အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ(၂၀၁၀)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ‎ (နအဖ) မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ‘ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပုံ’ပါ အဆင့္ ၇ ဆင့္တြင္ ပဥၥမေျမာက္ ေျခလမ္းျဖစ္သည္။  ဆ႒မႏွင့္ သတၱမ အဆင့္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရသူ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ေခတ္မွီတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၀ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွစကာ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ အခ်ပ္ပိုအျဖစ္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ပထမဦးဆုံး ‘ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ’ ကို ၂၀၁၀ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ အနည္းဆုံး ၅ ဦးကို နအဖမွ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပး နိုင္သည္ဟု ေရးသား ပါရွိသည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အသက္ (၅၀) ျပည့္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ နအဖက ယူဆသူျဖစ္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

နအဖအစိုးရသည္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇ ဦးပါရွိၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိုးကို ခန႔္အပ္လိုက္သည္။

၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ‘နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ’တြင္ ပါတီထူေထာင္လိုသူ၊ သို႔မဟုတ္ ပါတီဝင္ ျဖစ္လိုသူမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ မျဖစ္ေစရဟု ျပဌာန္း ထားသည့္အျပင္၊ ပစ္ဒဏ္ကို အယူခံေနဆဲ ျဖစ္သူလည္း မျဖစ္ရဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ကိုးကား

  1.  Myanmar leader says 2010 election plans on course. Kuwait Times. November 30, 2008.
  2.  Myanmar Top Leader Advises People To Make Correct Choice With Upcoming Election. Bernama. 4 January 2010.
  3. Kipgen, Nehginpao (29 December 2009). "Reconciliation Myanmar Needs", Korea Times. 
  4. လာမည့္ နိုဝင္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္။ (ဧရာဝတီ)
  5. နအဖ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ (ေခတ္ၿပိဳင္)
  6. ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ တရားမမၽွတဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ (ဧရာဝတီ)
  7. နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒထုတ္ (ဘီဘီစီ)
Comments