ေအာင္ရင္(အဆိုေတာ္)


ေအာင္ရင္(အဆိုေတာ္)
ေအာင္ရင္ ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ေမြးဖြါးခဲ႔ျပီး အဖ ဦးဟန္ရင္ ႏွင္႔ အမိ ေဒၚ ခင္ျမိဳင္ တို႔၏ သားသံုးေယာက္အနက္ အငယ္ဆံုးသားလည္း ျဖစ္သည္။၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္း ႏွင္႔ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းကာလမ်ားသည္ သူ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုးကာလမ်ား
ျဖစ္ခဲ႔ျပီး ေပါ. သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို သီဆိုခဲ႔သူလည္းျဖစ္သည္။သူသည္ အထက(၁) ဒဂံုတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။
၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ပထမဆံုး သီခ်င္း အယ္လဘမ္ ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျပီး ေအာင္ျမင္မွဳမရရွိခဲ႔ပါ။၁၉၈၅ တြင္ မိုးသင္ဇာျမင္႔ ႏွင္႔ လက္ထက္ခဲ႔ျပီး ၁၉၈၈ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ မင္းမရွိတဲ႔ေနာက္ သီခ်င္း အယ္လဘမ္ ႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မွဳ ရရွိ
ခဲ႔သူလည္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ရင္ ၏ သားျဖစ္သူ မိုးေအာင္ရင္ မွာေအာင္ျမင္ေက်ာ္ႀကားေသာမင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
ေအာင္ရင္သည္ သီခ်င္းေခြေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္ သီဆိုခဲ႔သူလည္းျဖစ္သည္။.
Comments