ေအးကို

ဦးေအးကိုသည္ ဦးစိန္လြင္ေနာက္ တက္လာေသာ ျမန္မာႏိူင္ငံ သမၼတျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂-ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၉-ရက္ထိ တစ္ပတ္သာ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုက္ရသူ ျဖစ္သည္။
Comments