အပါယ္ရတနာဘုရားအပါယ္ရတနာဘုရားဟာ ျမင္းကပါရြာရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ က်န္စစ္သားဟာ ေစာလူးမင္းရဲ႕
 ရန္ကုိတိန္းေရွာင္ ထြက္ေျပးရစဥ္မွာ အပါယ္ရတနာက တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျပီး စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြ ေပးပို႕ေလ့ရွိပါတယ္ ေနာင္က်န္စစ္သားမင္း ဘုရင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ တိတ္တဆိတ္ ေတြ႕ဆံုဘူးရာေနရာကို က်န္စစ္သားမင္းနဲ႕ အပါယ္ရတာနာမိဖုရားတို႕က
 ဂူဘုရားတစ္ဆူတည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ အပါယ္ရတနာဂူဘုရား
အတြင္းမွာေတာ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ေရးဆြဲထားတာေၾကာင့္ ေလ့လာမွတ္သားဖြယ္ရာ ေကာင္းပါတယ္။
နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြကိုလဲ ေရွးေဟာင္းမြန္ဘာသာႏွင့္ ကဗ်ည္းစာ ေရးထိုးထားတာကိုလဲ ေလ့လာျမင္ေတြ႕နိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments