အာရွတိုက္

အာရွတိုက္သည္ ကမာၻေပၚရွိ တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ အႀကီးဆုံးနွင့္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံးျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္ကို အာဖရိကယူေရး‌ရွား၏ ကုန္းေျမအစိတ္အပိုင္းဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ စူးအက္တူးေျမာင္း၏ အေရွ႕ဘက္၊ ယူရယ္ေတာင္တန္းမ်ား၏ အေရွ႕ဘက္၊ ေကာ့ေကးဆပ္ေတာင္တန္းကက္စပီယန္ပင္လယ္နွင့္ ပင္လယ္နက္တို႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ အာရွတိုက္သည္ ကမာၻ႕မ်က္နွာျပင္၏ ၈.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႕မဟုတ္ ကမာၻ႕ကုန္းေျမ ဧရိယာ၏ ၂၉.၇ ရာခိုင္နွုန္းကို လႊမ္းျခံဳထားသည္။ ကမာၻ႕ လူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုင္နွုန္းသည္ အာရွတိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

အာရွတိုက္သည္ ကမာၻေပၚရွိ တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ အႀကီးဆုံး (ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၁၇,၁၃၉,၀၀၀ ခန္႔ - စတုရန္းကီလိုမီတာ ၄၄,၃၉၀,၀၀၀ ခန္႔) နွင့္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး (သန္းေပါင္း ၃၃၀၀ ခန္႔)ျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္သည္ ကမာၻ႕မ်က္နွာျပင္၏ ၈.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႕မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုန္းေျမ ဧရိယာ၏ ၂၉.၇ ရာခိုင္နွုန္းကို လႊမ္းျခံဳထားသည္။ ကမာၻ ့လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ငါးပံုသံုးပံုခန္ ့(၆၀% ခန္ ့) သည္ အာရွတိုက္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည္။


နယ္နမိတ္ ဆက္စပ္မႈ

အာရွ၏ (ပထဝီ အေနအထားအရ ယူေရးစီယမ္ ဥေရာပ - အာရွ၏ ကၽြန္းဆြယ္ဟု ေခၚဆိုနိုင္ေသာ) ဥေရာပနွင္ ့ ထိစပ္ေနေသာအပိုင္းသည္ ယူရယ္ေတာင္တန္းမ်ား၊ ယူရယ္ျမစ္၊ ကက္စပီယံပင္လယ္၊ ေကာ့ေကးဆပ္ပင္လယ္၊ ပင္လယ္နက္၊ အီဂ်ီယမ္ပင္လယ္၊ ေဘာ့(စ္)ေပါရပ္(စ္)ေဒသ နွင္ ့ဒါဒင္နယ္လီ ေရလက္ၾကားတေလွ်ာက္ ျဖစ္သည္။ အာရွ၏ အာဖရိကနွင့္ ထိစပ္မႈသည္ ေျမထဲပင္လယ္နွင့္ ပင္လယ္နီကို ဆက္သြယ္ေပးေသာ စူးအက္တူးေျမာင္းသာလွ်င္ ျခားသည္။ အာရွ၏အေရွ႕ေျမာက္ အစြန္တြင္ရွိေသာ ဆိုက္ေဘးရီးယားဆိုလွ်င္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္နွင့္ ဘာရင္းေရလက္ၾကားသာ ျခားသည္။ အာရွတိုက္၏ ေတာင္ဘက္နယ္နမိတ္မွာ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ ့၊ အာေရဗီယမ္ပင္လယ္ နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္-အေရွ႕ဘက္တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္၊ ပင္လယ္၀ါ၊ ဂ်ပန္ပင္လယ္၊ ေအာ့ခို ့(စ္ထ္)ပင္လယ္နွင့္ ဘာရင္း ပင္လယ္- ေျမာက္ဘက္နယ္နမိတ္မွာ အာတိတ္သမုဒၵရာ တို ့ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္နွင့္ ပထဝီအေနအထား

          အာရွတိုက္၏ေျမပံု

ဘူမိေဗဒရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ အာရွတိုက္သည္ သက္တမ္းရင့္ ေျမထုမ်ားျဖင့္ ဖဲြ ့စည္းထားသည္။ ေတာင္ဘက္ပိုင္းမွ အာေရဘီယမ္နွင့္ အိႏၵိယကၽြန္းဆြယ္ နွင့္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွ ဆိုက္ေဘးရီးယား ကုန္းျမင့္မ်ားသည္ အာရွအလယ္ပိုင္းမွ တြန္ ့လိပ္ေနေသာ ကုန္းတန္းမ်ား ခင္တန္းမ်ားကို ကာရံလွ်က္ရွိသည္။ အာရွတိုက္၏ အေနာက္အလယ္ပိုင္းနွင့္ ဆိိုက္ေဘးရီးယား ေဒသအမ်ားစုကုိ ေျမာက္ဘက္ေျမနိမ့္ေဒသ၊ က်ယ္၀န္းလွေသာ တရုတ္ျပည္ တိဘက္ေဒသကို (ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ ေပ ၁၅၀၀၀ / မီတာ ၄၅၇၀ ) အလယ္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသ၊ ယင္းကို ကမာၻ ့ အႀကီးဆံုးေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဟိမ၀ႏာၱ၊ ခါရာကိုရမ္၊ ခြန္လြန္၊ သီယမ္ရွန္း နွင့္ ဟိႏၵဴကြတ္(ရွ္) တို ့က၀န္းရံထားသည္။ ေတာင္ပိုင္း အိႏၵိယနွင့္ အာေရဘီယမ္ ကၽြန္းဆြယ္မွ ေတာင္ေၾကာမ်ားသည္ ဂန္းဂ်ပ္(စ္)နွင့္ တိဂရစ္-ယူဖေရးတီး(စ္) လြင္ျပင္မ်ားအထိ သြယ္တန္းမိသည္။ အာရွအေရွ့ပိုင္း ေျမနိမ့္ေဒသ -တရုတ္ျပည္- တြင္လည္း ေတာင္ကုန္းမ်ားက အလယ္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ဇံုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေပးထားသည္။ နီေပါနိုင္ငံမွ ကမာၻ ့အျမင့္ဆံုး ဧ၀ရတ္ေတာင္ထြတ္ (ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ ေပ ၂၉၀၃၅/ မီတာ ၈၈၅၀) နွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံမွ ကမာၻ ့အနိမ့္ဆံုး ပင္လယ္ေသ (ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ေအာက္ ေပ ၁၃၁၂/ မီတာ ၄၀၀) တို ့သည္ အာရွတိုက္တြင္ပင္ ရွိသည္။ မိခင္ေျမထုမွ တိုးခ်ဲ ့ထြက္လာေသာ ကၽြန္းဆြယ္မ်ားသည္ သမုဒၵရာမ်ားကို ပင္လယ္မ်ား၊ ပင္လယ္ေအာ္မ်ားအျဖစ္ ကြဲသြားေစကုန္ သည္။ ၎တို ့ကို ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အာရွ၏ကၽြန္းစုမ်ားက ၀န္းရံလွ်က္ရွိသည္။ အာရွ၏ ကမာၻ ့အရွည္ဆံုး စာရင္း၀င္ ျမစ္မ်ားသည္ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ျမစ္ျဖားခံ၍ ေျမနိမ့္ပိုင္းသို ့စီးဆင္းသြားၾကသည္။ ထိုျမစ္မ်ားမွာ ဆိုက္ေဘးရီးယားမွ ေအာ့(ဘ္)အားတိ(ရွ္)၊ ယန္နီဆဲ-အာဂါနာ နွင့္ လီနာ၊ အေရွ့နွင့္ ေရွ့ေတာင္အာရွမွ အမ္ေမာ္-အာဂန္၊ ဟြမ္ဟီး၊ က်န္ဇီ၊ မဲေခါင္၊ သံလြင္နွင့္ ဧရာ၀တီ၊ ေတာင္နွင့္ အေနာက္ေတာင္အာရွမွ ဂန္းဂ်ပ္(စ္)-ျဗဟၼာပူထရာ၊ အင္ဒူး(စ္) နွင့္ တိဂရစ္-ယူဖေရးတီး(စ္)၊ အာရွအလယ္ပိုင္းမွ အမူဒါယာ၊ ဆီးဒါယာ၊ အီလီနွင့္ တာရင္း-၎ျမစ္မ်ားမွေရသည္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေရကန္မ်ားတြင္ ရပ္တန္ ့ျခင္း (သို ့) သဲကႏာၱရေျမထဲသို ့ စိမ့္၀င္သြားၾကသည္။ ေအရယ္ပင္လယ္၊ ေဘကာေရကန္ နွင့္ ဘာကတ္(ရွ္)ေရကန္ တို ့သည္ ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးစာရင္း၀င္ ကန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။အာရွတိုက္၏ ရာသီဥတုမွာ အပူျပင္းဆံုး သဲကႏာၱရမွ ေအးခဲေနေသာ ေရခဲျပင္၊ မုတ္သံုမိုးေၾကာင့္ အျမဲစိုစြတ္ေသာ ေဒသမ်ားမွ အျမဲေျခာက္ေသြ ့ေနေသာေဒသမ်ားထိ ရာသီဥတုမ်ိဳးစံု ေတြ ့နိုင္သည္။

အာရွတိုက္ကို သိသာထင္ရွားလွေသာ ယဥ္ေက်းမႉ၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး နွင့္ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္း ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို အေျခခံ၍ အပိုင္းေျခာက္ပိုင္း ခြဲျခားထားသည္။ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း(အီရန္၊ အာရွမိုင္းနာမွ တူရကီ၊အာေရးဘီးယားကၽြန္းဆြယ္၊ နွင့္ ေျမဆီေကာင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလြယ္ကူေသာ နိုင္ငံမ်ား) ၏ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ ေျခာက္ေသြ ့ေသာ ရာသီဥတုနွင့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေရနံလုပ္ငန္းနွင့္ လြမ္းမိုးထားေသာ အစၥလာမ္သာတို ့ျဖစ္သည္။ အာရွေတာင္ပိုင္း (အာဖဂန္နစၥတန္နွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွ ေဒသအမ်ားစု) ကို ႀကီးမားေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားက က်န္အာရွအပိုင္းမ်ားနွင့္ မတူေအာင္ခြဲျခားေပးထားသည္။ အေရ့ွေတာင္ပိုင္း(အေရွ့ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္မ်ားနွင့္ မေလးကၽြန္းစုမ်ား)၏ ၀ိေသသမ်ားမွာ မုတ္သုန္ရာသီဥတု၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရာေနွာေနေသာ တရုတ္နွင့္ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႉမ်ား၊ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လူမ်ိဳးးစုမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားနွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႉမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေရွ့ပိုင္း(တရုတ္၊ မြန္ဂိုလီီးယား၊ ကိုရီးယား နင့္ ထိုင္၀မ္နွင့္ဂ်ပန္ ကၽြန္းမ်ား)သည္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ အလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ရွိၿပီး ၎ေဒသမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႉမွာ ဟြမ္ဟီးနွင့္ က်န္ဇီျမစ္ကမ္းေဘး လူေနမႉပံုစံက ႀကီးစြာလႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤအေရွ့ပိုင္းသည္ အာရွတိုက္၏ စက္မႉအထြန္းကားဆံုးေဒသျဖစ္သည္။ ဆိုက္ေဘးရီးယားနွင့္ ရုရွအေရွ့ဖ်ားပိုင္း ေဒသမ်ားကိုေတာ့(Russian asia) ရုရွ-အာရွအပိုင္းဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အာရွအလယ္ပိုင္း(ယခင္ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ၿပိဳကြဲထြက္လာေသာ-ရုရွအလယ္ပိုင္း-နိုင္ငံစု)မွာ ကႏာၱရဆန္ဆန္နွင့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရွးက်ေသာ ရိုးရာေမြးျမဴေရးတို ့သည္ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။


လူဦးေရ၊ ယဥ္ေက်းမႉနွင့္ စီးပြားေရး

အာရွ၏ လူေနထူထပ္မႉသည္ ရာသီဥတုနွင့္ ေရေျမေတာေတာင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားနိုင္သည္။ မုတ္သုန္ရာသီဥတုနွင့္ ေျမဆီဩဇာ ေပါၾကြယ္၀ေသာ နံုးတင္ေျမနု လြင္ျပင္မ်ားသည္ လူေနအထူထပ္ဆံုး ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ၎လြင္ျပင္မ်ားမွာ အိႏၵိယမွ ဂန္းဂ်ပ္(စ္)လြင္ျပင္မ်ား၊ တရုတ္ျပည္မွ က်န္ဇီနွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလြင္ျပင္မ်ား၊ ဂ်ပန္မွနံုးတင္ေျမနု လြင္ျပင္ငယ္မ်ား၊ နွင့္ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမႉေၾကာင့္ ေျမဆီလြာ ေကာင္းမြန္ေနေသာ မေလးကၽြန္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ ့ျပလူေနမႉစံနစ္မွာ စက္မႉဖြံ ့ၿဖိဳးေသာ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားနွင့္ ထိုင္၀မ္ တို ့တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ ့နိုင္သည္။ အာရွလူဦးေရ၏ သံုးပံုနွစ္ပံုခန္ ့မွာ မြန္ဂိုမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္ၾကေသာ အဓိကဘာသာမ်ားမွာ ဟိႏၵဴ၀ါဒ(အိႏိၵယ)၊ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ(သီရိလကၤာျမန္မာထိုင္းကေမာၻဒီးယားဗီယက္နမ္နွင့္ ေလာ)၊ ဒလိုင္းလားမား၀ါဒေခၚ တိဘက္ဗုဒၶဘာသာ(မြန္ဂိုလီးယားနွင့္ တရုတ္ အထူးသျဖင့္ တိဗက္)၊ အေရွ႕အာရွ ဗုဒၶ၀ါဒ(တရုတ္နွင့္ ကိုရီးယားတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ၊ ရွာမန္၀ါဒတာအို၀ါဒ မ်ားနွင့္ ေရာေထြးေနၿပီး ဂ်ပန္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒရွင္တို၀ါဒ တို ့နွင့္ ေရာျပြန္းေနသည္။ အစၥလာမ္၀ါဒ(အေနာက္ေတာင္နွင့္ ေတာင္အာရွ၊ အာရွအေနာက္အလယ္ပိုင္း၊ မေလးရွားနွင့္ အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကတ္သိုလစ္၀ါဒ(ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕တီေမာနွင့္ ဗီယက္နမ္) တို ့ျဖစ္ၾကသည္။ သစ္ေတာထူထပ္ေသာ အာရွေတာင္ပိုင္းနွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအခ်ိဳ ့တြင္ အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္းတို ့ကို အဓိက စီးပြားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အလယ္ပိုင္းနွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေနရာအတည္တက် မရွိေသာ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဴးေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ရြာမ်ား ။ စက္မႉလုပ္ငန္းနွင့္ ဂရုတစိုက္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္းနွင့္ အေရွ့ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ျမစ္ကမ္း၊ ေခ်ာင္းကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လြင္ျပင္မ်ားတြင္ အေတြ ့ရမ်ားသည္။ ေဒသအမ်ား၏ ပူလြန္း ေအးလြန္းေသာ ရာသီဥတုနွင့္ မညီညာေသာ ေျမျပင္အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ အာရွတိုက္၏ ၁၀% ခန္ ့သာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူဦးေရ ထူထပ္လွေသာ နိုင္ငံမ်ား(တရုတ္၊ အႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အင္ဒိုနီးရွားနွင့္ ဂ်ပန္)တြင္ အစားအစာမ်ား၏ အဓိကသီးနွံ စပါးကို ျပည္တြင္းစားသံုးမႉအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ လူဦးေရ အလြန္မမ်ားေသာ(ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္နွင့္ ပါကစၥတန္)နိုင္ငံတို ့တြင္ စပါးကို ျပည္တြင္း စားသံုးရန္သာမက အဓိက နိုင္ငံျခားပို ့ကုန္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အာရွတိုက္၏ အျခား အဓိကသီးနွံမ်ားမွာ ဂ်ံဳ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၾကံ ၀ါ၊ ဂံုေလွ်ာ္၊ ပိုးစာပင္၊ ရာဘာ၊ လၻက္နွင့္ အုန္း တို ့ ျဖစ္ၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပင္မစီးပြားေရးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်က္စစ္မီး၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား၊ ေခတ္မီ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ေခ်ာပစၥည္း ထုတ္လုပ္နိုင္မႉတို ့၌ စက္မႉနိင္ငံမ်ားကဲ့သို ့ပင္ တိုးတက္လွသည္။ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ရုရွအာရွနိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္၀မ္၊ တူရကီ၊ နွင့္ အစၥေရးနိုင္ငံတို ့သည္ စက္မႉထြန္းကားေသာ နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္နွင့္ အာရွနဂါးေလးေကာင္ ဟုေခၚဆိုၾကေသာ ထိုင္၀မ္၊ ကိုရီးယား၊ စကၤာပူနွင့္ ေဟာင္ေကာင္ နိုင္ငံမ်ားသည္ အာရွတိုက္မွ ထင္ရွားေသာ စက္မႈနိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ လုပ္အားခ ေစ်းေပါေသာ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားနွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားသည္လည္း ဂ်ပန္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈျဖင့္ စက္မႈနိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာေစဘို ့ ခ်ီတက္ေနၾကသည္။ ၎စက္မႈနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရထားလမ္းမ်ားလည္း ေကာင္းစြာတိုးတက္သည္။ ဂ်ပန္၊ အႏၵိယ၊ တရုတ္နွင့္ ရုရွအာရွ နိင္ငံမ်ားတြင္ အလြန္ရွည္ေသာ ရထားလမ္းမ်ားနွင့္ ရထားလမ္း မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အာရွနိုင္ငံမ်ား၏ ၀င္ေငြကို အဓိက အေထာက္အကူျပဳေသာ လုပ္ငန္းမွာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ေတာင္အာရွ၊ အလယ္အာရွနွင့္ အင္ဒိုနီးရွား တို ့မွ ေရနံ ; မေလးရွား၊ ထိုင္းနွင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ သံျဖဴ ; အိႏၵိယမွ မန္းဂနိ(စ္) ;တူရကီနွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ ခရိုမိုက္ ; တရုတ္မွ တန္စတင္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဆီနွင့္ ခေနာက္စိမ္း တို ့သည္ အာရွတိုက္နိုင္ငံမ်ား၏ ၀င္ေငြအေထာက္အကူျပဳ ပို ့ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

 အာရွတိုက္သည္ ကမာၻ ့ေရွးအက်ဆံုး လူေနမႉစံနစ္မ်ား ယဥ္ေက်းမႉမ်ား ထြန္းကားခဲ့ေသာ အရပ္ျဖစ္သည္။ဆူမာေဘဘီလံုအက္စ္ဆီးရီးယားမီဒီယာနွင့္ ပါရွား တို ့သည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ လူေနမႉစံနစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႉမ်ား ထြန္းကားခဲ့ရာ အင္ပါယာမ်ားအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ၎ေဒသမ်ားနွင့္ အေနာက္ေတာင္ အာရွတြင္ အစၥလာမ္ လူေနမႉစံနစ္ ထြန္းကားေနခ်ိန္ အေရွ့ဘက္တြင္ အိႏိၵယ၊ တရုတ္နွင့္ ဂ်ပန္တို ့၏ လူေနမႉပံုစံမ်ား ပ်ံ ့နွံ ့လာေပသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနရာ အတည္တက်မရွိ လွည့္လည္သြားလာ ေနထိုင္ၾကေသာဟန္မြန္ဂိုနွင့္ တာ့ခ္ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္လည္း ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ အင္ပါယာမ်ား တည္ေထာင္လာၾကသည္။ ၁၃ ရာစုနွင့္ ၁၄ ရာစုမ်ားတြင္ ၎တို ့၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အင္အားအေကာင္းဆံုး အေနအထား ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးတြင္ အေနာက္သို ့ေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖင့္ပင္ အဆံုးသတ္ေလသည္။ မြန္ဂိုမ်ား တန္ခိုးႀကီးထြားခ်ိန္တြင္ ဥေရာပမွ ေရွးဦး ခရီးသြားမ်ား ယင္းေဒသသို ့ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုခရီးသြားမ်ားထဲတြင္ အီတလီနိုင္ငံသား မာကိုပိုလိုမွာ ထင္ရွားသည္။ ၁၄၉၈ခုနွစ္၊ ေပၚတူဂီနိုင္ငံသား စြန္ ့စားရွာေဖြသူ ဗာစကိုဒဂါးမား အိႏိၵယနိုင္ငံသို ့ ေရေၾကာင္းမွ ေရာက္ရွိလာမႉသည္ အာရွတိုက္တြင္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား၏ နယ္ခ်ဲ ့မႉအစပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၆၄၀ တြင္ ရုရွမွ ေကာ့ဆက္စ္သည္ ဆိုက္ေဘးရီးယားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ပစိဖိတ္ေဒသတိုင္ အာရွေျမာက္ပိုင္းကို က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ၁၇ ရာစုတြင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ရ္ွနွင့္ ေပၚတူဂီမွ ကုန္သြယ္မႉလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား အိႏိၵယ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္၊ အေရွ့ေတာင္အာရွနွင့္ တရုတ္ျပည္တို ့တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႉမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး ရလာဘ္မွာ အာရွေျမေပၚတြင္ ဥေရာပနိုင္ငံသားမ်ား၏ စီးပြားေရး ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္မႉမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႉမ်ားအေပၚ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္ျခင္း၊ စက္မႉေတာ္လွန္ေရးမွ ရရွိလာေသာ နည္းပညာ အသစ္မ်ားကို အသံုးခ်နိုင္ျခင္း တို ့မွ ေရွးဦးစြာ အိႏိၵယနိုင္ငံေဒသအခ်ိဳ ၊့ထို ့ေနာက္ အေနာက္ေတာင္နွင့္ အေရွ ့ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ား၏ နိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး ဥေရာပသားတို ့အာဏာ ခ်ဲ ့ထြင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို ့ဖိအားေပးမႉေၾကာင့္ တရုတ္နွင့္ ဂ်ပန္တို ့လည္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္ခဲ့ၾကရသည္။ ပထမကမာၻစစ္အၿပီး အာရွတြင္ ဥေရာပသားတို ့စိုးမိုးမႉ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အာရွသားတို ့လည္း အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား နိုးၾကားလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ နွင့္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႉမ်ား စတင္လာၾကသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္နွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား အာရွသည္ မ်ားစြာ အထိနာခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးနွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ၾကေသာ နိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ စတင္သေႏၶတည္ရာ ဥေရာပမွ အာရွသို ့ကမာၻစစ္နွစ္ခုလံုး၏ ဗဟိုအျဖစ္ ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻစစ္မ်ားအၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလ၊ ကိုလိုနီနုိင္ငံငယ္မ်ား အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေသာ အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္ပြဲငယ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႉ မရိွေပ။ ထိုစစ္ပြဲငယ္မ်ားထဲမွ အာရပ္နွင့္ အစၥေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ၊ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ား ေပၚထြက္လာေသာ တရုတ္၊ ကိုရီးယားနွင့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ တင္းမာမႉအားႀကီးေသာ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ျပည့္ နွစ္မ်ား၌ ဥေရာပသည္ အာရွတြင္ တရုတ္နွင့္ ဆိုဗီယက္တို ့လႊမ္းမိုးမႉကို တန္ျပန္ရန္ ဘဂၢဒတ္ ပဋိညာဥ္(ေနာင္တြင္ ဗဟိုစာခ်ဳပ္အဖြဲ ့-စီတီအို)၊ အေရွ ့ေတာင္အာရွ စာခ်ဳပ္အဖြဲ ့(ဆီးတိုး) စေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကျပန္သည္။ သို ့ေသာ္ ၁၉၆၀တြင္ တရုတ္နွင့္ ဆိုဗီယက္ အက္ကြဲေၾကာင္း ထခဲ့ျပီး ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ေသာ ဖက္စပ္ ကြန္ျမဴနစ္တိုက္ႀကီး စီမံကိန္းအိပ္မက္ ပ်က္ပ်ယ္ခဲ့ရသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ အျပီးတြင္လည္း အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္နွင့္ နယ္သာလန္တို ့သည္ အာရွတြင္ အဓိကတပ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ တပ္စြဲထားၾကသည္။ သို ့ေသာ္ စစ္ၿပီးေခတ္ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားနွင့္ အျခားအာရွနိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻ ့ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ပို၍လြတ္လပ္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ၁၉၆၀ နွင့္ ၁၉၇၀နွစ္မ်ားတြင္ အဂၤလန္က စူးအက္တူးေျမာင္း အေရွ ့ဘက္ေဒသကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ နွင့္ အေမရိကန္က ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ အသာရေနမႉတို ့သည္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား အာရွတြင္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိေနမႉကို မီးေမာင္းထိုးျပသလို ျဖစ္ေနေပသည္။ တရုတ္၏ အင္အား ႀကီးထြားလာမႉနွင့္ ဆိုဗီယက္၏ အာရွနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး အရွိန္ျမွင့္ တိုးခ်ဲ ့လာမႉ(အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယနွင့္ အေရွ့အလယ္ပိုင္း အာရပ္နိုင္ငံမ်ား)တို ့သည္ ေဒသတြင္း ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုနွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္ ့က်င္ေသာ အုပ္စုတို ့အၾကား ဆန္ ့က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႉျဖင့္ အာရွ၏ မၿငိမ္သက္္မႉကို ျပသေနျပန္သည္။ အျခားေသာအဖြဲ ့မ်ား၏ ၁၉၇၀-၁၉၈၀ နွစ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႉမ်ားကလည္း မတည္ၿငိမ္ေသာ အာရွကို ပိုမိုပီျပင္ေအာင္ သရုပ္ေဖာ္ေပး ေနျပန္ပါသည္။ ပံုမွန္တိုးေနေသာ လူဦးေရတိုးနွူံးသည္ အာရွနိုင္ငံမ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတမႉ သက္တမ္းရွည္ေစျခင္း၊ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႉ လံုေလာက္စြာ မေပးနိုင္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္အားခ မခံစားရျခင္း၊ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ႀကံဳေတြ ့လာရေသာ ခါးသီးမႉမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အထိမခံ သည္းခံမႉနည္းပါးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ရလာဘ္ျဖစ္ေစသည္။ စစ္အင္အား ေတာင့္တင္းၾကေသာ အီရန္၊ အီရတ္၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယ၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္နွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို ့က အားနဲေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲငယ္ကေလးမ်ား အပါတ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေစသည္။ ၁၉၇၃-၁၉၇၄ နွင့္ ၁၉၇၉ ခုနွစ္မ်ားတြင္ အေရွ့အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံမ်ားဦးေဆာင္မႉျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမာၻ ့ေလာင္စာဆီ အက်ပ္အတည္းျဖစ္မႉ၊ ဂ်ပန္နွင့္ အာရွနဂါးမ်ား စီၤးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာမႉတို ့သည္ ေစာေစာပိုင္း ကမာၻ ့စီးပြားေရးကို စိုးမိုးထားေသာ အေမရိကန္နွင့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားကို တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားေစခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုလာေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ နယ္စပ္နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မႉ မမွ်တျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိႏိၵယမွ ေဒသအခ်ိဳ ့၊ အေရွ့အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံမ်ား၊ နီေပါနွင့္ ျမန္မာနိင္ငံတို ့မွာ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ မေအးခ်မ္းခဲ့ေပ။ ၁၉၇၉ အီရန္နိုင္ငံတြင္ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ အစၥလာမ္မစ္ အင္အားစုမ်ား ေနရာရလာၿပီး အေနာက္ေတာင္နွင့္ ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားကိုပါ ယင္းအင္အားစုမ်ား ပ်ံ ့နွံ ့တိုးပြားလာမႉျဖင့္ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနျပန္ပါသည္။ ၁၉၉၀ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ၎တို ့ပင္ အသာရၿပီး နိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ကို က်ဴးေက်ာ္မႉေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲျခင္းသည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကို အေငြ ့ပ်ံေစခဲ့ၿပီး အာရွအလယ္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံတစ္စုကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ တရုတ္သည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႉ အလြန္ အားေကာင္းလာၿပီး ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲ အေရွ့ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ားမွာမူ တိုးတက္မႉ ေနွးေကြးသြားသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ စီးပြားပ်က္ကပ္သည္ ဆူဟာတိုကို ထိုင္ခံုေပၚမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ အစျပဳခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေတာင္းဆိုမႉမ်ား(အေရွ့တီေမာ၊ အာခ်ဲနွင့္ ပါပူ၀ါ) ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ၌ပင္ တစ္ခ်ိန္က အာရပ္-အစၥေရး ပဋိပကၡတြင္ တိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ား အၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေနေပသည္။
Comments