အမၼပါလီ

       ေ၀သာလီၿပည္ လိစၥ၀ီ မင္းဥယ်ာဥ္၏ သရက္ပင္တြင္ သေႏၶ  ေန၍ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္မိန္းမပ်ိဳ ေလး ၁ ေယာက္ ၿဖစ္ေပၚလာေလသည္ ။မိန္းမပ်ိဳေလးမွာ အလြန္မွလွပေလသည္။အမၼပါလီဟု တြင္ခဲ့ေလသည္။(ထိုသို့လွပရၿခင္း
မွာ ဖုႆဘုရားရွင္လက္ထက္ အႏွစ္ ၃၀၀၀၀ တိုင္သာသနာတြင္ စင္ၾကယ္စြာ သီလၿပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ေလသည္။)
ထိုအေၾကာင္းကိုဥယ်ဥ္မွဴး က လိစၥ၀ီမင္းတို့ထံေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ လိစၥ၀ီမင္းသားတို့မွာအလွည့္က် မင္းၿပဳေနရေလသည္။လွည့္က် ဘု၇င္မွာ မိမိ နန္းတက္စဥ္တြင္ ေတြ့ ရွိ၍မိမိသာမိဖုရားေၿမာက္သင့္သည္ဟုဆိုေလသည္။ ထိုနည္းတူ အၿခားမင္းသားတို့မွာ သူႏွင့္ ထိုက္သည္ ငါႏွင့္ ထိုက္သည္ ဟု အၿငမ္းပြားရေလသသည္။ပညာရွိအမက္မ်ားကလည္းေၿဖရွင္းရန္နည္းလမ္းကားရွာမေတြ့ေခ်။ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုင္းၿပည္၏ၿပည့္တန္ဆာ ၿပဳရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေလသည္။
              ထိုသို့ၿပည့္တန္ဆာ ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ဖုႆဘုရားရွင္လက္က ဖုႆ ဘုရားရွင္သည္ လူတို့သက္တမ္း ၃၀၀၀၀ တမ္းၿဖစ္ေလသည္။ဖုႆဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံၿပီးက်န္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ေစတီတည္ထားကိုးကြယ္ၾကေလသည္။ထိုေစတီတြင္ အမၼာပါလီေလာင္း ဘိကၡဳနီမေလးက ေနာက္ဆံုးမွပါေလသည္။ေရွ့ဆံုးမွ အသက္္ၾကီးရဟႏၱာဘိကၡဳနီ မၾကီးကဦးေဆာင္၍ ေစတီကို လက္ယာရစ္လွည့္လည္ပူေဇာ္ေလသည္။ဘိကၡဳနီမၾကီးသည္ ႏွာေခ် သည္တြင္ မေအာက္ႏိုင္သၿဖင့္  သလိပ္ တို့ပါ ပါသြားၿပီး ထို ေစတီရင္ၿပင္ေပၚတြင္ အပံုလိုက္ၿဖစ္ေနေလသည္။ ဘိကၡဳနီမၾကီးမွာမသိလိုက္ေခ်။ ေနာက္ဆံုးမွ အမၼာပါလီေလာင္း ေလးကၿမင္ေတြ့သည္တြင္ ရံြရွာစက္ဆုက္သၿဖင့္ ဘယ္ၿပည့္တန္ဆာမက ၿပဳဘိသနည္းဟု ၿမည္တြန္ေတာက္တီးေလသည္။စိတ္ထဲမွာလည္းလြန္စြာမွ ေဒါသၿဖစ္ေလသည္။
              နာမ္သက္မွာ ၁ စကၠန့္တြင္ကုေဋ ၁ သိန္းၿဖစ္ပ်က္ေလသည္။ရုပ္သက္မွာ ၁ စကၠန့္တြင္ ကုေဋ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၿဖစ္ပ်က္ေနေလသည္။သူေဒါသၿဖစ္ေနသည္မွာ မိနစ္မ်ားစြာၾကာေလသည္ ။ထိုသို ရဟႏၱာမေထရ္မၾကီးအားၿပစ္မွားမိသၿဖင့္ ေသလြန္ေသာ ခါ ငရဲမွာ  အႏွစ္ေသာင္နဲ့ ခ်ီခံရေလသည္။ငရဲမွလြက္လာလ်င္ ၿပိတၱာ ၿဖစ္ေလသည္။ၿပိတၱာဘ၀မွလြက္လ်င္ တိရိစၦာန္ၿဖစ္ေလသည္။ထိုေနာက္လူဘ၀ကို ရေလသည္။ လ့ူဘ၀ ၂၀၀  ေက်ာ္ပင္လ်င္ ၿပည့္တန္ဆာ ဘ၀ရာက္ရေလသည္္။ထိုသို့ေသာအၿခင္းအရာေၾကာင့္ လူသားတို့သည္ လက္ ၂ လံုးမ်ွ ရွိေသာ ပါးစပ္ကေလးကို လံုေအာက္ပိက္ရန္မွာ သတိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။လံုေအာင္မပိတ္ႏိုင္ပါက မေတြး၀ံဖြယ္ရာၿဖစ္ေခ်ေလသည္။ႏွုတ္မေစာင့္ေသာ ေၾကာင့္ လိပ္ကေလးမွာ အသက္ပင္ေသဆံုးရသည္မွာလူတိုင္းအသိပင္ၿဖစ္ေလသည္။
                      ၀စီေဗဒ ထိတိုင္းရွ  အေၿပာခံရသူမွာ မၿဖစ္ေပ။ေၿပာသူကိုယ္တိုင္ခံစားရၿခင္းၿဖစစ္ေပသည္။                           
ေဂါတမဘု၇ားရွင္လက္ထက္ေရာက္မွ အမၼာပါလီအမည္ၿဖင့္ ၿပည့္တန္ဆာၿဖစ္ရေလသည္။ေနာက္ဆံုးမွာ ဘုရားရွင္ထံဘိကၡဳနီ၀တ္၍ ရဟႏၱာ ၿဖစ္၍ကြ်တ္တန္း၀င္ရေလသည္။

ကိုးကား
   တတိယဖားေအာက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ အာစိႏၷ ၏တရားေတာမ်ားမွ ေကာင္းႏိုး၇ာ၇ာမ်ား
Comments