အစၥလာမ္ဘာသာ

တျခမ္းပဲ့ဗလီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
မြတ္စလင္မ်ား [ဆြလာသ္] ေခၚ ၀တ္ျပဳျခင္း

ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းအားကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာကို ၿပပါဟုဆိုလွ်င္အစၥလာမ္ဘာသာၿဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ သည္ အာရဗီစကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ စလာမ္ဟူေသာ စကားလုံးမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက "ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ အမိန္႕နာခံျခင္း" ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ အစၥလာမ္' (Arabic: Template:Audio; အသံထြက္၊ [ɪs.ˈlæːm]) သည္တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားဝါဒ ေအဗ်ာဟမစ္ ဘာသာေရး ျဖစ္သည္။ ၇ ရာစုႏွစ္က အာရပ္လူမ်ိဳး ဘာသာေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ အစၥလာမ္ တမန္ေတာ္‘‘မုဟမၼဒ္”၏ သင္ၾကားမွုမ်ားမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ အစၥလာမ္ သည္ ခံဝန္ျခင္း ဟုအာရပ္စကားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး၊ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ဘုရားသခင္(Template:အာရပ္စကား- အလႅာ)၏ အမိန႔္ဩဇာကို လုံးဝနားခံရန္ ယုံၾကည္သူျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား မြတ္စလင္ ဟုေခၚ၏။ ပညာရွင္မ်ားက "ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ အမိန႔္နာခံျခင္း" ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မြတ္စလင္ဦးေရမွာ၁ မွ ၁.၈ ဘီလ်ံ ရွိ၍ အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ ခရစ္ယန္ဘာသာၿပီးလၽွင္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး ဘာသာျဖစ္၏။

တစ္ပါးသူမ်ား အေနျဖင္႕အစၥလာမ္ ကို သာသနာ ဘာသာတရား တစ္ခု အျဖစ္ ျမင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ သည္ ဘာသာတရား တစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ေခ်။ စနစ္တစ္ခုဟု ဆိုလွ်င္ ပိုမို မွန္ကန္ပါလိမ့္ မည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ထဲတြင္ အစၥလာမ္ အား "ဘဝတည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္" (ဒီန္) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။အစၥလာမ္ ကို ဘာသာ ဟု သံုးႏွဳန္းၿပီး၊ ထို ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမ်ားအား မြတ္စလင္မ္ ဟု သံုးႏွဳန္းသည္။

အစၥလာမ္အယူဝါဒ

အစၥလာမ္သည့္ စၾကဝဠာခပ္သိမ္းကုန္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အလံုးစံုကို သိျမင္ေတာ္ မူ၍ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ တစ္ဆူတည္း၊ တစ္ပါးတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ မဟာက႐ုဏာ႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ေဒသနာေတာ္ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ဘဝ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကိုညႊန္ျပသည္။ အစၥလာမ္သည္ “နာခံျခင္း”ဟူေသာ အထူးဝိေသဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုကိုေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။ အစၥလာမ္၏အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မိမိေဆာင္ထားေသာ အစၥလာမ္တည္းဟူေသာဂုဏ္ပုဒ္ကို လူသားအားလံုးအား တပ္ဆင္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေခတ္မေ႐ြး၊ ျပည္မေ႐ြး၊ လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ အုပ္စုမေ႐ြး၊လူတန္းစားမခြဲ၊ ျဖဴနက္မျခား အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၾကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မြန္တို႔သည္အတိတ္ေခတ္တြင္လည္း မြတ္စလင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုပစၥဳပၸန္တြင္လည္း မြတ္စလင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္လည္း မြတ္စလင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကမည္။အစၥလာမ္ဟူေသာပုဒ္သည္ “နာခံျခင္း”အဓိပၸာယ္ေပးသည္ အစၥလာမ္ဟုအမည္သမုတ္ျခင္းမွာလည္း ဤအယူဝါဒကို လက္ခံနာယူေသာ မြတ္စလင္တိုင္းသည္ အေရးကိစၥအဝ၀တြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ေဒသနာျမတ္မ်ားကို ဦးလည္မသုန္ လိုက္နာက်င့္သံုးရျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ စၾကဝဠာအဝန္းကို စတင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ ပိုင္ဆိုင္စိုးမိုး စီမံ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေပရာ တစ္နည္းဆိုေသာ္ စၾကဝဠာ႐ွင္၏ အမိန္႔ေတာ္နာခံျခင္းပင္စၾကဝဠာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ဖန္တီးရာမည္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစၥလာမ္သည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒျဖစ္၍မြတ္စလင္သည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒီျဖစ္သည္။

မုဟမၼဒ္ႏွင့္ကုရ္အာန္

အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀ဝ)ေက်ာ္က ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလံုးကို က႐ုဏာ တရားပြားမ်ား၍ ႏွစ္ဘဝ၏ သုခခ်မ္းသာအျဖာျဖာကို ရစိမ့္ေသာငွာ တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔၏ အခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာတမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္အား (ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ)ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ က်မ္းဂန္အေပါင္းတို႔၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ကိုလည္း တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ထံသို႔ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္မိမိက်ေရာက္လာခဲ့ေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို အခ်ိန္မလင့္ေစဘဲ စနစ္တက် ေရးမွတ္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ အာဂံုေဆာင္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို စလယ္ဆံုး အာဂံုေဆာင္ထားၾကေသာ (ဟာဖစ္ဇ္)အာဂမဓရတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း တည္႐ွိေနေပသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္အေစာင္ေပါင္းအသေခ်ၤ၊ အသခ်ၤာ႐ွိျငားေသာ္လည္း တစ္ေစာင္ႏွင့္တစ္ေစာင္အၾကား ပုဒ္၊ပဒ၊ သရ၊ သုညမွအစ ကြဲျပားမႈအလ်င္းမ႐ွိဘဲ ပကတိအတိုင္း လံုးလံုးလ်ားလ်ား တစ္မ်ိဳးတည္း တစ္စားတည္းပင္႐ွိေနသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ “ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကိုငါအ႐ွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူ၍ ယင္းက်မ္းျမတ္ကို ငါအ႐ွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူမည္”ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္၏ေက်းဇူးပင္ျဖစ္သည္။ (ကုရ္အာန္ ၁၅း၉ ကို႐ႈ) “ကုရ္အာန္” ဟူေသာပုဒ္သည္ မ်ားစြာ႐ြတ္ရေသာက်မ္းဟု အနက္ေပးထားသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ နာမည္ႏွင့္အညီယေန႔တိုင္ ကမၻာတြင္အမ်ားဆံုး႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရေသာက်မ္းတစ္ဆူလည္းျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဦးထိပ္ထားကာ အစၥလာမ္အယူဝါဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး ျပသေတာ္မူခဲ့သည္။ တိုေတာင္းလွစြာေသာ (၂၃)ႏွစ္အတြင္း တိရစၦာန္တမွ် ဆိုးသြမ္းမိုက္မဲ လမ္းလြဲလ်က္႐ွိေနခဲ့ၾကေသာသူမ်ားအား အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းသို႔ ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ လူ႕ဘဝတြင္ လူ႐ိုင္း တို႔အားယဥ္ပါးေစေတာ္မူခဲ့သည္။ လူ႕ဘဝတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္႐ွိေနခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အား လူ႔ဘဝအထြတ္အထိပ္သို႔ တင္ေဆာင္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အစၥလာမ္ အယူဝါဒကို မိမိကိုယ္တိုင္က်င့္သံုး ျပသေတာ္မူခဲ့သည္သာမက စံျပမြတ္စလင္အုပ္စုႀကီးတစ္ခုလံုးကိုလည္း ေမြးထုတ္ထားေတာ္မူခဲ့ ေပသည္။အစၥလာမ္အယူဝါဒသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပ်ံ႕ပြားလာခဲ့ေပရာ ယေန႔မြတ္စလင္တို႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္႐ွိၾကေပသည္။

( ယခု ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္ အစြန္းေရာက္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႕ ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရေသာေၾကာင့္ ကမၻာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ဆိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္ေန သည္ကို သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္)

အစၥလာမ္၏ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ

(၁) အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ျခင္း။

(၂) ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း။

(၃) ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ က်မ္းဂန္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း။

(၄) ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း။

(၅) စၾကဝဠာပ်က္ဆီးဆိတ္သုဥ္းမည့္ေနာက္ဆံုးေန႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း။

(၆) ေသၿပီးေနာက္ ႐ွင္ျပန္ထရမည္ကိုယံုၾကည္ျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္၏ အျမစ္တရားငါးပါးကား

(၁) အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္မွတပါး ကိုးကြယ္ရာဟူ၍အလ်ဥ္းမ႐ွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္သည္ ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ယံုၾကည္သက္ေသခံျခင္း။

(၂) ဆြလာသ္ေဆာက္တည္ျခင္း (ဝတ္ျပဳျခင္း)။

(၃) ဇကားသ္ေပးလွဴျခင္း။

(၄) ဆြီယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ျခင္း။

(၅) ဟဂ်္ျပဳျခင္းဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။

အစၥလာမ္၏ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံယံုၾကည္သူ မြတ္စလင္တစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားႏွင့္အညီ တစ္ေန႔လွ်င္ငါးႀကိမ္ ဆြလာသ္ေဆာက္တည္ရသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္လိုအပ္သည္ထက္ပိုေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားထဲမွ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဇကားသ္ ေပးလွဴရသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္လ ဆြီယာမ္ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရသည္။ ခရီးစရိတ္တတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္သက္ တစ္ခါမကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ ဟဂ်္ျပဳရသည္။ ဤသည္ကား အစၥလာမ္၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

တစ္မိတစ္ဖတည္း

အစၥလာမ္အယူဝါဒအရ ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလံုးတို႔သည္ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာၾကေသာ ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။ “အို-လူသားအေပါင္းတို႔၊ ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ စတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္း သိကြ်မ္း၍ေမတၲာသက္ရန္အလို႔ငွာ ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား လူမ်ိဳးအဖံုဖံု၊ မ်ိဳးႏြယ္အစားစား ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူသည္။ ငါအ႐ွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာသူမွာ စင္ၾကယ္သန္႔႐ွင္းအျပစ္ကင္းသူသာျဖစ္ေပသည္။” (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

မိသားစု

အစၥလာမ္ယူဝါဒအရ ေဝေနယ်သတၲဝါအားလံုးတို႔သည္ မိသားစုႀကီးျဖစ္ေပသည္။ အဖန္ဆင္းခံေဝေနယ် သတၲဝါအားလံုးတို႔သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္သူအိမ္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အိမ္ေတာ္သူအိမ္ေတာ္သားမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးအပ္သူမွာအိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သားမ်ားအား အမ်ားဆံုး အက်ိဳးျပဳသူသာျဖစ္ေပသည္။ (တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒေတာ္)

လူတန္းစားမခြဲ

အစၥလာမ္အယူဝါဒတြင္ လူတန္းစားခြဲျခားမႈအလ်ဥ္းမ႐ွိ။ အျဖဴသည္ အနက္ထက္မသာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးထက္တစ္ဦးသာႏိုင္ေပသည္။ “အို-လူသားအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔အ႐ွင္သခင္သည္ တစ္ပါးတည္း၊ အသင္တို႔၏ဖခင္သည္ တစ္ဦးတည္း၊ အာရဗ္လူမ်ိဳးသည္ အျခားလူမ်ိဳးထက္မသာ၊ အနီသည္ အနက္ထက္မသာ၊ အနက္သည္ အနီထက္မသာ၊ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသခန္႔ညား၍ စင္ၾကယ္သန္႔႐ွင္း အျပစ္ကင္းျခင္း အားျဖင့္သာလွ်င္ တစ္ဦးထက္တစ္ဦးသာသည္။ ”(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒေတာ္)

မည္သူ႔ကိုမွ် ဒုကၡမေပးရ

အစၥလာမ္အယူဝါဒအရ ကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ မိသားစုႀကီးျဖစ္ရာမြတ္စလင္ တစ္ဦးအဖို႔ ကမၻာ့ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း၌ သူစိမ္းဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္မ႐ွိေပ။ အားလံုးတို႔သည္ မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ အခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးျပဳရမည္သာျဖစ္၍ ဒုကၡမေပးရ။ “မြတ္စလင္သည္ မိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း မည္သူကိုမွ်ဒုကၡမေပးရ။ ႀကီးသူကိုမေလးစား၊ ငယ္သူကိုမသနားသူသည္ ငါ၏တပည့္မဟုတ္။ မိမိအဖို႔ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာကို သူတစ္ပါးအဖို႔ မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာသူသည္ မြတ္စလင္မဟုတ္။ အိမ္နီးခ်င္းကို ဒုကၡေပးသူသည္ မြတ္စလင္မဟုတ္။ အသင္တို႔သည္ ကမၻာေျမ၌႐ွိသူတို႔အား သနားၾကင္နာၾကကုန္။ ေကာင္းကင္ထက္႐ွိေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သည္အသင္တို႔အား သနားၾကင္နာေတာ္မူအံ့။” (တမန္ေတာ္ျမတ္ဩဝါဒ)

“စလာမ္”ေမတၲာ

အစၥလာမ္တရားစီရင္ေရး

အစၥလာမ္ဝါဒီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေတြ႕ဆံုၾကသည့္အခါ (အတ္စၥလာမုအလိုင္ကြန္မ္) “အသင္တို႔အေပၚ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အစုစုသက္ေရာက္ပါေစ”ဟု ေမတၲာပို႔သၾကသည္။ ေမတၲာပို႔သျခင္း ခံရသူမ်ားကလည္း (ဝအလိုင္ကု မုစၥလာမ္ ဝ-ရဟ္မတုလႅာဟ္၊ ဝ-ဗုရကာတူဟူ)၊ “အသင္တို႔အေပၚ၌လည္းၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအစုစု သက္ေရာက္ပါေစ။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ မဂၤလာေတာ္မ်ား လည္းသက္ေရာက္ပါေစ”ဟု ေမတၲာတံု႔ျပန္ၾကေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မြတ္စလင္တို႔စုေဝးရာဌာနမ်ားတြင္ ေမတၲာသံမ်ားသည္ပဲ့တင္ထပ္မွ်ျဖစ္႐ွိေနေပသည္။ “ကြ်ႏု္ပ္သည္ မိမိ၏အ႐ွင္အား တိုင္တည္ေျပာအံ့။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အားမယံုၾကည္သမွ် ကာလပတ္လံုး အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရန္လမ္းစဥ္ ညႊန္ျပမည္။ ထိုလမ္းစဥ္ကား အျခားမဟုတ္။ အသင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ျဖဴစင္ပြင့္လင္းစြာ စလာမ္ေမတၲာကို ပို႔သၾကကုန္” (တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒေတာ္)

စားဝတ္ေနေရး

အစၥလာမ္သည္ ႏွစ္ဘဝ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ညႊန္ျပသည္။ လူ႔ေလာကတြင္ စားဝတ္ေနေရးသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ျဖစ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ိဳးကား အလ်င္းမဟုတ္။ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပက ေလာကုတၲရာေရးရာမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္၊ ေလာကီေရးရာမ်ားကိုပင္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားသည္ မွန္ကန္လွေပသည္။ ထို႔အတြက္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (၆၂း၁၀)တြင္ အသင္တို႔သည္ ဆြလာသ္ ေဆာက္တည္ၿပီးေသာအခါ ကမၻာသို႔လွည့္၍ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ရိကၡာေတာ္ကို ႐ွာေဖြၾကကုန္ေလာ့}ဟု အတိအလင္း မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူသည္။ တရားသျဖင့္ ဥစၥာပစၥည္း႐ွာေဖြရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ကလည္း “ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈသည္ သာသနာပျဖစ္ေစတတ္သည္။ တရားသျဖင့္ စီးပြား႐ွာေဖြျခင္းသည္ မလုပ္မေနရ တာဝန္မ်ားေနာက္ မလြဲမေ႐ွာင္သာေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအား ဝ၀လင္လင္ ႐ွာေဖြေကြ်းေမြးၾကကုန္။ ဤသည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ ဂ်ီဟာ့ဒ္ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းရာမည္သည္”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးတြက္ အလြန္အေရးပါေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္က “အသင္တို႔သည္ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္း လုပ္ကိုင္ၾက၊ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းလုပ္ငန္းသည္ အလြန္မဂၤလာ႐ွိ၏၊ တိုးပြား၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအတတ္ပညာသည္မ်ားကို အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ အထူးႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္}ဟူ၍လည္းေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စားဝတ္ေနေရးတြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္ အလြန္အကြ်ံ ကြာျခားေနပါက ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၅၉း၇)တြင္ “ဥစၥာပစၥည္းသည္ အသင္တို႔အနက္ ကံုလံု ၾကြယ္ဝသူတစ္စု၏ လက္တြင္း၌သာ စုပံုမေနရာ”ဟု အတိအလင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္တဝ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ဇကားသ္ေပးရမည့္အေၾကာင္း၊ အတိုးအညြန္႔မစားသံုးရမည့္အေၾကာင္း၊ အတိုးအညြန္႔စားသံုးသူမ်ားကိုတိုက္ရမည့္အေၾကာင္း၊ အေလာင္းအစားမျပဳလုပ္ရမည့္အေၾကာင္း၊ အေပ်ာ္အပါးမလိုက္စားရမည့္ အေၾကာင္း၊ ခိုးဝွက္ တိုက္ခိုက္ လုယက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရမည့္အေၾကာင္း၊ မျဖဳန္းတီးရမည့္အေၾကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရးတြင္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာရမည့္အေၾကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံစြာေနထိုင္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို အထပ္ထပ္အခါခါ မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူသည္။

မြတ္စလင္ဂုဏ္ရည္

အစၥလာမ္အယူဝါဒကို လက္ခံနာယူက်င့္သံုးသူတစ္ဦးသည္ -

(၁) ယံုၾကည္ခ်က္ မွန္ကန္ရမည္။

(၂) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေျပျပစ္ရမည္။

(၃) သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ရမည္။

(၄) သီလေကာင္းရမည္။

(၅) ဇြဲသတၲိ႐ွိရမည္။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ဆိုထားေတာ္မူသည္။ “အေ႔႐ွဘက္၊ အေနာက္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္သည္မဟုတ္။ ေကာင္းျမတ္ေသာသူမြန္သူျမတ္တို႔ကား အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ က်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္အေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ မိမိတို႔ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို ခံုမင္ၾကပါလ်က္ ေဆြဆင္းရဲ မ်ိဳးဆင္းရဲမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မိတဆိုး ဖတဆိုးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္ ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံစားေနၾက႐ွာေသာ သူေတာင္းစားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်းကြ်န္မ်ားကို ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေစရာတြင္လည္းေကာင္း လွဴဒါန္းေပးကမ္း ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳၾကသည္။ ဇကားသ္ေပးလွဴၾကသည္။ ကတိတည္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္တဝ ၄င္းတို႔သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဖိစီးသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနၾကသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း ႀကံ့ခိုင္စြာရပ္တည္ေနၾကသည္။ ဤဂုဏ္ရည္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ သစၥာဝါဒီမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသခန္႔ညားေသာ သူမြန္သူျမတ္အားျဖစ္ၾကေပသည္။ ”(ကုရ္အာန္ ၂း၁၇၇)

ေနာက္ဆံုးမိန္႔ၾကားေသာဩဝါဒ

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဟစ္ဂ်္ရီသကၠရာဇ္ (၁၀)ခုႏွစ္၊ ဇစ္လ္ဟတ္ဂ်္ဂ်ဟ္လ (၁၁)ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ (၆၃၂)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ေက်ာင္းေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္အတြက္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ သာဝကႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္အနီး႐ွိ မီနာၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္႐ွိေနေတာ္မူခဲ့သည္။ ဇစ္လ္ဟစ္ဂ်္ဂ်ဟ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ “ယေန႔ ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ အဖို႔ အသင္တို႔၏ဝါဒကိုျပည့္စံုေအာင္ျပဳေတာ္မူလိုက္ၿပီ။ ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အဖို႔ ဝါဒအျဖစ္ အစၥလာမ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မူၿပီ”ဟူေသာ အာယသ္ေတာ္က်ေရာက္လာခဲ့ေပသည္။“အခ်င္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ ဤသည့္ဩဝါဒမ်ားကို တဆင့္ေဟာၾကားၾက။” တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ယင္းသို႔ တရားဓမၼေဟာၾကားၿပီးေနာက္ အသင့္ေရာက္႐ွိေနေသာ တပည့္သားတို႔အား မိမိသည္ တရားဓမၼေဟာၾကားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ေက်ပြန္သည္၊ မေက်ပြန္သည္ကို ေမးျမန္းေတာ္မူရာ တပည့္သားမ်ားက “တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ တာဝန္ေက်ပြန္ေတာ္မူပါၿပီ”ဟု တခဲနက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္သို႔ လက္ညႇိဳးညႊန္ကာ “အိုအလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၊ မွတ္ေတာ္မူပါ”ဟုေလွ်ာက္ထား၍ မိမိ၏တာဝန္တို႔ကို တိက် ျပတ္သားစြာေဆာင္႐ြက္သြားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဤကား အစၥလာမ္ဝါဒီတို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရမည့္ ဩဝါဒေတာ္မ်ားတည္း။

ကိုးကားခ်က္

  1. USC-MSA Compendium of Muslim Texts
  2. Template:Cite encyclopedia
  3. "Lane's lexicon" (PDF). Retrieved on 2007-07-03.
  4. "Major Religions of the World—Ranked by Number of Adherents" (HTML). Retrieved on 2007-07-03.

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ-၁၅(အ)အကၡရာက႑မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။

Comments