ဘီစီ

ဘီစီ (B.C )ဆိုသည္မွာ ဥေရာပ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ႏွစ္ေရတြက္ပံုျဖစ္သည္။
ဘီစီ ဟူသည္မွာ B= Before,C=Christ ျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ ခရစ္ေတာ္သာႆနာ မစတင္မီ ဟု ျဖစ္သည္။ ဘီစီကိုေရတြက္ရာတြင္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ားကို ေနာက္ျပန္ေရတြက္ရသည္။ (ဥပမာ-၁၀၀,၉၉,၉၈,၉၇)
Comments