အေ၀းႀကည္႔မွန္ေျပာင္း

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္း တယ္လီစကုပ္ကို တီထြင္ႏို္င္ရန္အတြက္ ေရွးဦးစြာ အၾကံရခဲ့သူမွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ေတြးေခၚပညာရွင္ႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္ ေရာ္ဂ်ာေဘကြန္ (Roger Bacon) (၁၂၁၄-၁၂၉၄) ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ္ဂ်ာေဘကြန္သည္ ၁၂၆၀-ခန္႔တြင္ Opus Majus အမည္ရွိ က်မ္းတေစာင္ကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ထုိက်မ္းတြင္ ေဘကြန္က မွန္ဘီလူးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အေ၀းတြင္ရွိေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မ်က္မွန္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာ္ဂ်ာေဘကြန္သည္ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

အေ၀းၾကည့္ မွန္ေျပာင္းကို အမွန္တကယ္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သူမွာ ေဟာ္လန္ႏို္င္ငံသား ဟန္းစ္လစ္ပါေရွး (Hans Lippershey) ျဖစ္ပါသည္။ ၁၆၀၈-ခုႏွစ္တြင္ လစ္ပါေရွးသည္ မွန္ဘီလူးခံုးတခုႏွင့္ မွန္ဘီလူးခြက္ တခုကို အသံုးျပဳျပီး အေ၀းၾကည့္မွန္ဘီလူးတခုကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏တီထြင္မႈမွာ အာကာသ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ စစ္တိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဥေရာပတိုက္၌ မွန္ေသြးျခင္းပညာ ေကာင္းစြာပ်ံ႔ႏွံ႔ေနျပီ ျဖစ္ရကား လစ္ပါေရွး၏ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းမွာ ခဏတာအတြင္း ဥေရာပတိုက္အတြင္း ပ်ံ႔ႏွံ႔သႊြားခဲ့ပါသည္။

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို အာကာသသုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သူမွာ ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ဂယ္လီလီယို (Galileo Galilei) (၁၅၆၄-၁၆၄၂) ျဖစ္ပါသည္။ ဂယ္လီလီယိုသည္ ၁၆၀၉-ခုႏွစ္တြင္ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ၌ တယ္လီစကုပ္ေခၚ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္း ေပၚေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစကားၾကားသိပါသည္။ ပါရမီရွင္ ဂယ္လီလီယိုသည္ ထိုအေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို မေတြ႔ျမင္ဘူးဘဲ သူကိုယ္တိုင္ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းတလက္ကို တီထြင္လိုက္ပါသည္။ သူတီထြင္ေသာ အေ၀းၾကည့္ မွန္ေျပာင္းမွာ လစ္ပါေရွး၏မွန္ေျပာင္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနပါသည္။

ဂယ္လီလီယိုသည္ သူတီထြင္ေသာ တယ္လီစကုပ္ျဖင့္ ညအခါမ်ားတြင္ ေကာင္းကင္ကိုၾကည့္ရႈေလ့လာ ေနခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေလ့လာရင္း ဂယ္လီလီယိုသည္ နကၡတၱေဗဒအတြက္ အေရးပါေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဂယ္လီလီယိုသည္ သူ၏မွန္ေျပာင္းကို အသံုးျပဳျပီး လ၏မ်က္ႏွာျပင္သည္ ညီညာပ်ံ႔ပ်ဴးမႈမရွိဘဲ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေၾကာင္း၊ နဂါးေငြ႔တန္းဂလက္ဆီဆိုသည္မွာ ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနတြင္အကြက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ဂ်ဴပီတာေခၚ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္တြင္ ျဂိဳဟ္ရံ လ ၄-စင္းရွိေၾကာင္း (အမွန္မွာ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္တြင္ ျဂိဳဟ္ရံ လ ၆၃-စင္း ရွိပါသည္။ ဂယ္လီလီယို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ သည္မွာ အႀကီးဆံုးျဂိဳဟ္ရံ လ ေလးစင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ကို ဂယ္လီလီယိုအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဂယ္လီလီယို လမ်ား Galilean moons ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚေနၾကပါသည္။) ျဂိဳဟ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္မရွိဘဲ ေန၏အလင္းကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သျဖင့္ လင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အထင္ရွားဆံုးမွာ သူ႔ေရွ႔က ေကာ္ပါးနီးကပ္စ္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ေနကို ဗဟိုျပဳျပီး အျခားျဂိဳဟ္မ်ားက လွည့္ပတ္ ေနၾကသည္ဆိုေသာ ေနဗဟိုျပဳအယူအဆကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ အယူသည္းမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ တရားရံုးက ဂယ္လီလီယိုအား သမၼာက်မ္းစာပါ အခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ခံုရံုးတင္တရားစြဲဆို ခံခဲ့ရပါသည္။

၁၆၆၃-ခုႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္လူမ်ိဳး နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ ဂ်ိမ္းစ္ဂယ္ရီဂိုရီက မွန္ဘီလူးပံုစံ အသစ္တမ်ိဳးကို တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏မွန္ဘီလူးမွာ ဂယ္လီလီယိုကဲ့သို႔ အလင္းယိုင္ျခင္းကို အေျခခံထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အလင္းျပန္ျခင္းသေဘာကို အေျခခံထားပါသည္။ ဂယ္လီလီယို၏ မွန္ေျပာင္းကို အလင္းယိုင္မွန္ေျပာင္းအမ်ိဳးအစား (refractor) ဟုေခၚဆိုျပီး ဂယ္ရီဂိုရီမွန္ေျပာင္းကို အလင္းျပန္မွန္ေျပာင္း အမ်ိဳးအစား (reflector) ဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။

၁၆၈၈-ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး နယူတန္က ဂယ္ရီဂိုရီ၏ အလင္းျပန္တယ္လီစကုပ္ကို အေျခခံ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းျပန္မွန္ဘီလူးမ်ားကို တီထြင္လိုက္ပါသည္။ ဂယ္လီလီယို၏ တယ္လီစကုပ္မွာ အဆ ၂၀-ခန္႔သာ ခ်ဲ႔ႏိုင္ေသာ္လည္း နယူတန္၏ တယ္လီစကုပ္မွာ အဆ ၁၀၀-နီးပါး ခ်ဲ႔ထြင္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

၁၈၀၀-ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ အိုင္းရင္းလူမ်ိဳး နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ ၀ီလ်ံပါဆင္က အေပါက္၀အခ်င္း ၇၂-လက္မ ရွိေသာ တယ္လီစကုပ္ကို စတင္တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တယ္လီစကုပ္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စူပါတယ္လီစကုပ္မ်ား၏ အစပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါဆင္၏ တယ္လီစကုပ္မွာ ၁၉၁၇-အထိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး တယ္လီစကုပ္အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၁၇-ခုႏွစ္တြင္ ၀ီလဆင္ေတာင္ကုန္းေပၚ၌ အေပါက္၀ အခ်င္းလက္မ ၁၁-ရွိေသာ ဟြတ္ကာတယ္လီစကုပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ အလြန္ကြာေ၀းေသာ နဂါးေငြ႔တန္း ဂလက္ဆီမ်ားအတြင္းရွိ လွည့္လည္ေနေသာၾကယ္မ်ားကို လွမ္းၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အင္အား ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္။ ဤတယ္လီစကုပ္ေၾကာင့္ စၾက၀ဠာႀကီးတြင္ နဂါးေငြတန္းဂလက္ဆီမ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိလာရပါသည္။

၁၉၄၈ တြင္ ေဟလီတယ္လီစကုပ္  ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ၄င္းမွန္ေျပာင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပါလိုမာေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၈-ခုတြင္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ေဟလီမွန္ေျပာင္းသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးအေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀-ခန္႔ တည္ရွိခဲ့ပါသည္။ မွန္ေျပာင္းႀကီးတခုလံုး၏ အေလးခ်ိန္မွာ မက္ထရစ္တန္ ၄၈၀-ျဖစ္ျပီး မွန္ဘီလူးအေပါက္၀ အက်ယ္မွာ လက္မ ၂၀၀-ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ဘီလူးမွန္တခုတည္း၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၁၃-တန္ ေလးပါသည္။ အဆိုပါ မွန္ဘီလူးႀကီးကို အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းအျဖစ္သာမက ဓာတ္ပံုရိုက္ယူရန္အတြက္၄င္း၊ အလြန္ေ၀းကြာေသာ ၾကယ္တာရာမ်ားက ထုတ္လႊတ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းမ်ားကို ဖမ္းယူရန္အတြက္၄င္း၊ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤမွန္ေျပာင္းႀကီးကို အသံုးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနထို္င္ရာ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ ေဘးသို႔ တျဖည္းျဖည္း ပ်ံ႔ကားေနေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြာဆာေခၚ အလင္းလႊတ္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ အႀကီးဆံုးအေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အရီးဇိုနားျပည္နယ္ ဂေရဟမ္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တယ္လီစကုပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘိုင္ႏိုကူလာေခၚ ႏွစ္လံုးျပဴတယ္လီစကုပ္ႀကီး ျဖစ္ျပီး မွန္ဘီလူးအေပါက္၀အခ်င္းမွာ ၁၁.၈ -မီတာရွိပါသည္။ ၄င္းကို ၂၀၀၇-ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

ကိုးကား

သန္းမင္းထြဋ္
(မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၁၀-ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
Comments