အရိုး

လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ အရိုးေပါင္း ၂၀၆-ရိုးရွိသည္။
ယင္းတို႔အနက္ ၂၉-ရိုးသည္ ဦးေခါင္းခြံတြင္ ရွိသည္။
၂၆-ရိုးသည္ ေက်ာရိုးတြင္ရွိသည္။
လက္တဖက္စီတြင္ ၃၂-ရိုးစီရွိသည္။
ေျခတဖက္စီတြင္ ၃၁-ရိုးစီရွိသည္။
အျခားအရိုးမ်ားသည္ နံရိုးပိုင္းတြင္ တည္ရွိၾကသည္။

ဆက္စပ္ေသာအေႀကာင္းအရာမ်ား

 အေႀကာျပတ္ျခင္း 
 ဗီတာမင္
 အရိုးပြေရာဂါ Comments