အာရပ္

(an Arab ) အာရပ္္ (Arabic: عربي‎, ʿarabi) ဆုိသည္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ယဥ္ေက်းမွဳ သုိ.မဟုတ္ ဘာသာစကား ကုိအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ အမ်ားကိန္းျဖစ္ေသာ Arabs (အာရပ္မ်ား) ဆုိသည္မွာ သမို္င္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ အာေရးဗီးယား ေဒသ (Arabia) တြင္အုပ္စုိးေနထုိင္ခဲ.ၾကေသာ ဆမ္မစ္တစ္ (Semitic ) မိသားစုဘာသာစကားကုိေျပာဆုိေသာ လူမ်ိဳးစု ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ အာရပ္ဗ္မ်ားသည္ယခု အခါ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိေဒသမ်ား တြင္ ပ်ံ.ႏွံ. ေနထုိင္လ်က္ရွိျပီး ကမၻာ.အေရွ.အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၾကသည္။ သူတို႕သည္အဓိကအားျဖင့္ မူစလင္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး အာရဗီဘာသာစကားကိုပင္အဓိက အသံုးျပဳၾကသည္။
Comments