အင္တာနက္

အင္တာနက္(Internet )ဆိုတာကေတာ့ International Network ရဲ႕အတိုေကာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ ဆိုတာကေတာ့ ကမာၻအႏံွမွာရိွတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္မ်ား(Computer Networks) ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး data ေတြကို Internet Protocol အသံုးျပဳျပီး Packet Switching ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းပို႕ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလြယ္ဆံုး မွတ္သားျခင္းကေတာ့ ကမာၻအႏံွ႕က ကြန္ပ်ဴတာ မ်ား အျခင္းျခင္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳျခင္းပါပဲ။ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုကေန တစ္ခုကို လိုအပ္တဲ့ data ေတြ file ေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လို႕ရျခင္းပါပဲ။ အင္တာနက္ ဆိုတာကေတာ့ "network of networks" ပါ။ Interent Network ထဲမွာ သန္းခ်ီေသာ ျပည္တြင္း ၊ ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ အစိုးရ networks မ်ားဟာ information ႏွင့္ services မ်ားကို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ဳိးေတြလဲဆိုေတာ့ electronic mail , Online Chat , File transfer ႏွင့္ web pages မ်ားအျပင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ World Wide Web resource မ်ားရိွပါတယ္။


အင္တာနက္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား လွည့္ပတ္သြားလာေနပုံကို ပုံေဖာ္ထားျခင္း
အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ စံသတ္မွတ္ထားေသာ Internet Protocol Suite(TCP/IP) မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္မ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သည္ ကြန္ရက္ကို ကြန္ရက္ျဖင့္ ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္ထားမွုျဖစ္သည္။
အင္တာနက္တြင္ ပုဂၢလိက၊ ျပည္သူ၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အစိုးရဆိုင္ရာ ကြန္ရက္သန္းေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန႔္သည္။ ယင္းကြန္ရက္မ်ားကို ေၾကးနီဝိုင္ယာႀကိဳးမ်ား၊ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္(Fiber-optic) ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား၊ ဝါယာလက္ခ်ိတ္ဆက္မွုမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာမ်ားသုံး၍ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
အင္တာနက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ [[အီးေမးလ္]](electronic mail)၊အြန္လိုင္းခ်က္တင္(online chatting) ၊ ဖိုင္ေရႊ႕ ​ေျပာင္းျခင္း(file transfer) ႏွင့္ ဖိုင္မၽွေဝျခင္း(file sharing)၊ အြန္လိုင္းဂိမ္းကစားျခင္း(online gaming) ႏွင့္ ဟိုက္ပါတက္စ္(Hypertext) စာရြက္စာတမ္း ႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရရွိနိုင္သည္။

အင္တာနက္သမိုင္း


၁၉၅၅- ခုနွစ္ေလာက္မွာ အင္အားၾကီးနုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔အေမရိကန္နွင္႔ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ စတဲ႕နိုင္ငံေတြဟာ အာကာကိုိုစုိးမိုးရန္အတြက္အထူးၾကိဳးစားလာခဲ႕ၾကပါတယ္။၁၉၅၇-ခုႏွစ္အေရာက္မွာ
ေတာ႕ ဆိုဗီယက္က ကမာၻျဂိဳလ္ပတ္လမ္းမွာ"စပြန္နစ္" ဆိုတဲ႕ ျဂိဳလ္တုကိုေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စိုးရိမ္မွဳႏွင္႕ အေမရိကန္ကလည္ APPANet(Advanced
ResearchProjectsAgeney)အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီးနည္းပညာသစ္မ်ားရွာေဖြေရး၊အာကာသဖြံ႔ျဖိဳးတိုတက္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးနွင္႔
စစ္ေရးအစီအမံမ်ားကို ၾကိဳးစားအေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးစတဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုခ်မွတ္ခဲ႕ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက
တစ္ဦးခ်င္းအသံုးျပဳနုိုင္တဲ႕"ကြန္ပ်ဴတာ"ဆုိတာေတာ္အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာနိုင္မယ္လို႕ထင္ရတဲ႕အိမ္မက္မွွ်သာ
ရွိပါေသးတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္ဆက္မွဳ နည္းပညာရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးမိ်ဳးေလ႕လာစမ္းသပ္ရင္း ၁၉၆၉-ခုနွစ္မွာေတာ႕
တကၠသိုလ္ၾကီးေလးခုမွကြန္ပ်ဴတာစက္ေလးလးံုကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင္႕ APPANet အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္နုိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာတာေတြသိပၸံပညာရွင္ Ray Tomlinson ကအီလတ္ထရြန္းနစ္ေမလ္စနစ္ကို
ခ်ိတ္ဆက္ျပသခဲ႔ပါတယ္။သူဟာ e-mailအသံုးျပဳတဲ႔အခါမွာေတာ႔e-mailသေကၤတေလးကို@(at)လို႕သတ္မွတ္ခဲ႕
တယ္။
ပထမဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ အခန္းတစ္ခုတည္းမွာခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း LAM(Local Area Network)ျဖင္႕စတင္
ခဲ႔ျပီးတစ္ခန္းနွင္တစ္ခန္း၊တစ္ျမိဳ႕နွင္႔တစ္ျမိဳ႕၊တစ္နိုင္ငံနွင္႕တစ္နိုင္ငံစတဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မွဳေတြကို စမ္းသပါေအာင္ျမင္ခဲ႔
ၾကပါတယ္။Localအဆင္႕မွGlobalအဆင္႕ထိေအာင္(Internationnal Network)ခ်ိတ္ဆက္ရင္း အင္တာနက္ဟာ
က်ယ္ျပန္႕လာခဲ႔ၾကပါတယ္။ပထမဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမွဳနယ္ပယ္ျဖစ္တဲ႔(.com)
ဆိုတဲ႔နယ္ပယ္(domain)ကိုစတင္ျပီး မွတ္ပံုတင္ျပီးခဲ႔ပါတယ္။
၁၉၈၁-ခုနွစ္မွာေတာ႕IBMကုမၼဏီက ပထမဆံုးေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းသံုးကြန္ပ်ဴတာကို ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
၁၉၈၆-ခုနွစ္မွာ တပ္ဆက္ခ်ိတ္ဆပ္သူ ၅,၀၀၀ ၁၉၈၇-ခုနွစ္မွာခ်တ္ဆက္သူ၁၀,၀၀၀ ရွိလာခဲ႔ပါတယ္။၁၉၈၉-
ခုနွစ္မွာေတာ႕အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္သူတစ္သိန္းျဖစ္လာခဲ႕ပါတယ္။အင္တာနက္ေပၚမွာမိမိလုပ္ငန္နွင္႕ပတ္
သက္မွဳ(website)ေတြကိုသြားေရာက္ယူေဆာင္ေပးတဲBrowser ေတြေပၚေပါက္လာပါတယ္။ပထမဆံုးBrowers
ကေတာ႕Netscape ျဖစ္ျပီး ၄င္းကို Jim Clarkႏွင္႕ Marc Adreesenတို႔ကျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။wesiteေတြမေရ
တြက္နိုင္ေအာင္မ်ားျပာလာတဲ႕အတြက္လည္ Search engine ေတြကိ္ုထပ္ျပီးေပးေပါက္လာၾကပါတယ္။
ၵ"yahoo"Search engine စတင္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသာ David Filo ႏွင္႕ JerryYanတို႕ကတီထြင္ခဲ႔ပါတယ္။
၁၉၉၁-ခုႏွစ္မွာေတာ႕စာသားတစ္ေနရာကို နွိပ္လိုက္တာနဲ႔ေနာက္ထပ္ စာကိုေျပာင္းလဲေဖာ္ျပေပးတဲ
Gopherpစနစ္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
၁၉၉၆-ခုနွစ္မွာေတာ႕၄၅သန္းမွ်ေသာကမာၻသူကမာၻသားေတြဟာ အင္တာနက္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
အသံုးျပဳေနၾကပါျပီး။အင္တာနက္ခ်တ္အသံုးျပဳသူမ်ားလာတဲအေလ်ာကိGoogle,Msn,Altavistsစတဲ႕
Search Engineေတြလည္းေပၚေပါက္လာပါတယ္။၂၀၀၀-ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႕
အင္တာနက္ကို တစ္ကမာၻလံုး
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသံုးျပဳလာခဲ႕ပါတယ္။မိမိသိလိုတဲ႔အေၾကာင္းအရာ ဘာကိုမဆို ကြန္ပ်ဴတာေရွ.မွာတင္
တစ္ထုိင္တည္းသိရွိနုိင္ပါျပီး။ကမာၻၾကီးရဲ႕ ဘယ္နာမွားဘဲေရာက္ေနေ၇ာကေန ဘယ္သူေတြနဲ႕ဘယ္ေလာက္ပဲ
ေ၀းေနေ၀းေနအခုကြ်န္ေတာ္အတြက္ေတာ႕ နီးနီးေလးပါပဲ။ကမာၻၾကီးဟာဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနတယ္
ဆိုတာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြကေတာ႕သိေနၾကပါတယ္။

အင္တာနက္ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္

အင္တာနက္သည္ အလုပ္ခ္ငင္ႏင့္ ေနရာေဒသတို႕အေပၚတြင္ မ်ားစြာေၿပာင္းလဲအဆင္ေၿပေစသည္။ အထူးသၿဖင့္ ကြန္ရက္ ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုၿမန္ဆန္လာၿပီး ၀က္ဘ္အသုံးခ်ျခင္း (Web Application) မ်ားပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ.လာေသာအခ်ိန္္ၿဖစ္သည္။

Comments