ဘိန္း

ဘိန္း(ဘိန္းပင္မ်က္ရည္၊achrymapapaveris)သည္ေျခာက္ေသြ႕ေသာအေစးျဖစ္ၿပီး၊ဘိန္းပင္မ်ား(Papaversomniferum)

မွရရွိသည္။ဘိန္းတြင္ေမာ္ဖင္းဓါတ္(ဘိန္းပါသည့္နိုက္ထရိုဂ်င္ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေပါင္း) ၁၂ရာခိုင္ႏွုန္းအထိပါဝင္ၿပီး၊ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္အဖန္ဖန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊

တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ဟီးရိုးအင္းကိုထုတ္လုပ္ေပးသည္။အေစးတြင္ကိုဒိန္းႏွင့္မူးယစ္ပစၥည္း မပါသည့္္နိုက္ထရိုဂ်င္ေအာ္ဂဲနစ္ဓါတ္ေပါင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာပါပါဗာရင္း၊သီဘိန္းႏွင့္ေနာ္စ္ကပင္းတို႔ပါဝင္သည္။

အေစးကိုမရင့္မွည့္ေသးေသာဘိန္းသီး(အသီး)အားျခစ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္ “အစင္းေၾကာင္းမ်ား” လုပ္ျခင္း)ျဖင့္ ၊

အေစးထြက္လာ ၿပီး၊ ေစးထန္းထန္း အညိဳေရာင္အေစးမ်ားကိုအေျခာက္ခံျခင္းမွရရွိသည္။မီကိုနီယမ္(Meconium) သည္ဘိန္းပင္၏အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘိန္းပင္မ်ား၏ မတူညီမ်ိဳးကြဲမ်ားမွ ျပဳလုပ္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည္ဟု သမိုင္းအရ ရည္ညႊန္းထားသည္။

ေခတ္သစ္ဘိန္းထုတ္လုပ္မွဳ

ေခတ္သစ္ဘိန္းထုတ္လုပ္မွုသည္ထုတ္လုပ္မွုႏွစ္တစ္ေထာင္၏အျမင့္ဆုံးတိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး၊

ယင္းတို႔အထဲတြင္အပင္၏ေမာ္ဖင္းဓါတ္ပါဝင္မွု၊ထုတ္ယူမွုႏွင့္အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္မွု နည္းပညာမ်ားႏွင့္သုံးစြဲမွုနည္းပညာမ်ားတို႔သည္ပို၍အစြမ္းထက္မွုျဖစ္လာေစသည္။ အစားအစာ၊ေမ့ေဆးႏွင့္ရိုးရာဓေလ့ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးမွုသည္

အနည္းဆုံးေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားမွစတင္ခဲ့သည္။

ဆူမာရီးယန္း၊အက္ဆီးရီးယန္း၊အီဂ်စ္ရွင္း၊မီနိုအန္း၊ဂရိ၊ေရာမ၊ပါရွင္းႏွင့္အာရပ္အင္ပိုင္ယာမ်ားနိုင္ငံမ်ား၊

တစ္နိုင္ငံခ်င္းသည္ဘိန္းသုံးစြဲမွုကိုက်ယ္က်ယ္ျန႔္ျပန႔္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္းကိုထိုအခ်ိန္ကအလြယ္တကူရရွိခဲ့ၿပီး၊နာက်င္မွုသက္သာေစရန္အစြမ္းထက္သည့္ဂုဏ္သတၱိရွိ၍၊

ၾကာရွည္ေသာခြဲစိတ္မွုကိစၥရပ္မ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္၊ေရွးေခတ္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားအားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘိန္းကို ေရွးေခတ္က အမ်ားစုေလးစားေလာက္ေသာ ေဆးပညာက်မ္းစာအုပ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး အီဘာပါပီရပ္စ္ႏွင့္ ဒိုင္အိုစကိုရိုက္၊ ဂဲလင့္ႏွင့္ ေအဗြီဆင္းနားတို႔၏ ေရးစာမ်ားတြင္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ဖင္းေနာက္ေပၚလာသည့္ ေဆးမ်ားမေပၚေသးမွီ၊ မျပဳျပင္ရေသးေသာ ဘိန္းကို ေဆးဘက္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သုံးလာခဲ့သည္မွာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္

တစ္ေလၽွာက္အထိ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သို႔ဘိန္းဝင္ေရာက္လာပုံ

ေမာ္ဖင္းႏွင့္ေနာက္ေပၚသည့္ ေဆးမ်ားကိုတိတိက်က်ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဆး အခ်ိန္အဆတိုင္းထိုးသြင္းနိုင္ခဲ့သည္။တ႐ုတ္ျပည္တြင္ဆယ္ငါးရာစုႏွစ္မွစၿပီး၊ဘိန္းကိုအပန္းေျဖသေဘာျဖင့္ သုံးစြဲလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပစၥည္းရွားပါး မွုႏွင့္ ေဈးႀကီးမွုတို႔ေၾကာင့္ အကန႔္အသတ္ရွိခဲ့သည္။ ေဆးရွုရန္အတြက္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေရာ၍သုံးစြဲခဲ့သည့္ ဆယ့္ခုႏွစ္ ရာစုႏွစ္တြင္ ဘိန္းကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွုသည္ ပိုမို၍ ပုံမွန္ျဖစ္လာၿပီး၊ ဘိန္းစြဲမွုကိုပါ ပထမဦးဆုံး သိျမင္မွတ္သား လာခဲ့သည္။ဘိန္းပိတ္ပင္တားျမစ္မွုကို တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ၁၇၂၉ မွ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာ နီးပါးအတြင္း ဘိန္းသုံးစြဲမွုမွာ တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ၿဗိတိသၽွႏွင့္ ကုန္သြယ္မွုျပဳရာတြင္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း ၌ ပိုေငြျပခဲ့ၿပီး၊ ၿဗိတိသၽွတို႔ ၏ ေငြဒဂၤါမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းလာေစသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသၽွသည္ တ႐ုတ္ျပည္ဘိန္းသုံးစြဲမွုကို အားေပးျခင္းျဖင့္၊ ၎၏ကုန္သြယ္ေရး ခ်ိန္ခြင္လၽွာညီမၽွေစရန္အတြက္ ၿဗိတိသၽွထိန္းခ်ဳပ္မွု ေအာက္တြင္ရွိေသာ အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ဘိန္းမ်ား တင္သြင္းျဖန႔္ေဝခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ဘုရင္သည္ ျပည္တြင္း၌ ဘိန္းမ်ားစီးဝင္ေနမွုကို ရပ္တန႔္ရန္အတြက္၊ ဘိန္းအေျမာက္အမ်ားကို ဖမ္းဆီးသိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္ ၊ ဘိန္းစစ္ပြဲမ်ား ၁၈၃၉ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ၁၈၅၈တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး၊ ထိုစစ္ပြဲတြင္ ၿဗိတိသၽွမွ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ အင္အားသုံး၍ တစ္တိုင္းျပည္လုံးသို႔ ဘိန္းမ်ားကို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေစခဲ့သည္။ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ ဘိန္းသုံးစြဲမွုသည္ ျပည္တြင္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မွုက်ယ္ျပန႔္တိုးတက္လာျခင္းအတူ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၀၅တြင္ ပုံမွန္ဘိန္းသုံးစြဲသူမ်ားသည္ အမ်ိဳး သားလူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္သည္အထိ ရွိလာခဲ့သည္။ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ သို႔မဟုတ္ စြဲလမ္းမွုေၾကာင့္ ဘိန္းသုံးစြဲျခင္းသည္ ဆယ့္ကိုးရာစုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းအေရာက္တြင္ အနည္းအက်ဥ္းမၽွေလာက္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးထြက္ေစေသာ စာေပတစ္ခုမွ မွတ္သားထားရွိခဲ့သည္မွာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဘိန္းကို ခ်ီးမႊမ္းခန္းဖြင့္ထားသည္။

လက္ရွိဘိန္းအေျခအေန

ဘိန္း၏ ကမၻာႏွင့္ အဝန္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ တ႐ုတ္အေျခခ်လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုရွိ ဘိန္းခန္းမ်ား၏ သိကၡာမဲ့အမွတ္အသားႏွင့္အတူ စတင္လာခဲ့ၿပီး၊ ၁၈၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားအဆင့္မွ ၁၉၀၉ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘိန္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရသည္အထိ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ သည္။ ဤကာလအတြင္း စာေပတြင္ ဘိန္း၏႐ုပ္ပုံလႊာသည္ ညစ္ေပစုတ္ျပတ္ျခင္းႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွဘိန္းကုန္သြယ္မွုကို တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မွုမွ မသမာေသာနည္းမ်ား ျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ေနရာလုယူခဲ့ၿပီးေနာက္သန႔္စင္ၿပီးေမာ္ဖင္းႏွင့္ဟီးရိုးအင္းတို႔သည္

ေဆးထိုးရန္အတြက္က်ယ္ျပန႔္စြာရရွိလာေစခဲ့ၿပီးဘိန္းပါသည့္မူပိုင္ေဆးမ်ားသည္လူအမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း ၏အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဘိန္းကို ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပိတ္ပင္တားျမစ ္ခဲ့ၾကၿပီး တရားမဝင္ စိတ္အပန္းေျပစရာမူးယစ္ေဆးအတြက္ ေဘြေဆာ္ဦးပစၥည္းအျဖစ္ဘိန္းထုတ္လုပ္မွု၏ေခတ္သစ္ပုံစံသို႔မဟုတ္ တရားဝင္ေဆးစာျဖင့္သာသုံးရမည့္ေဆးမ်ားဟု တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရျခင္း မ်ားအထိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တရားမဝင္ဘိန္းထုတ္လုပ္မွု လႊမ္းမိုးထားသည့္ အာဖဂန္နစၥတန္နိုင္ငံသည္ ၂၀ဝဝ ခုႏွစ္တြင္ တာလီဘန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္မွုကို ပိတ္ပင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္တြင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္ တာလီဘန္ က်ဆုံးခ်ိန္ကတည္းက ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအေပၚတြင္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွု တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးျမႇင့္လာခဲ့ သည္။၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလုံး၏ဘိန္းထုတ္လုပ္မွုသည္ မက္ထရစ္တန္ ၆၆၁၀ ျဖင့္ ၁၉၀၆ခုႏွစ္ ထုတ္လုပ္မွု၏ငါးပုံတစ္ ပုံနီးပါးမၽွရွိသည္။ တရားမဝင္သုံးစြဲမွုအတြက္ ဘိန္းကို ရံဖန္ရံခါ ဟီးရိုးအင္းအျဖစ္သို႔ ေၾဟင္းလဲပစ္သည္။ ဟီးရိုး အင္းသည္ ဝန္က်ဥ္းၿပီး ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ရန္ လြယ္ကူေစသည္။ ဟီးရိုးအင္း၏အစြမ္းထက္မွုကို ထပ္ဆင့္ပြားေစျခင္းျဖင့္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ေမာ္ဖင္းသတၱိႏွစ္ဆရွိသည္အထိ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ဟီးရိုးအင္းကို ေသြးေၾကာသြင္းျခင္း ၊ ႏွာေခါင္းအစက္ခ်ျခင္း ႏွင့္ အေငြ႕ပ်ံေစျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း သုံးစြဲနိုင္သည္။

Comments