ဦးစန္းယု

ဦးစန္းယုသည္ ဦးေနဝင္း မွ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ကို လႊဲအပ္ေပးသျဖင့္ ၁၉၈၁-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၉-ရက္ေန႔မွ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅-ရက္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
Comments