ဘီလီယံ

၁ ဘီလီယံ ကို သန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ႏွင္႔ညီမွ်သည္။
ကိန္းဂဏန္း အားျဖင္႔  1000000,000   ႏွင္႔ ညီမွ်သည္။
Comments