန္လည္ နန္းတင္ခဲ့သည္။


စစ္ေရး ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားသည္ ရခုိင္တိုင္းမွာ ကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ် ပုိင္နက္ အတြင္းသို႔ ေျပးဝင္ ၾကသည္။ ၎တို႔က လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူ၍ လူသူ စုေဆာင္းၿပီးလွ်င္ အာသံကို သိမ္းပိုက္ ထားေသာ ျမန္မာတို႔အား စစ္ဆင္ျခင္းကို ၿဗိတိသွ်တို႔က ဟန္႔တားျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ ျမန္မာတို႔သည္ ရခိုင္တုိင္းမွာကဲ့သို႔ပင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ဘက္သို႔ ေျပးဝင္ ခိုလႈံၾကေသာ အာသံ သူပုန္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ျငင္းပယ္ေသာ အခါ ျမန္မာတုိ႔သည္ ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္၍ အာသံ သူပုန္မ်ား ေနာက္သို႔ လိုက္လံ ဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာတုိ႔ တင္ေျမႇာက္ထားသူ ခ်ႏၵရကႏၱ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ျမန္မာတို႔ကို အားထားရျခင္းမွာ အႏၱရာယ္ မ်ားလွသည္ဟူ၍ ၿဗိတိသွ်ပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ ေျပးဝင္ခိုလႈံကာ ျမန္မာတို႔ကို တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ အခါ၌ ျမန္မာတုိ႔တြင္ အင္အား ႀကီးမားလွေသာ တပ္ႀကီး ရွိၿပီျဖစ္ကာ ထိုတပ္ကို ျမန္မာတို႔ အားထားရဆံုးေသာ စစ္သူႀကီး မင္းႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကြပ္ကဲေလသည္။ ခ်ႏၵရကႏၱကို ျမန္မာတပ္ႀကီးက အာသံမွ တုိက္ခိုက္ ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့၍ ခ်ႏၵရကႏၱကို လက္နက္ ခ်ရန္ အေရးဆိုေသာ္လည္း လိုက္ေလ်ာျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလသည္ လူအခ်ဳိ႕ ေစလႊတ္၍ ခ်ႏၵရကႏၱကို ခုိးယူ ဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳခဲ့သည္။


မဏိပူရ အေရး။ ျမန္မာတို႔ သိမ္းပိုက္သည္မွာ အာသံနယ္ တနယ္သာ မဟုတ္ေခ်။ မဏိပူရသည္လည္း အတန္ၾကာကပင္ ျမန္မာတို႔ က်က္စားရာေျမ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ၁၈၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတို႔သည္ မာဂ်စ္ဆင္ကို မဏိပူရ ထီးနန္းတြင္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ရာ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ မာဂ်စ္ဆင္က ကေဘာနယ္ကို ျမန္မာတို႔အား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အာသံအေရးႏွင့္ မဏိပူရ အေရးသည္ ယခုအခါ၌ တခ်ိန္တည္းပင္ အေရးတႀကီး ျဖစ္၍ လာေလသည္။


ဘုိးေတာ္ဦး၀ုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုသာယာေအာင္ အုပ္စိုးေတာ္မူသည့္အျပင္ မင္းက်င့္တရားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူသည့္မင္းဟု ဆိုရေပမည္။ ဘုိးေတာ္ဦး၀ုိင္းလက္ထက္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ၉ စီးရရွိကာ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ဆင္ျဖဴအမ်ားဆံုးမင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိဆင္ျဖဴကိုးစီးထဲတြင္ နိဗၺာန္ရြာမွ ရေသာဆင္ျဖဴေတာ္ သည္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။

သာႆနာေရးဆိုင္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား(အတင္ႏွင့္ အရံု)ကို ေျဖရွင္းေစျပီး မဟာယနဆန္သည့္ ပြဲေက်ာင္း၀ါဒကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ ရရွိသည္မေတြ႔ရေပ။ ထို႔ျပင္ အိႏိၵယ(ဗာရာဏာသီ)သို႔ သံတမန္မ်ား ေစလြတ္ျပီး ေဗဒင္ႏွင့္ ျဗဟၼာဏဆိုင္ရာက်မ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာေစကာ ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုရန္ အားေပးခဲ့သည္။ ေရွး အယူအဆမ်ားႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ျပီး တိုးတက္သည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို သြပ္သြင္းလိုေသာ္လည္း အယူအစြဲႀကီးသည့္ ျပည္သူႏွင့္ လက္ေအာက္ခံမ်ားေၾကာင့္ အရာမထင္ေပ(ျပကၡဒိန္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ သႀကၤန္ေရႊ႕ျခင္း)။ ထင္ရွားသည့္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ၾကီးမွာ ဦးေပၚဦး ၿပီး အျခားထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏိုးျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဦးေပၚ(ေရႊေတာင္မင္း)မွာ ဘိုးေတာ္ဘုရား အသက္ရွိစဥ္ပင္ နာမက်န္းျဖစ္ကာ ကြယ္လြန္သည့္အတြက္ ေျမးေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းမင္းသားႏွင့္ သရက္မင္းသားတို႔ အၿပိဳင္နန္းလ်ာျဖစ္လာျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ကိုင္းမင္းသား အိမ္ေရွ႕အရာရကာ ဘိုးေတာ္ဘုရားလြန္လွ်င္ နန္းစံသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဘႀကီးေတာ္ မင္းအျဖစ္လည္း လူသိမ်ားသည္။

ထင္ရွားသူမ်ား

  • အိမ္ေရွ႕မင္းသားဦးေပၚ
  • ဦးေပၚဦး
  • အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏိုး
Comments